ห้องสมุดประชาชน หน่วยที่ตั้งและการบริการห้องสมุดประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

2 พค. 54     856

ห้องสมุดในกรุงเทพมหานคร

ห้องสมุดประชาชน หน่วยที่ตั้งและการบริการห้องสมุดประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยราชการอีกแห่งหนึ่งที่ให้บริการห้องสมุดประชาชน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินงานตั้งแต่ครั้งยังมีฐานะเป็น เทศบาลนครกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครได้เริ่มจัดบริการ ห้องสมุดแก่ประชาชนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ โดยจัด ตั้งห้องสมุดประชาชนขึ้นในบริเวณสวนลุมพินี คือ "ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี" เปิดดำเนิน การเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นหน่วยงานสังกัดแผนการศึกษา กองกลาง เทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร นับเป็นห้องสมุดประชาชน แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ๒๐ แห่ง ในเขตต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร ซึ่งขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เรียกว่างานห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม เดิมเป็นหน่วยงานสังกัดแผนการศึกษา กองกลาง ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับอนุมัติเป็นแผนกขึ้นเรียกว่า แผนกห้องสมุดประชาชนนันทนาการ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้โอนมาอยู่ในสังกัดกองการศึกษา แล้วเปลี่ยนมาสังกัดกองนันทนาการ ฝ่ายการศึกษาและ สวัสดิการสังคมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ แผนกห้องสมุดประชาชนอยู่ในสังกัดกองบริการชุมชนและ เยาวชน ฝ่ายการศึกษาและบริการชุมชน ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานมา เป็นงานห้องสมุดประชาชน กองนันทนาการ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งปัจจุบัน

ห้องสมุดประชาชน หน่วยที่ตั้งและการบริการห้องสมุดประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

รายชื่อห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ห้องสมุดวิชาการ
ชั้น ๔ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
โทร. ๐-๒๒๒๔-๘๖๘๒ หรือ ๐-๒๒๑๑-๒๑๔๑ ต่อ ๔๔๔๖
วัน-เวลาทำการ เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี
ตั้งอยู่บนในบริเวณสวนลุมพินี ด้านหลังพระบรมรูปอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๕๒-๘๐๓๐
วัน-เวลาทำการ เปิด วันอังคาร-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น.
ปิด เฉพาะวันจันทร์
บริการพิเศษ : ศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ศูนย์วิทยบริการบัณฑิตศึกษา

ห้องสมุดประชาชน ซอยพระนาง
ตั้งอยู่ถนนราชวิถี ซอยพระนาง ใกล้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๒๔๖-๓๕๑๗
วัน-เวลาทำการ เปิด วันอังคาร-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐-๒๐.๐๐ น.
ปิด เฉพาะวันจันทร์
บริการพิเศษ : ศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.

ห้องสมุดประชาชน จตุจักร
ตั้งอยู่ ชั้น ๗ สำนักงานเขตจตุจักร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๑๒-๔๖๐๙
วัน-เวลาทำการ เปิด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๐๐ น.
ปิด วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน อนงคาราม
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอนงคาราม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๔๓๗-๑๓๘๑
วัน-เวลาทำการ เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดฯ วัดสังข์กระจาย
ตั้งอยู่บนหอขวางของศาลาการเปรียญ
ในบริเวณวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๔๖๕-๑๖๕๙
วัน-เวลาทำการ เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน บางเขน
ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๒๑-๓๓๗๕
วัน-เวลาทำการ เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
บริการพิเศษ : ศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.

ห้องสมุดประชาชน วัดราชโอรสาราม ฯ
ตั้งอยู่ซอยอำเภอเก่า ถนนริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๔๑๖-๐๘๑๖
วัน-เวลาทำการ เปิด วันอังคาร-เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์-จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน วัดรัชฎาธิษฐานฯ
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดรัชฎาธิษฐานฯ
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๓๕ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๔๑๒-๐๗๐๒
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน ประเวศ
ตั้งอยู่ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๓๙๘-๕๗๐๐
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน วัดลาดปลาเค้า
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดลาดปลาเค้า ถนนวัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๗๐-๕๗๙๒
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน ภาษีเจริญ
ตั้งอยู่ซอยเพชรเกษม ๕๐/๔ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๔๕๘-๑๒๘๑
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
บริการพิเศษ : ศูนย์การศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ.

ห้องสมุดประชาชน หนองจอก
ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนภักดีนรเศรษฐ ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๙๘๘-๔๔๘๐
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๙๘๘-๔๔๘๐
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน เขตบางซื่อ
ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๑๐๘๑ - ๒ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๘๗-๘๗๒๒
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน เขตธนบุรี
ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๑๘๘/๑๑ ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯโทร. ๐-๒๔๖๖-๘๓๗๑
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันอาทิตย์ - จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน เขตบึงกุ่ม
ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๔/๑๔๙๑ ถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๕๑๙-๔๙๐๐
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ -๒๐.๐๐ น. วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน เขตคลองสาน
ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๔๑๑ ถนนประชาธิปก เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๔๓๘-๙๕๓๗
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ -๒๐.๐๐ น. วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน เขตมีนบุรี
ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๔๗/๑๐ - ๑๑ ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทร. ๐-๒๕๑๘-๒๔๗๔
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ -๒๐.๐๐ น. วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

ห้องสมุดประชาชน เขตบางกอกใหญ่
ตั้งอยู่อาคาร เลขที่ ๖๑/๑๖ - ๑๗ ถนนเจริญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๔๑๑-๔๑๗๘
วัน - เวลาทำการ เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ -๒๐.๐๐ น. วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
ปิด วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

การให้บริการห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพมหานคร
บริการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ภายในห้องสมุด
- บริการยืมหนังสือไปอ่านที่บ้าน
- บริการมุมหนังสือสำหรับเด็ก
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- บริการโสตทัศนศึกษา
- บริการยืมระหว่างห้องสมุด
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการแนะนำหนังสือใหม่
- บริการกฤตภาค
- บริการบรรณานุกรม
- บริการดรรชนีวารสาร
- บริการข่าวสารทันสมัย
- บริการบรรณนิทัศน์
- บริการถ่ายเอกสาร

การยืม - คืนหนังสือ
- สมาชิกห้องสมุด มีสิทธิยืมหนังสือได้ครั้งละ ๒ เล่ม ภายใน ๗ วัน
- ส่งหนังสือคืนเกินกำหนด ต้องชำระค่าปรับ วันละ ๑ บาท/เล่ม
- กรณีทำหนังสือหาย หรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาในท้องตลาด หรือหาหนังสือใหม่ มาใช้คืน

กิจกรรมในห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร
- จัดนิทรรศการ
- จัดมุมหนังสือ
- ฉายวีดีทัศน์ สารคดี , การ์ตูน ฯลฯ

กิจกรรมในห้องสมุดเคลื่อนที่
- เล่นเกมต่าง ๆ
- เล่านิทานประกอบหุ่นมือ
- ฉายวีดีทัศน์ สารคดี , การ์ตูน ฯลฯห้องสมุดประชาชน , ห้องสมุด , ห้องสมุดในกรุงเทพ , ห้องสมุดประชาชนในกรุงเทพ , ห้องสมุดประชาชน กรุงเทพ , ห้องสมุดประชาชน กรุงเทพมหานคร , ห้องสมุดประชาชนในเขตกรุงเทพ , ห้องสมุดในเขตกรุงเทพ

ที่มา www.bflybook.com