ไกล่เกลี่ยแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เมื่อกิจการไม่สามารถชำระหนี้ได้ มีวิธีการอย่างไร

7 กค. 55     856

ไกล่เกลี่ยแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เมื่อกิจการไม่สามารถชำระหนี้ได้ มีวิธีการอย่างไร

เมื่อกิจการไม่สามารถชำระหนี้ได้ มีวิธีการอย่างไร

 

                                                                 ไกล่เกลี่ยแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เมื่อกิจการไม่สามารถชำระหนี้ได้ มีวิธีการอย่างไร

ธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อาจจะต้อง ประสบปัญหาเงินขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอันใด และเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้จะมีวิธีการอย่างไร

 บริษัทที่มีขนาดเล็กจะมีแนวโน้มที่ จะเกิดความล้มเหลวทางธุรกิจมากกว่าบริษัทใหญ่  เนื่องจาก  ถ้าบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินธุรกิจเกิดขาดทุน จะส่งผลกระทบด้านอื่นๆ อีก แต่บริษัทขนาดเล็กจะไม่มีผลกระทบมากนัก  ส่วนมากแล้วรัฐบาลจึงไม่ยอมปล่อยให้บริษัทขนาดใหญ่เกิดความล้มเหลวทางธุรกิจ ความล้มเหลวทางธุรกิจ คือความล้มเหลวอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจประสบผลขาดทุน รายได้ที่รับไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย  หรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไม่คุ้มกับค่าของทุน (Deficient rate of return) อัตราผลตอบแทนที่ติดลบนี้จะเป็นสาเหตุให้กิจการตกต่ำลง ดังนั้นประเด็นหลักที่ธุรกิจต้องเผชิญอย่างรุนแรง   คือไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามกำหนด แสดงถึงการเกิดปัญหาทางด้านกระแสเงินสด หรือปัญหานั้นเกิดจากมูลค่าสินทรัพย์มีน้อยกว่า ภาระหนี้สินที่ต้องจ่าย


ปัจจัยหลักของความล้มเหลวทางธุรกิจ

        1.  การจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ

        2.  ขาดผู้จัดการที่มีความรู้ความชำนาญเพียงพอ

        3.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลให้ธุรกิจย่ำแย่ลง

        4.  ขยายกิจการมากเกินไป

        5.  ความหายนะภัย เช่น อัคคีภัย วาตะภัย  หรือภัยธรรมชาติอย่างอื่นๆ

        6.  การฉ้อโกง


การแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ          

        1.  Workout คือ การตกลงกันด้วยความสมัครใจระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ และเจ้าหนี้ยินยอมให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยมีการปรับปรุงฐานะทางการเงินของกิจการให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง

        2.  Restructuring คือ การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ เช่น การเปลี่ยนหนี้บางรายการระยะสั้นเป็นระยะยาวหรือเปลี่ยนหนี้เป็นทุน

        3.  Extension คือ การยืดเวลาการชำระหนี้ หมายถึงเจ้าหนี้ยอมขยายกำหนดเวลาการชำระหนี้ออกไปสำหรับยอดหนี้ที่ค้างชำระ โดยเจ้าหนี้ยังได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนอยู่ และเป็นไปได้ที่เจ้าหนี้อาจให้เงินกู้จำนวนหนึ่งแก่ลูกหนี้ เพื่อชำระหนี้การค้าในช่วงเวลาที่ขยายการชำระหนี้ด้วย (ในกรณีเจ้าหนี้จะต้องมีความเชื่อมั่นว่ากิจการลูกหนี้จะสามารถแก้ไขปัญหา ที่กำลังประสบอยู่ได้)

        4.  Composition คือ การประนอมหนี้ หมายถึง การที่เจ้าหนี้ยินยอมลดจำนวนหนี้สินลง จำนวนหนี้ที่ยอมลดให้จะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างเจ้าหนี้ แม้บางครั้งจะได้รับการชำระหนี้ไม่สูงแต่ถือว่าดีกว่าไปฟ้องร้อง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายทางศาล และเป็นการรักษาชื่อเสียงของเจ้าหนี้ รวมทั้งกิจการลูกหนี้ก็ไม่ต้องตกเป็นการล้มละลาย           

        5.  Assignment เป็นการเลิกกิจการอย่างไม่เป็นทางการ โดยลูกหนี้ขอเลิกกิจการกับเจ้าหนี้โดยตรง แล้วเจ้าหนี้ยินยอม ซึ่งจะมีการชำระบัญชีนำสินทรัพย์ออกขายทอดตลาด แล้วแบ่งชำระหนี้และหากมีสินทรัพย์เหลือก็จะจ่ายคืนทุน วิธีนี้จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้เจ้าหนี้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าและ รวดเร็วกว่าการเข้าสู่กระบวนการทางศาล หรือการเลิกกิจการอย่างเป็นทางการ

ที่มา : เว็บไซต์ pattanakit