แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

17 กค. 55     980

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและปัจจุบัน

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและปัจจุบัน


1. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ

    ในสมัยโบราณนั้น ถ้ากษัตริย์พระองค์ใดทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา ก็ทรงถือเอาการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญ เช่น ทรงรับเป็นองค์องค์อุปถัมภ์การทำสังคายนาพระธรรมวินัย ทรงสร้างวัด วิหาร หรือดำเนินการจัดส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆ ซึ่งประเทศที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต่อมาก็กลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนาต่อไป เช่น ลังกา เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศอินโดนีเซีย พม่า และไทย เป็นต้น

2. แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นไปในลักษณะของการเผยแผ่ตามการอพยพของชาวเอเชียที่เดินทางไปทำมาหากินใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเผยแผ่ด้วย แต่หลังจากตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 จนถึงปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปในลักษณะการตระหนักถึงคุณค่าของหลักธรรมทางพระ พุทธศาสนา โดยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคมหรือองค์การ เพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ฯลฯ ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกนิกายใช้สิ่งตีพิมพ์ หนังสือ วารสาร นิตยสาร วิทยุและโทรทัศน์ โฆษณา และทำหน้าที่ทางด้านสังคมสงเคราะห์

เกร็ดน่ารู้

     องค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เป็นองค์การพิเศษเพื่อเผลแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บรรดาสมาชิกรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  2. เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และภราดรภาพในหมุ่พุทะศาสนิกชน
  3. เผยแผ่หลักธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  4. ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ในด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
  5. ดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความกลมเกลียวกัน ในหมู่มนุษยืและความผาสุกให้แก่มวลชน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ซึ่งประกอบกิจการอันมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกั


ที่มา : เว็บไซต์  aksorn.com