หัดเขียนตัวหนังสือ

13 สค. 56     1373
หัดเขียนตัวหนังสือ
ณ ตอนนี้พี่น้ำอิงอยู่ห้องอนุบาลหนึ่งแล้วซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมพัฒนาการหลายด้าน เพื่อให้สามารถพร้อมเข้าสู่การศึกษาในลำดับต่อ ๆ ไป การพัฒนาเด็ก  นั้น เป็นการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม หมายถึง การพัฒนาทั้งตัว ทั้งให้มีร่างกายที่แข็งแรง กล้ามเนื้อใหญ่ดี ทรงตัวเคลื่อนไหวได้ดี กล้ามเนื้อเล็ก เช่น กล้ามเนื้อมือ (ที่ต้องใช้จับดินสอในโอกาสต่อไป) ดี มีอารมณ์ดี สดชื่น แจ่มใส รักการไปโรงเรียน มีจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรมดี รู้จักรับผิดชอบตามวัย  ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน (ในโรงเรียน)  รวมทั้งมีทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ดีด้วย ดังนั้น คุณพ่อและคุณแม่ก็ต้องคอยกระตุ้นพี่น้ำอิงให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัย เด็กอนุบาลของพี่น้ำอิง วันนี้พี่น้ำอิงก็เลยได้โอกาส  ให้คุณพ่อชม โดยเป็นการลากตามเส้นประที่กำหนด
ที่มา http://blog.eduzones.com/anubanubon/94263