สสวท.เดินหน้าผลิตครู (สควค.) ระยะที่ 3‏

13 สค. 56     899

สสวท.เดินหน้าผลิตครู (สคสสวท.เดินหน้าผลิตครู (สคสสวท.เดินหน้าผลิตครู (สค

สสวท. เดินหน้าผลิตครู (สควค.) ระยะที่ 3 เปิดตัวทุนระดับปริญญาโทโฉมใหม่

จัดเต็ม!! เปิดรับ นศ.ชิงทุนพรีเมี่ยม – ซุปเปอร์พรีเมี่ยม ปี 2556 เริ่ม 1 พ.ย. ถึง 20 ธ.ค. นี้

สสวท. จับมือ 12 มหาวิทยาลัย เดินหน้าผลิตสุดยอดครูวิทย์-คณิตให้กับประเทศปรับรูปแบบการดำเนินงานและ จำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560) ให้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตร 2 ปี ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ล่าสุดประเดิมเปิดรับสมัคร ทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 55 นี้ คาดภายใน 6 ปี ได้ครูวิทย์ คณิต แบบพรีเมี่ยมและซุปเปอร์พรีเมี่ยม อีก 4,000 คน

ศาสตราจารย์ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สสวท. เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา หรือระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในระดับมัธยมปลาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและเพื่อตอบสนองกระบวนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซึ่งทางรัฐบาล ตระหนักถึงความจำเป็นและถือเป็นนโยบายหลัก ในการมุ่งเน้นการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้นำทางวิชาการใน โรงเรียนและมีความรู้ความสามารถพิเศษ สำหรับเป็นฐานรองรับการพัฒนา

ศักยภาพ ของเยาวชนไทย และเป็นทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ซึ่งปัจจุบัน สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ชิงทุนการศึกษาตั้งแต่วันที 1 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2555นี้

“ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นักเรียนไทยได้พิสูจน์ศักยภาพให้เห็นในระดับโลกถึงความสามารถและความฉลาด ด้านวิชาการโดยเฉพาะในด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หากบุคลากรครู ได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ประสาทวิชาและให้เทคนิคการเรียนรู้แก่เด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น จะส่งผลให้เยาวชนไทย มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดดเด่น มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่เป็นรองเยาวชนชาติอื่นอย่างแน่นอน ซึ่งทาง สสวท. ได้ดำเนินโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปีและได้ปรับปรุงทุนการศึกษาในรูปแบบใหม่ คือ ทุนพรีเมี่ยมและทุนซุปเปอร์ พรีเมี่ยม ได้แก้ไขรายละเอียดและขั้นตอนในแผนปฏิบัติอื่นๆ อีกหลายอย่าง ควบคู่กับการศึกษาเส้นทางการพัฒนาโครงการฯเพื่อให้ผู้รับทุนใช้โอกาสที่ได้ รับสำหรับเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพภายใต้ทุน การศึกษาโครงการสควค. เมื่อผู้รับทุนเรียนจบ จะเป็นครูคนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความก้าวหน้าในสายอาชีพครู ที่สังคมและประเทศต้องการ” ศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กล่าว

อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของครูไทยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหลายๆ หน่วยงานร่วมกัน ซึ่งด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายจะส่งผลให้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. บรรลุเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตของชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศ และการเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอนาคตอันใกล้นี้

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ผ่านมา 2 ระยะแล้ว ซึ่งผลที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะมีผู้ที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. เป็นจำนวนมากและส่งผลให้ปัจจุบันมีครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่ดีและเก่ง มีศักยภาพสูง ที่จะสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการได้ครูที่มีประสิทธิภาพในการสอนที่มีประสิทธิภาพ สูงเยี่ยม ทำให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวม (เมื่อเทียบกับนานาชาติ) ของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ดีและสูงขึ้น

ทั้ง นี้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)ระยะที่ 3 ได้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติในหลักการให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555-2560) ให้เป็นหลักสูตรระดับ

ปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตร 2 ปี ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในระดับที่ยอดเยี่ยม ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ รองรับปัญหาการขาดแคลนครูเก่งๆ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านนี้ และสำหรับการขาดแคลนครูวิทย์ คณิตที่เก่ง ๆ ในโรงเรียนสองภาษา

สำหรับทุน สควค. แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 Premium ระยะเวลา 2 ปี จำนวนปีละ 400 ทุน เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และทุนประเภทที่ 2 Super Premium คัดเลือกจากผู้ได้รับทุน Premium ให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศอีก 1 ปี จำนวน

ปีละ 180 ทุน เป็นทุนที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English Program : EP)

“ภายใต้การทำงานและความร่วมมือระหว่าง สสวท. สถาบันผลิตครู 12 แห่งและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงการผลิตครู สควค. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการขาดแคลนบุคลากรครูเก่งๆ ในด้านนี้ให้กับประเทศได้มากที่สุด ทุกหน่วยงานได้ให้ความทุ่มเทร่วมดำเนินการพัฒนาโครงการ สควค. ในปี 2556 มาอย่างดียิ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่า ภายในระยะเวลา 6 ปี ของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2556-2561 โครงการ สควค. จะสามารถผลิตสุดยอดครูที่มีความสามารถพิเศษ และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างยอดเยี่ยม ในระดับปริญญาโท ได้เพิ่มประมาณ 4,000 คน” ดร.พรพรรณ กล่าว

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการรับสมัครเข้ารับทุนนั้น ผู้สมัครเข้ารับทุน จะต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่ 4 หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีการศึกษา ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาเอกเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ CU-TEP ที่เทียบเท่าคะแนน TOEFL paper based test ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน และไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อน โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักศึกษาในด้านนี้ที่มีอยู่ทั่วประเทศถึงกว่า 2,000 คน ส่วนการสอบคัดเลือก ได้กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน ทั้ง 12 ศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สควค. โดยกำหนดให้มีการสอบวิชาวัดความถนัด และวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2308 - 2318 โทรสาร 0 2392 4021 หรือ 0 2392 9602 หรือ Home Page : www3.ipst.ac.th/dpst

ที่มา http://blog.eduzones.com/jipatar/100285