ทุนErasmus Mundus เรียนป.โท 2 ปีด้านวัสดุศาสตร์

13 สค. 56     703
โครงการ Erasmus Mundus เปิดรับเรียนต่อปริญญาโท 2 ปีด้านวัสดุศาสตร์ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนชาวยุโรปและนักเรียนต่างชาติ Mamaself เป็นหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลา 2 ปี เกิดจากความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำและภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือนี้ได้แก่ University Rennes 1 (ฝรั่งเศส) University of Torino (อิตาลี) Technical University (TUM) and Ludwig Maximilian University München (เยอรมนี) และขณะนี้ University of Montpellier 2 (ฝรั่งเศส) ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มความร่วมมือนี้อย่างเต็มรูปแบบ ปริญญาโทจะออกโดย 2 ใน 4 มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ปริญญาที่ได้รับคือ ปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร์ นักศึกษาแต่ละคนจะต้องใช้เวลาศึกษา 1 ปีในมหาวิทยาลัยแม่ สำหรับภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษาถัดไปจะต้องเข้าเรียนในอีกมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ส่วนภาคเรียนสุดท้ายขึ้นกับสารนิพนธ์ และสามารถอยู่ในสถาบันที่มีความร่วมมืออื่นๆได้ เช่น ญี่ปุ่น สวิสเซิอร์แลนด์หรืออินเดีย ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยุโรป ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้รับทุนการศึกษา เงินทุนที่ได้รับต่อปีเป็นเงิน 22,000 ยูโร การสมัครหลักสูตรพร้อมทุนนี้จะปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2556 การรับเข้าเรียน นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 180 ECTS (หรือจบชั้นปีที่ 3 ของภาคปริญญาตรีสำหรับนักเรียนไทย) ในสาขาวัสดุศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง(เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ธรณี) ผลการเรียนดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถสมัครได้ที่ http://application.mamaself.eu วันปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครหลักสูตรพร้อมทุน: 28 มกราคม 2556 วันปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาทั่วไปที่ไม่ต้องการขอทุน Erasmus Mundus: 18 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.mamaself.eu application/pdf icon11.pdf