เรียนต่อป.โท หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาธรรมศาสตร์

13 สค. 56     692

UploadImage   

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ได้ขยายการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิืชาอาเซียนศึกษา ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกในเดือนมกราคม 2556

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเชีื่ี่ยวชาญพิเศษในด้านอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบกับการรวมตัวที่เข้มแข็งขึ้นของอาเซียน และสอดผสานกับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการก้าวเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอย่างเข้าใจถึงบริบทของภูมิภาคอย่างชัดเจนมากขึ้น

นับเป็นปริญญาโทแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควบคู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของอาเซียน

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ
 
กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2555 
 
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้จาก เว็บไซต์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ http://www.pbic.tu.ac.th

ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/100794