สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แจกทุนระดับปริญญาโทให้นักศึกษาไทย

13 สค. 56     611

UploadImage


สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดย Masdar Institute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน ๑๐ คน ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
๑. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
 
๒. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียน GPA มากกว่า ๓.๐ ในระดับปริญญาตรี คะแนน GRE เท่ากับหรือมากกว่า ๑๕๕ TOEFL เท่ากับหรือมากกว่า ๙๑ (IBT) หรือI ELTS เท่ากับหรือมากกว่า ๖.๕
 
๓. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 
การรับสมัคร
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการรับสมัครได้ที่ www.masdar.ac.ae หรือส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่ thaiauh@emirates.net.ae ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๗
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาฯ ดังนี้
 
๑. MIST มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และกับทบวงพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Agency – IRENA) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงานทดแทน
 
๒. ปัจจุบัน MIST มีความร่วมมือกับ RENA ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา MIST ที่มีผลการเรียนดีสามารถฝึกงานที่ RENA ระหว่างที่กำลังศึกษา
 
๓. MIST ให้ทุนการศึกษาซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมถึงบัตรโดยสารเครื่องบินและเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน

ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/100998