ทุนสถานทูตฝรั่งเศส ปี 2556 ยังเปิดรับ ให้เรียนป.โท-ป.เอก

13 สค. 56     725

UploadImage

ทุน Franco-Thai (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) ยังเปิดรับนักศึกษาและบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศส โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ปี พ.ศ.2556
 
                                 
รายละเอียดหลักสูตร
 
โครงการทุน Franco-Thai มอบให้คนไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
 
- ทุนแบบไม่เต็มจำนวน
 
- ทุนแบบเต็มจำนวน
 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 
ทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน  ผู้ได้รับทุนจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมในประเทศฝรั่งเศส การงดเว้นค่าเล่าเรียนในสถาบันของรัฐบางโปรแกรม สิทธิประโยชน์ในฐานะนักเรียนทุน  
 
ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน นอกจากจะได้รับความคุ้มครองทางสังคมแล้ว ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินรายเดือนในเวลาที่ศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 
ระยะเวลา
 
ปริญญาโท จะได้รับทุนการศึกษาในช่วงระยะเวลา 10 เดือน (หรือชั้นปีที่ 2 ของระดับปริญญาโท) อย่างไรก็ตามบางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี
 
ปริญญาเอก จะได้รับทุนสูงสุดเป็นเวลา 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้รับทุนต้องทำรายงานความคืบหน้าของโครงการและวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาต่อทุน
 
                                                               
คุณสมบัติ
 
เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 
ตั้งใจไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโทและเอก
 
ทักษะภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส
 
เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม
 
ความเป็นเลิศทางการศึกษา ประวัติผลการเรียน
 
แรงจูงใจและเป้าหมายของผู้สมัคร
 
ขั้นตอนการสมัคร
 
ทุนการศึกษา Franco-Thai เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงต้นกุมภาพันธ์ปีถัดไป ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากเอกสารเท่านั้นจะได้รับเรียกเข้าสัมภาษณ์
 ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/101870