บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมJGSEE มอบทุนต่อ โท - เอก

13 สค. 56     779

UploadImage


  “บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” (JGSEE) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 5 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย คือ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

โครงการนี้จัดตั้เพื่อทำงานวิจัยและสร้างบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านพลังงานและสิ่งแวด ล้อม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประเทศ ในสภาวะวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน การวิจัยให้เพื่อเรียนต่อปริญญา โท-เอก หลักสูตรนานาชาติ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและภาวะโลกร้อน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ

ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/101773