รัฐบาลมาเลเซีย ให้ทุนระดับปริญญาโท-หลังปริญญาเอก

14 สค. 56     458

UploadImage

กระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างประเทศ ในโครงการทุนการศึกษานานาชาติมาเลเซีย (MIS) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มโดยรัฐบาลมาเลเซียเพื่อดึงดูดนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศจากทั่วโลกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
 
          ทุนนี้เป็นความร่วมมือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งมอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ มีผลการเรียนดีเยี่ยมและตรงตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในมาเลเซียทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
 
          ทุนการศึกษานี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาระดับปริญญาโท (Postgraduate) และหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Studies)
 
          หลักสูตรที่ให้ทุน
 
          -วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (Science and Engineering)
          -เกษตรกรรมและประมง (Agriculture and Fisheries)
          -ระบบการเงินและเศรษฐศาสตร์อิสลาม (Economics and Islamic Finance)
          -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
          -เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
          -เทคโนโลยีความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร (Biosecurity and Food Safety)
          -โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure and Utility)
          -สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Studies)
          -สุขภาพ ไม่เกี่ยวกับพยายาล แพทยศาสตร์ และเภสัชกรรมคลีนิก (Health not including nursing, medicine, clinical pharmacy)
          หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาข้างต้น  
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
          -อายุไม่เกิน 40 ปี
          -สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขั้นต่ำเกียรตินิยมอันดับสอง มีเกรดเฉลี่ย 3.50 หรือ 4.00 ส่วนหลักสูตรหลังปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีเกรดเฉลี่ย 3.50 หรือ 4.00 โดยผู้สมัครหลักสูตรหลังปริญญาเอกจะต้องมีชื่อเสียงที่ดีในด้านการวิจัยและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย
          -ผลการสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 580 (230 ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) (92 ทดสอบด้วยระบบอินเทอร์เน็ต)
          -ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรองว่าผู้สมัครมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเอง
          -เขียนข้อเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความสนใจของมาเลเซีย (เฉพาะโปรแกรมการวิจัย)
          -ได้ยื่นสมัครขอเข้าศึกษาปริญญาโทและระดับหลังปริญญาเอกในประเทศมาเลเซีย ภายในเวลาที่กำหนด  
 
          สิทธิประโยชน์ 
 
          -ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย 
          -ค่าเล่าเรียนฟรี โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
          -ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 
          -ค่าตำราเรียนและค่าเดินทางภายในประเทศ 
          -การประกันสุขภาพ / การดูแลสุขภาพ
          -ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ จ่ายให้ก่อนเริ่มงานวิจัย
          -ค่าเดินทางไปประชุมทางวิชาการและค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ให้เฉพาะปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก)
 
          เอกสารการสมัคร
 
          กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
          -รูปถ่ายล่าสุด
          -ใบรับรองแพทย์
          -สำเนาหนังสือเดินทาง
          -สำเนาผลการศึกษา
          -เขียนแผนการศึกษาหรือวิจัยที่ชัดเจน
          -ผลทดสอบ TOEFL หรือ IELTS
          -ประวัติส่วนตัว
          -จดหมายตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
          -จดหมายรับรอง 2 ฉบับ
 
          ช่วงเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2556
 
          สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://payloan.mohe.gov.my/INTER/ เท่านั้น ไม่รับใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์
 
          ติดต่อสอบถาม SCHOLARSHIP DIVISION, MINISTRY OF HIGHER EDUCATION MALAYSIA, LEVEL 2,NO 2, TOWER 2, JALAN P5/6, PRECINCT 5, FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE, 62200 PUTRAJAYA, MALAYSIA
ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/103516