อาชีวะอ้าแขนรับครูอาสาสมัครจีนกว่าร้อยคนสอนเด็กอาชีวะไทยทั่วประเทศ

17 สค. 56     1069

 

UploadImage

ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน  รุ่น  12  จำนวน  121 คน  ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ กรุงเทพ  โดยครูจีนทั้งหมดเดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  เปิดเผยว่า  การประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วย ได้แก่ มิสเตอร์เฉิน  หย่งซัน  ตัวแทนฮั่นปั้นประจำประเทศไทย  พลตำรวจโทภาณุ  เกิดลาภผล  ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสู่นานาชาติแห่งประเทศจีน  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการปฐมนิเทศครั้งนี้มีครูอาสาสมัครจีนที่จะไปสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 101 แห่ง  จำนวน  161 คน  สถานศึกษาบางแห่งจะได้ครูอาสาสมัครจีนไปช่วยสอน 2 คน  โดยจะทำการสอนอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา  10  เดือน  การรับครูอาสาสมัครจีนเข้าสอนในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาครั้งนี้  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาจีนเป็นเครื่องมือของการสื่อสาร  โดยมีเป้าหมายในการลดช่องว่างทางทักษะภาษา  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล
 
 
ครูอาสาสมัครจีน ที่เดินทางมาปฏิบัติงานสอน ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยเหลือให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทยให้ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมความสามารถด้านภาษาจีนของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และเวทีโลกอีกด้วย  โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาที่จะต้องก้าวสู่โลกอาชีพที่มีความหลากหลายทั้ง ด้านภาษาและวัฒนธรรม ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นคนคุณภาพมีมาตรฐาน  การได้ครูอาสาสมัครจีนมาช่วยเหลือ สนับสนุนด้านภาษา จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะสนับสนุนให้ดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง
 
ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  กล่าวปิดท้ายว่า  ภาษาคือสื่อสัญลักษณ์ที่สร้างเสริมความเข้าใจ และนำไปสู่มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่ไร้พรมแดน  เมื่อไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนกันทางด้านภาษา ก็จะสืบเนื่องไปถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้วย  คำว่าโลกไร้พรมแดนก็จะเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ที่มา http://blog.eduzones.com/magazine/108866