ผู้ปกครอง-นักเรียน ยังนิยม'อาชีวศึกษา' เห็นจบแล้วมีงานทำแน่นอน

17 สค. 56     1220

UploadImage

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพลได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดย ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งนักเรียนและผู้ปกครองกว่า 1,000 คน สามารถสรุปได้ว่า เหตุผลที่นักเรียนและผู้ปกครองเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษามากที่สุด เพราะจบมาแล้วมีงานทำแน่นอน 29.45 %  รองลงมาคือมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่  น่าเรียน 16.13% ส่วนระดับการศึกษาที่นักเรียนสนใจเข้าเรียนมากที่สุดคือ ระดับปวช. 63.24% รองลงมาคือ ปวส. หลักสูตรระยะสั้น และปริญญาตรีต่อเนื่องตามลำดับ
 
 
นอกจากนี้จากการสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าสาขาวิชาที่น่าเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือช่างยนต์ บัญชี ช่างกลโรงงาน การตลาด และช่างไฟฟ้า สำหรับสาขาวิชาที่คิดว่าเรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน 5 อันดับแรกคือ ช่างยนต์ บัญชี การตลาด ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อดีของการเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าจบแล้วมีงานทำแน่นอน หางานทำง่ายมากถึง 53.97% รวมถึงยังเป็นสถาบัน  ที่เน้นประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติจริง  เด็กมีวิชาติดตัว มีความรู้มีประสบการณ์ การเรียนการสอนไม่เครียด เรียนง่าย และมีหลักสูตรที่น่าสนใจกว่าสายสามัญ
 
 
อย่างไรก็ตามในเรื่องของภาพลักษณ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษานั้นโดยรวมผู้ ปกครองและนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก เพราะเห็นว่าครูอาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และยังเห็นว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอม รับในสังคมมากที่สุด ตลอดจนเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ฝากข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สถานศึกษาอาชีวศึกษาว่า ควรเร่งแก้ปัญหาเด็กตีกัน เน้นการสร้างความสามัคคี 17.91 % ควรมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด  มีบทลงโทษที่จริงจัง 9.64% รวมถึงจำเป็นต้องมีหลักสูตรใหม่ๆที่เข้ากับยุคสมัย และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ขณะเดียวกันควรให้ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนจนมีงานทำ และจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นด้วย
  ที่มา-สวนดุสิตโพล

ที่มา http://blog.eduzones.com/graduate/108197