มข.จัดเต็ม เคลื่อนขบวนโครงการแนะแนวสัญจรเด็กมัธยม22แห่งทั่วอีสาน

17 สค. 56     1644

 มข.จัดเต็ม เคลื่อนขบวนโค

สำนัก บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเครือข่ายคณะวิชารวม 40 คน เริ่มโครงการแนะแนวสัญจรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียนทั่วอีสานเปิดตัว 25 มิย.นี้ที่จังหวัดนครพนม
 
ในระหว่างเดือน มิถุนายน  - สิงหาคม 2556สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนจากคณะวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม 40 คน จะได้เดินทางไปเพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตามจังหวัดต่างๆ 22 แห่ง รวมถึงการจัดครั้งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย
  มข.จัดเต็ม เคลื่อนขบวนโค

        นาย  เสนีย์ จันทร์ลุน ผู้รับผิดชอบโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปี 2556 กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดจนผู้ปกครองมีทางเลือกมากมายในการเลือกศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งมีจำนวนมาก  ทำให้เกิดภาวะการแข่งขันในการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  เพื่อโน้มน้าวให้นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ปกครองตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาในสถาบันนั้น ๆ  การแนะแนวการศึกษาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ หนึ่งที่จะทำให้นักเรียน  นักศึกษา  ตลอดจนอาจารย์แนะแนวรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับเครือข่ายวิชาการในคณะวิชาต่างๆ  จึงได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปี 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษา-หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งระดับปริญญาตรีและ   ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักเรียน  อาจารย์แนะแนว  และผู้สนใจ  รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในงานจะมีนิทรรศการแนะนำคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยตัวแทนจากคณะที่ไปร่วมงาน บรรยายนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แนะแนวการศึกษา  และแนะนำหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และกิจกรรมบนเวทีอื่นๆอาทิการประกวดสุนทรพจน์  คาดว่าจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์แนะแนวในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ร่วมงาน จำนวนประมาณ  30,000  คน
มข.จัดเต็ม เคลื่อนขบวนโค
 
        นาย  เสนีย์ จันทร์ลุน เผยว่า จากข้อมูลของฝ่ายประเมินผลสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุในปีที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม 39,603 คน โดยมีสถานที่จัดกิจกรรมที่มีนักเรียนเข้าร่วมสูงสุด 3 อันดับคือ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯ ขอนแก่น จำนวน 7,721 คน  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี จำนวน 2,583คน   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ จำนวน 2,540 คน  ซึ่งการรับรู้ข่าวสารของการเข้าร่วมกิจกรรมมาจาก  ครูแนะแนว หรือครูในโรงเรียน 83.4 % การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 49.1 %  เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย 18.5 %   ซึ่งการออกมาแนะแนวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผลต่อการตัดสินใจ มากที่สุด 41.1 % มาก 45.9  %ปานกลาง 11.8  %ไม่มีผล 0.7  % ในส่วนของคณะที่นักเรียนคาดหวังมากที่สุด 2 อันดับคือ ศึกษาศาสตร์ 49.1 %พยาบาลศาสตร์ 26.1 %  ในเรื่องของข้อเสนอแนะนั้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องความ สะดวกสถานที่จัด และขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องไปเพราะเป็นกิจกรรมที่ มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
 
     “สำหรับในปีนี้ มีคณะวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสัญจรจำนวน 17 คณะ และมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยหอการค้า และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี กำหนดการจัดครั้งแรกที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม  วันที่ 25มิถุนายน 2556 ซึ่งคณะเดินทาง จำนวน 40 คนจะออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น. ในส่วนของการดำเนินงานนั้นจะเน้นให้นักเรียนและครูแนะแนวได้รับข้อมูลที่ ทั่วถึง ตลอดจนการปฏิบัติตัวของผู้ที่ร่วมโครงการเสมือนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ให้มีความพร้อมเพรียง ให้มีความพร้อมให้บริการ รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์ ตามแนวทางนโนยายของ รศ.ดร.ชนะพล ศรีฤาชา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ไว้กับผู้ร่วมโครงการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชา สัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก เมื่อเร็วๆนี้ “    นาย  เสนีย์ จันทร์ลุน กล่าวในที่สุด

ตารางกำหนดการ
 
ครั้งที่ จังหวัด สถานที่ วัน/เดือน/ปี
1 นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
2 อุดรธานี โรงเรียนกุมภวาปี วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556
หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556
3 อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556
ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556
4 กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556
ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556
5 ขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
6 สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556
บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556
7 นครราชสีมา โรงเรียนบัวใหญ่ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
ชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556
8 หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556
เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556
9 มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556
ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556
 ข่าว   อุดมชัย  สุพรรณวงศ์ ม.ขอนแก่น
ที่มา http://blog.eduzones.com/magazine/110107