ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทุนวิจัยสำหรับนักวิชาการปริญญาเอกหรือจบ ปริญญาโท และมีประสบการณ์วิจัย 2 ปี

7 พค. 54     799

ทุนมูลนิธิมัตซูมาเอะ The Matsumae International Foundation

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น ทุนวิจัยสำหรับนักวิชาการปริญญาเอกหรือจบ ปริญญาโท และมีประสบการณ์วิจัย 2 ปี

 

ทุนนี้เปิดกว้างให้โอกาสแก่ผู้มีความรู้หรือนักวิชาการระดับปริญญาเอก หรือจบ ปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า  2 ปี ในการสมัครชิงทุนของมูลนิธิมัตซูมาเอะ (The Matsumae International Foundation)w เพื่อไปศึกษาวิจัยในช่วงเวลาระหว่าง 3-6 เดือน ณ แดนอาทิตย์อุทัย โดยผู้ให้ทุนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายแทบทุกอย่าง นับตั้งแต่ค่าเครื่องบินไป-กลับ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุน
- ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิระดับ Doctorate Degree หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ำกว่า 2 ปี นับตั้งแต่ได้รับ Master Degree หรือได้รับการยอมรับจากมูลนิธิว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เทียบเท่า
- ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี ในวันที่ทำการสมัคร
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือภาษาญี่ปุ่นที่ดีพอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานวิจัยต่าง ๆ ระหว่างอยู่ที่ญี่ปุ่น
- ต้องไม่เคยไปตั้งถิ่นฐาน หรืออาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมาก่อน และต้องส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาจากประเทศของตน โดยการส่งทางไปรษณีย์ติดดวงตราไปรษณีย์ยากรเท่านั้น ไม่รับทางแฟกซ์ หรืออีเมล์
- เป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนของ Matsumae มาก่อน และเมื่อสำเร็จการทำวิจัยตามเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ได้ทุนจะต้องเดินทางกลับประเทศของตน

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ทางผู้ให้ทุนจะสนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ได้รับทุน สำหรับการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น แต่จะไม่มีการสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่มาด้วยหรือครอบครัวของผู้ ที่ได้รับทุนแต่อย่างใด

- ให้เงินเดือน จำนวนเดือนละ 200,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การทำวิจัย ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และอื่น ๆ
- มีประกันภัยให้ ทั้งเรื่องการประกันอุบัติเหตุที่ร้ายแรงถึงชีวิต หรือเรื่องการรักษาพยาบาล หากมีการป่วยไข้ต่าง ๆ
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ในชั้น economy-class ในการเดินทางระหว่างสนามบินที่ใกล้กับ บ้านของผู้ได้ทุน มายังสนามบินในกรุงโตเกียว
- เงินก้อน 300,000 เยน ทันทีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น เพื่อเป็นเงินที่จะนำไปใช้ในช่วงแรกของการมาอยู่ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือสิ่งจำเป็นอื่น ๆ

ผู้สนใจสามารถติดต่อไปได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
The Matsumae International Foundation
4-14-46, Kamiogi, Suginamiku
Tokyo 167-0043 Japan
Fax: +81-3-3301-7601

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2011
หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์:  www.matsumae-if.org

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ , ทุนเรียนต่อ ประเทศญี่ปุ่น , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น , เรียนต่อต่างประเทศ ทุนญี่ปุ่น , เรียนต่อต่างประเทศ ทุนวิจัย , ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น , ทุนวิจัยญี่ปุ่น

ที่มา abroadtip.com