ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศตรุกี ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน

7 พค. 54     750

ทุนรัฐบาลตุรกี ระดับปริญญาตรี ปี 2010/2012

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศตรุกี ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน ปี 2010/2011

 

ด้วยรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2010/2011 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ต้องศึกษาเป็นภาษาตุรกีโดยรัฐบาลตุรกีรับผิดชอบ ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรายเดือน ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง ซึ่งผู้รับทุนรับผิดชอบเอง กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้รับทุนดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. คุณสมบัติผู้ที่สมัครรับทุน
1.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในตุรกีระหว่างสมัครรับทุน
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วไม่เกิน 2 ปี และอายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
1.3 มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.25 สำหรับสายศิลป์ และ 3.00 สำหรับสายวิทย์
1.4 ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ และโรคติดต่อร้ายแรงโดยเฉพาะเอดส์และตับอักเสบซี
1.5 มีความรู้ภาษาตุรกี
ข.  เอกสารประกอบการสมัคร
2.1  ใบสมัคร (ดาวน์โหลด)
2.2  ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียนพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษหรือตุรกี
2.3  ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดโดยเฉพาะเอดส์
และ ตับอักเสบซี พร้อมคำแปลภาษาตุรกีเท่านั้น
2.4  ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษหรือตุรกี
2.5  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษหรือตุรกี
2.6   รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 2 รูป
ค. การส่งใบสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 3 มิถุนายน 2554 ที่  www.bic.moe.go.th
ง. การสอบคัดเลือก วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ตึก กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ราชดำเนิน กรุงเทพฯ
(ขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณผาณิต  ทิพย์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 02628 5646-7 ต่อ 115)

 

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ตรุกี , เรียนต่อ ป.ตรี ตรุกี , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรี ประเทศตรุกี , ทุนเรียนต่อประเทศตรุกี ป.ตรี , ทุนเรียนต่อประเทศตรุกี ปริญญาตรี , เรียนต่อตรุกี ป.ตรี

ที่มา www.igotgrants.com