สมัครด่วน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทุนปริญญาเอกด้านการแพทย์ สาธารณสุข จำนวน 1 ทุน

7 พค. 54     632

ม.ธรรมศาสตร์ให้ทุนปริญญาเอกด้านการแพทย์ สาธารณสุข

สมัครด่วน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทุนปริญญาเอกด้านการแพทย์ สาธารณสุข จำนวน 1 ทุน

 

ทุนปริญญาเอก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการผลิตและพัฒนา ศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 ทุน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
คุณสมบัติทั่วไป
1.เป็นบุคคลทั่วไป
2.อายุไม่เกิน 45 ปีนับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
3.ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นใด ในการศึกษาระดับปริญญาโท
4.เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับปริญญาเอก หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาเอก ในสาขาวิชาเอก หรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา หรือปริญญาเอกทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่มีเกรด Fในวิชาหลัก
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.35 และเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์์
3.ได้รับการคอบรับจากบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันฝ่ายผลิตให้เข้าศึกษาในระดับ ปริญญาเอกในสถาบันฝ่ายผลิต ในฐานะนิสิตนักศึกษาสามัญแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2554
4.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์
5.เป็นผู้ที่สามารถเรียนเต็มเวลาได้
6.เป็นผู้ที่มีศีลธรรม คุณธรรม และความประพฤติดี
7.ผู้สมัครรับทุนที่เป็นข้าราชการในสังกัดอื่นที่มิใช่หน่้วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัดเดิมก่อนเปิดภาคการศึกษา
8.ผู้สมัครที่อยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาล
-ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไทยหรือทุนอื่นใดเพื่อศึกษา ณ ต่างประเทศ หรือศึกษาในประเทศมาแล้วจะต้องเป็นผู้ที่หมดภาระผูกพันในการชดใช้ทุนตาม สัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าของทุนแล้วก่อนกำหนดวันทำ สัญญารับทุน
หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ส่วมแว่นตาดำ ขนาด 2.5×3 ซม.ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทหารกองเกิน(สด.9)จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาใบปริญญาบัตร ีระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 1 ชุด
5.หนังสือรับรองการตอบรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ฉบับ
6.ตำแรนะนำจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ชุด
การสมัครสอบ
-ให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนปริญญาเอก ภายใตุ้ทุนโครงการฯ จาก http://nurse.tu.ac.th
-ยื่นใบสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ที่งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเพิกถอนการให้ทุน
1.เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
2.หลีกเลี่ยง ละเลย การรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
3.หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการศึกษาต่อ เมื่อสถาบันศึกษาตอบรัลแล้ว
การคัดเลือก จากการสอบสัมภาษณ์ที่จำเป็นเพื่อการศึกษาต่อและกลับมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์
สอบถามได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร 0-2986-9213 ต่อ 7352-3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nurse.tu.ac.th/

 

 

ทุนเรียนต่อในประเทศ , ทุนเรียนต่อปริญญาเอก , ทุนเรียนต่อ ป.เอก , ทุนเรียนต่อ ม.ธรรมศาสตร์ , ทุนเรียนต่อธรรมศาสตร์ , ทุนเรียนต่อพยาบาลปริญญาเอก , ทุนเรียนต่อปริญญาเอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มา www.igotgrants.com