เรียนต่อต่างประเทศ ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 Endeavour Awards ครอบคลุมทุกระดับ อาชีวถึงปริญญาเอก

7 พค. 54     693

ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 Endeavour Awards

เรียนต่อต่างประเทศ ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 Endeavour Awards ครอบคลุมทุกระดับ อาชีวถึงปริญญาเอก


ทุนรัฐบาลอออสเตรเลีย 2012 : Endeavour Awards เป็นทุนเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาด้านวิชาชีพระหว่างบุคลากร องค์กร และประเทศ   โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทั้งชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติได้เพิ่ม พูนทักษะและความเข้าใจในสังคมโลก ดังนั้นรัฐบาลออสเตรเลียประกาศมอบทุนการศึกษา Endeavour Awards สำหรับปีการศึกษา 2555 ให้แก่ชาวไทย ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
ทุน Endeavour Awards เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มทุนการศึกษาของออสเตรเลีย (Australia Awards) ซึ่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้เปิดตัวโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552  โดยรวบรวมเอาทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  ซึ่งจัดสรรผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย  (AusAID) และกระทรวงศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์เข้าไว้ด้วยกันในชื่อเดียว

ประเภททุน 4 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้
·ทุนปริญญาโทและทุนปริญญาเอก
·ทุนเพื่อการวิจัย (การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก)
·ทุนระดับอาชีวศึกษาและทุนฝึกอบรม (ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา)
·ทุนสำหรับผู้บริหาร (การพัฒนาระดับวิชาชีพ)

การสมัคร วันที่ 1 เมษายน จนถึง 30 มิถุนายน 2554
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัคร กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์
www.endeavour.deewr.gov.au

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.AustraliaAwards.gov.au.

 

 

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ , ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย , ทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย , ทุนเรียนต่อ ออสเตรเลีย , ทุนเรียนต่ออาชีวศึกษา ออสเตรเลีย , ทุนเรียนต่อป.ตรี ออสเตรเลีย , ทุนเรียนต่อป.โท ออสเตรเลีย , ทุนเรียนต่อป.เอก ออสเตรเลีย

ที่มา www.igotgrants.com