นักเรียนแลกเปลี่ยน สมัครด่วนนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครแล้ว

7 พค. 54     663

นักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครแล้ว

นักเรียนแลกเปลี่ยน สมัครด่วนนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครแล้ว

 

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES เปิด โอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ชีวิตในต่างแดน กับหลากหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยองค์กรจะจัดหาโรงเรียนรัฐบาลระดับ High School ในท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี
 
 
คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า
- มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการฯ
อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18.5 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง (วันที่ 1 สิงหาคม 2555)
- มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ไม่มีเกรด 1 หรือ 0 ในผลการเรียน 3 ปีล่าสุด
- มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี - สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ
- มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
- สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ และเยอรมันเท่านั้น
- กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลีเท่านั้น


การมอบทุน
- ทุนยุวทูต "YES" หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับทุนการศึกษา เต็มจำนวน ประมาณ 7,500 USD โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก ทุนการศึกษาประเภทนี้มอบให้แก่เยาวชนจากทั่วประเทศทุกปีๆ ละ 3 ทุน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
- ทุนนักเรียนดีเด่น "YES" หมายถึงนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่น และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 7 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมันเท่านั้น
- ทุนบุตรครู "YES" หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ผู้ประสาน YES อาสา YES ครู-อาจารย์ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุนเท่านั้น โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และ้เรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมันเท่านั้น
- ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม "YES" หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน (ซึ่งยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) และทุนประเภทนี้สามารถเลือกเรียนได้หลายประเทศ 

 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 มิถุนายน 2554
ขอใบสมัครที่สำนักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียนและกวดวิชาทั่วไทย), อาสา YES ทั่วไป หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ หรือสมัครผ่านศูนย์ประสานงาน YES ระบุสถานที่สอบให้ชัดเจน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 - 11.30 น.
วิชา ที่สอบคือ ภาษาอังกฤษ (การฟังและการอ่าน) และสำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้รับคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและความสามารถพิเศษเกี่ยวกับศิลป วัฒนธรรมไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.yesthailand.org/
โทรศัพท์ 02-508-0099

นักเรียนแลกเปลียน , โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน , นักเรียนแลกเปลียนต่างประเทศ , ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน , นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา 54 , นักเรียนแลกเปลียน 2554 , นักเรียนแลกเปลียน ปี54 , นักเรียนแลกเปลียน ปีการศึกษา 2554
ที่มา www.dek-d.com