เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

7 พค. 54     642

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 51 (พ.ศ.2555-2556)

เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

 

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

 

            มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 50 ประเทศ จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังในการ สร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สัญชาติไทย
- ต้องเกิดระหว่าง 30 มิถุนายน 2537 ถึง 31 ธันวาคม 2539
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5 หรือเทียบเท่า ต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ตั้งแต่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศที่มีระยะเวลา มากกว่า 6 เดือน หากเคยพำนักอยู่ในต่างประเทศ ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสุดท้าย (GPA) ขณะสมัครเข้าร่วมโครงการและก่อนออกเดินทางไปยังประเทศอุปถัมภ์ไม่ต่ำกว่า 2.30

การสมัคร
- ขอรับใบสมัครได้จากศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต) ทุกแห่ง
- รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป สีหรือขาวดำ สวมชุดนักเรียนระดับชั้นปัจจุบัน ไม่สวมแว่นดา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (สาหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ)
- ยื่นใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น ผู้สมัครและผู้ปกครอง ณ ศูนย์ประสานงานการสอบเอเอฟเอส (เอเอฟเอสเขต) ที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่
- ค่าสมัครสอบ 200 บาท

เด็กดีดอทคอม :: มาดู ! งานปัจฉิมจบม.6 ของเด็กเบลเยี่ยม มันส์มากๆ

การสมทบทุน
1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ โบลิเวีย โคลอมเบีย โดมินิกัน อินเดีย มาเลเซีย ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ เซอร์เบีย ตุรกี และประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 2-4 ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
2. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ อาร์เจนตินา เบลเยียม (ทั้งเขตพื้นที่ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส และภาษาดัทช์) บราซิล ชิลี สาธารณรัฐเชค ฮังการี ลัตเวีย เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก ปอร์ตุเกส และ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ ออสเตรีย จีน เดนมาร์ค สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น นอรเวย์ สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย และสวีเดน ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ต้องชำระเงินบริจาคสมทบทุนจำนวน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เปิดรับสมัคร ระหว่าง วันพุธที่ 18 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554
สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต / จังหวัด
หรือ สถานที่ที่ศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต / จังหวัด กำหนด
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 ทาง http://www.afsthailand.org/
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) โทรศัพท์ (66) 0 2574 6197-9, (66) 0 2980 1002-6
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด คลิก               

เด็กดีดอทคอม :: สุดยอด ! คลิปเด็กไทยสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 

              นอกจากนั้น ยังมี ทุน Corporate Scholarship Program , ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักเรียนไทยมุสลิม รวมถึงรายชื่อศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตต่างๆ ใครสนใจก็คลิกเข้าไปอ่านราย ละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งค์ด้านบนได้เลยนะคะ

 

 

นักเรียนแลกเปลี่ยน , โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน afs , นักเรียนแลกเปลี่ยน afs , อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน , นักเรียนแลกเปลียน 2554 , นักเรียนแลกเปลียน 2555 , นักเรียนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส , นักเรียนแลกเปลี่ยน เอเอฟเอส 2554 , นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS 2011

ที่มา www.dek-d.com