หมวดหมู่


หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
สัญญาจ้างแรงงาน ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่ถูกต้องและมีมาตราฐาน
คำค้น : สัญญาจ้างแรงงาน , สัญญาจ้างแรงงาน employment contract , ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน , แบบฟอร์มสัญญาจ้างแรงงาน , หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน , แบบสัญญาจ้างแรงงาน , ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่ถูกต้อง , ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน

สัญญาจ้างแรงงาน

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน
เขียนที่……………………………………..
                                                                                      วันที่……………………………………………..
     หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท……………………………………………..จำกัด โดย
………………………………………….กรรมการผู้จัดการ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………….
ถนน……………………………แขวง………………………………..เขต……………………………………
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  "นายจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………………………
……………………………………………..อายุ…………ปี อยู่บ้านเลขที่………………หมู่ที่………………
ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………ตำบล……………………………
อำเภอ………………………….……….จังหวัด………………………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
"ลูกจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญานี้ไว้ต่อกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้ คือ:-
     ข้อ 1.  นายจ้างตกลงว่าจ้างและลูกจ้างตกลงรับจ้างทำงานในตำแหน่ง………………………………
……………………………. ณ สถานที่ทำการของนายจ้างในประเทศ ก. มีกำหนดเวลา…………………..เดือน
โดยลูกจ้างจะเข้าทำงานตั้งแต่ วันที่………………………………….จนถึงวันที่………………………………..
และนายจ้างขอสงวนสิทธิ์ที่จะย้ายลูกจ้างไปทำงานในตำแหน่งอื่นหรือในแผนกใด ๆ ของนายจ้างได้ตามที่
เห็นสมควร
     ข้อ 2.  นายจ้างตกลงว่า ให้ลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานในระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน
และนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้ในระหว่างระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานนี้  เมื่อนายจ้างได้พิจารณาเห็นว่า
ลูกจ้างไม่พยายามปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาฉบับนี้ หรือละเมิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง เฉพาะงวดรายเดือนที่จ่ายแล้วเท่านั้น  แต่ลูกจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าจ้างส่วนที่เหลือตามสัญญานี้และเงิน ค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนใด ๆ เนื่องจากเลิกจ้างแต่อย่างใด  เมื่อลูกจ้างทำงานครบกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  และนายจ้างประสงค์จะจ้างลูกจ้างนั้นต่อไปจนครบกำหนดตามสัญญานี้  ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
      ข้อ 3.  นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น………………………………….บาท
(………………………………………………….) โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน ๆ ละ …………………..บาท
(………………………………………………….) รวมทั้งสิ้น 8 งวด โดยนายจ้างจะหักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่
จ่ายค่าจ้างและค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วนั้น  ให้ถือว่าเป็นจำนวนค่าจ้างเต็มที่ลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับตามสัญญานี้
     ข้อ 4.  นายจ้างตกลงว่า ถ้างานที่ทำสำเร็จบริบูรณ์เป็นไปตามสัญญาระหว่างนายจ้างและผู้ว่าจ้าง
และผู้ว่าจ้างนั้นได้รับมอบงานจากนายจ้างเรียบร้อยแล้ว  ก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 1.  นายจ้างยินดีที่จะ
จ่ายค่าจ้างที่เหลือทั้งหมดให้แก่ลูกจ้างทันที  โดยลูกจ้างมิต้องทำงานต่อไปจนครบกำหนดสัญญา  และลูกจ้าง
ตกลงว่า ถ้างานที่ทำสำเร็จสมบูรณ์ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 1.  ลูกจ้างยินดีทำงานต่อไปจนถึงวันที่
งานทำสำเร็จบริบูรณ์เป็นไปตามสัญญาระหว่างนายจ้างและผู้ว่าจ้างทุกประการ  โดยลูกจ้างจะไม่เรียกร้องค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หรือค่าตอบแทนใด ๆ จากนายจ้างแต่อย่างใด
     ข้อ 5.  นายจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างแต่ละงวดตามข้อ 3.  ให้แก่ลูกจ้างตามอัตราดังต่อไปนี้  คือ.
          5.1 ร้อยละ………………………….ของยอดเงินแต่ละงวดหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย จะจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างโดยตรง ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง ในวันทำงานสุดท้ายของเดือน
          5.2 ร้อยละ………………………….ของยอดเงินแต่ละงวดหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย จะจ่าย
ให้แก่ตัวแทนของลูกจ้างในประเทศไทย ณ สถานที่ทำการของนายจ้างในวันทำงานสุดท้ายของเดือน
          5.3 ร้อยละ………………………….ของยอดเงินแต่ละงวดหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย นายจ้าง
จะหักไว้เป็นเงินสะสมของลูกจ้าง และจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเรียบร้อย
โดยลูกจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยในเงินสะสมดังกล่าวแต่อย่างใด
     ข้อ 6.  นอกเหนือจากค่าจ้างที่กำหนดไว้ใน ข้อ 3. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  นายจ้างตกลงกำหนดโบนัส
ไว้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น……………………..บาท (…………………………………………………………)
เพื่อแบ่งเฉลี่ยจ่ายให้แก่ลูกจ้างทุกคนที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากทำงานสำเร็จบริบูรณ์เป็นไป
ตามสัญญานี้แล้ว  สำหรับจำนวนเงินโบนัสที่ลูกจ้างแต่ละคนมีสิทธิได้รับจากยอดเงินจำนวนดังกล่าว  นายจ้าง
จะเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสมและตามเห็นชอบของหัวหน้างาน
     ข้อ 7.  นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินโบนัสที่กำหนดในข้อ 3. และ 6. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว นายจ้าง
จะจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่น การเอาประกันชีวิตสำหรับการเดินทางและระหว่างการทำงานไว้กับบริษัท
ประกันภัย  โดยให้ลูกจ้างเป็นผู้รับประโยชน์จากสัญญาประกันการจ่ายค่ารักษาพยาบาล  โดยยึดถืออำนาจการคุ้มครองของประกันชีวิต  การจัดที่พักอาศัยและอาหารสำหรับลูกจ้าง  การจัดพาหนะรับส่งระหว่างเวลาทำงาน  การจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนต่อสำนักงานกองทุนเงินทดแทนตามที่กฎหมาย กำหนด เพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง  ตลอดจนการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง รวมทั้งการจัดสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่นายจ้างเห็นสมควร  โดยนายจ้างจะประกาศให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นคราว ๆ ไป
     ข้อ 8.  ในกรณีที่งานที่ทำต้องหยุดชะงักชั่วคราวก็ดี หรือไม่สามารถทำต่อไปได้เพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ดี  หรือเกิดภาวะสงครามหรือความไม่สงบขึ้นในประเทศ ก. ก็ดี  ซึ่งมิใช่เป็นความผิดของนายจ้าง ๆ ไม่ต้อง
รับผิดในการจ่ายค่าจ้างสำหรับช่วงระยะเวลาที่ต้องหยุดงานไปเพราะเหตุดัง กล่าว  แต่นายจ้างจะต้องจัดสวัสดิการทางด้านที่พักอาศัยและอาหาร การรักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ ที่จำเป็นให้ลูกจ้าง  สำหรับช่วงระยะ
เวลาที่ต้องหยุดงานไปเพราะเหตุดังกล่าว
     ข้อ 9.  ลูกจ้างสัญญาว่าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานหรือผู้จัดการ และจะปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง ทั้งที่ได้บัญญัติไว้แล้วในขณะนี้หรือจะได้บัญญัติขึ้นต่อไปในภายหน้าด้วย และนายจ้างและลูกจ้างตกลงให้ถือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานดังกล่าวเป็นส่วน หนึ่งของสัญญานี้ หากมีบทบัญญัติใด ๆ ขัดหรือแย้งกับหนังสือสัญญาฉบับนี้ ให้นำเอาบทบัญญัติของสัญญานี้มาใช้บังคับ
     ข้อ 10.  ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะพึงมีขึ้น และจะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สินของบุคคล อื่น โดยลูกจ้างจะต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่ได้กระทำต่อนายจ้างหรือบุคคลอื่นใด
     ข้อ 11.  ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรกฎหมายแรงงานและ กฎหมายอื่น ๆ ทั้งของประเทศไทยและประเทศ ก. และลูกจ้างสัญญาว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเปิดเผยความลับหรือสิ่งปกปิดใด ๆ ของนายจ้างโดยเด็ดขาด ซึ่งลูกจ้างได้รับทราบเนื่องจากปฏิบัติงานหรือได้ค้นพบในระหว่างระยะเวลาการ จ้าง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
     ข้อ 12.  เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกจ้างจะต้องส่งคืนซึ่งยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือ บันทึก รายงานวัสดุอื่น ๆ  อันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของนายจ้างและที่อยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของลูกจ้างให้แก่นายจ้างโดยพลัน
     ข้อ 13.  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิใด ๆ ที่จะพึงมีตามสัญญานี้
เพื่อระงับข้อพิพาทโดยสำนักงานแรงงานไทยในประเทศอีรัก ซึ่งเกี่ยวพันกับสิทธิของคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือ
ระงับข้อพิพาทเกี่ยวพันกับงานที่ทำภายใต้สัญญานี้  ในกรณีที่ไม่มีสำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้น ให้
ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยแล้วแต่กรณี
   ข้อ 14.  เว้นแต่ข้อความในสัญญานี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือสัญญาฉบับนี้ หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญานี้ก็ดี  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทันที  ทั้งนี้ต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
     หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสามฉบับ ซึ่งต่างมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการสำหรับเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานหนึ่งฉบับ  นายจ้างและลูกจ้างถือไว้ฝ่ายละฉบับ  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความแห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ………………………………………..ผู้ว่าจ้าง               
       (…………………………………………..)         
                     กรรมการผู้จัดการ        

ลงชื่อ………………………………………..พยาน
       (……………………………………..…..)


ลงชื่อ……………………………………….ผู้ว่าจ้าง   
       (..………………………………………..) 


ลงชื่อ………………………………………..พยาน        
        (………………………………………..)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สัญญาจ้างแรงงาน , สัญญาจ้างแรงงาน employment contract , ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน , แบบฟอร์มสัญญาจ้างแรงงาน , หนังสือสัญญาจ้างแรงงาน , แบบสัญญาจ้างแรงงาน , ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่ถูกต้อง , ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงานที่มีมาตรฐาน

ที่มา buncheesme.com

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก