ตัวอย่าง job description ฝ่าย it (ตัวอย่าง job description และ job specification )

12 สค. 54     1985

ตัวอย่าง job description ฝ่าย it (ตัวอย่าง job description และ job specification )

ตัวอย่าง Job Description สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1/1)

Nostalgia:
ตัวอย่าง Job Description

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตงาน :
1.   กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
2.   กำหนด มาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.   ควบ คุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
4.   ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5.   ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริษัท

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 10 ปีหัวหน้าแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ขอบเขตงาน :
1.   วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท
2.   ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.   ควบคุมดูแบการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
4.   ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในบริษัท

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ
ขอบเขตงาน :
1.   วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
2.   ควบ คุมดูแลนักพัฒนาระบบหรือนักเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาการทดสอบและประเมินผลซอฟท์แวร์ รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
3.   ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน
4.   อาจเข้าร่วมประเมินผลซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการเสนอขายจากบุคคลภายนอก

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 7 ปี


เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค
ขอบเขตงาน :
1.   ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
2.   ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน
3.   ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต อิทราเน็ต
4.   ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงานทั้งหมด

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 ปีนักเขียนโปรแกรม
ขอบเขตงาน :
1.   เขียน ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่งๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
2.   จัดเตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์
3.   อบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   


นักวิเคราะห์ระบบ
ขอบเขตงาน :
1.   เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2.   ร่วมกับนักเขียนโปรแกรมในการเขียนและทดสอบการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.   เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบไม่ต่ำกว่า 5 ปี

-------------------------

IT Manager Job Description

คำบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
บทบาท หน้าที่ และความสามารถประจำตำแหน่ง (Role-Specific Competencies)

ด้านเครือข่าย (Networking)

 • วางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท
 • ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
 • ดูแลและบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล (WAN)

ด้านโทรศัพท์ (Telephony)

 • บริหารจัดการการใช้งานระบบโทรศัพท์ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแล บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ด้านการบำรุงรักษา (Maintenance)

 • ดูแลและบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟท์แวร์/ฮาร์ดแวร์

ด้านการฝึกอบรม (Training)

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน

ด้านระบบภายใน (Internal Systems)

 • ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ด้านการจัดการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา (Help Desk Administration)

 • ตอบสนองความต้องการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้น
 • ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งานให้ทันเวลาโดยมิให้งานเสียหาย

ด้านการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Asset Management)

 • บริหารจัดการการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย
 • จัดให้มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใช้งานในหน่วยงานอย่างเพียงพอ

ความสามารถในการบริหาร /การจัดการ (Career Path Core Competencies)

ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน

 • จัดให้มีการประชุมในทีมงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
 • แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในองค์กรทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ทีมงาน
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการปฎิบัติงานให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้
 • นำเสนอความก้าวหน้าในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการจัดการ

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ
 • สนับสนุนงานด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฎหมายทางด้านไอที เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

คุณลักษณะอื่น ๆ

ความเป็นผู้นำ (Leadership)

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

---------------------------------- sakchaiwongwichai.blogspot.com