จะผ่านพ้นได้หรือไม่? วิกฤตเศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม - เศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม สังคมไทย

5 เมย. 55     335

 

จะผ่านพ้นได้หรือไม่? วิกฤตเศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม - เศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม สังคมไทย

 

 

                   เป็นที่รู้กันดีว่าในขณะนี้ภาวะน้ำท่วมได้ขยายวงกว้าง กระทบทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
     อุตสาหกรรม ทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน ทั้งทางสินทรัพย์ รายได ้และความเชื่อมั่นของประชาชน
     ความต้องการจับจ่ายใช้สอยสินค้าลดลง ซึ่งจะส่งผลลบโดยตรงต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ก็ไม่
     น่าแปลกใจหากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะหดตัวลงมาก ในเบื้องต้น ภาวะน้ำท่วมได้ทำให้การ
     คาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งปีนี้ลดลงจากร้อยละ 4.1 ที่ประมาณการไว้เมื่อเดือน
     กรกฎาคมเป็นร้อยละ 2.6 (ประมาณการ ณ 19 ต.ค. 54)
     แม้ว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 จะหดตัว แต่จะเป็นเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น วิกฤตน้ำท่วมนี้เชื่อว่าจะ
     ไม่กระทบต่อศักยภาพการผลิตของประเทศในระยะยาว ไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและปัจจัย
     สนับสนุนด้านอุปสงค์ที่มีต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผล 5 ประการ ดังนี้
     ประการแรก แรงกระตุ้นจากภาครัฐทั้งที่วางแผนไว้เดิมและที่ต้องทำเพิ่มอีกมากเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำ
     ท่วมทั้งในระยะสั้นและยาว จะช่วยกระตุ้นทั้งการลงทุนและการบริโภค เชื่อว่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเป็น
     ลำดับจากปลายปีนเี้ ป็นต้นไป
ประการที่สอง ภาคเกษตรจะกลับมาเริ่มเพาะปลูกได้ใหม่หลังน้ำลด และคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
จากปุ๋ยตะกอนดินที่ถูกพัดมา ขณะที่ราคาพืชผลอยู่ในระดับสูงจากอุปทานที่ลดลงและความต้องการใน
ตลาดโลกที่ยังมีอยู่สูง รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐ ส่งผลให้รายได้เกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี
ประการที่สาม ภาคอุตสาหกรรมน่าจะฟื้นตัวไดใ้ นระยะเวลาไม่นานนัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา
cluster ในภาคการผลิตมีความเข้มแข็งขึ้น และไทยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
(International Production Network) ที่แข็งแกร่ง จากการติดตามข่าวสารและพูดคุยกับผู้ประกอบการ พบว่า
ผู้ประกอบการยังหาทางปรับตัว สะท้อนว่ายังต้องการผลิตต่อและยังไม่ต้องการย้ายฐานการผลิตไปประเทศ
อื่น บางอุตสาหกรรมเริ่มผลิตทดแทนโดยย้ายฐานไปยังโรงงานในจังหวัดอื่น เช่น อุตสาหกรรม Hard Disk
Drives เซมิคอนดัคเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่ภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือในหลายด้าน อาทิ การเว้น
ภาษีนำเข้าสำหรับเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนทดแทนเพื่อใช้สำหรับเริ่มการผลิตใหม่ การจัดหาแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำ และมาตรการเร่งรัดการอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับผู้ชำนาญการต่างชาตทิ ี่จะเข้ามา
ช่วยฟื้นฟูเครื่องจักร เป็นต้น
ประการที่สี่ ภาคการท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่น สะท้อนจากข้อมูลในอดีตที่พิสูจน์ว่า จำนวน
นักท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวได้เร็วภายหลังเหตุการณ์สงบ
ประการสุดท้าย สถาบันการเงินของไทยมีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลประคับประคองลูกหนี้ และ
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการบูรณะฟื้นฟูหลังน้ำลด ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในระดับสูง
สัดส่วนหนี้เสียต่ำ สามารถทำหน้าที่ตัวกลางทางการเงินได้ดี
ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ทำให้สำนักต่าง ๆ ทั้งไทยและเทศคาดการณ์เศรษฐกิจปีหน้าฟื้นตัวไปใน
ทิศทางเดียวกัน
จากวิกฤตในประเทศที่กำลังประสบอยู่ และปัจจัยแวดล้อมนอกประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูง ยิ่ง
แสดงถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ เหมือนคนต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ประเทศเองก็ต้องสร้างความเข้มแข็งและทนทาน ด้วยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และความแข็งแกร่งที่จะรองรับวิกฤตต่างๆ ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำไปพร้อมกัน ในส่วนของ
ภาคเอกชน จำเป็นต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ธุรกิจจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างจำกัดให้
สามารถผลิตสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับการแข่งขันในตลาดโลก
ที่รุนแรงขึ้น
ในส่วนของทางการ การสร้างอุปสงค์ภายในประเทศให้แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้เป็นส่วนที่
ช่วยรองรับผลกระทบ (Cushion) หากภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่
นับวันจะมีมากขึ้น แต่อุปสงค์ในประเทศจะแข็งแกร่งได้นั้น ต้องสนับสนุนให้ประชาชนมีศักยภาพในการ
หารายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตของ
ประเทศ ขณะเดียวกัน เร่งลดต้นทุนให้แก่ธุรกิจโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค สนับสนุนการเปิด
เสรีทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
ให้ภาคเอกชนพัฒนาศักยภาพ
อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์น้ำท่วมนี้จะทำใหภ้ าครัฐต้องเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนมากเพื่อการ
ลงทุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย แต่ภาครัฐยังจำเป็นต้องยึดกรอบวินัย
การคลังอย่างเคร่งครัดและจัดลำดับความสำคัญของแผนการลงทุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตหนี้สาธารณะ
เช่นเดียวกับในยุโรป ที่สำคัญ ควรกันงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เพื่อรองรับในกรณีที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
ยุโรปแย่กว่าที่คาดไว 
______________________
บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

 

แหล่งข้อมูล http://www.bot.or.th/