ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย

21 มิย. 55     37437

ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย

 ขั้นตอนการใช้ตารางคำนวณยอดเงินที่ต้องผ่อนชำระหนี้
   1. ใส่จำนวนเงินกู้ยืมที่ช่องบนของตาราง (ดังตัวอย่าง) หากไม่ทราบ สามารถโทรสอบถามได้ที่
        Help Desk ธนาคารกรุงไทย ที่เบอร์ 0 2208 8699 หรือ ตรวจสอบยอดเงินกู้ได้จากเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย
   2. เลือกจำนวนปีที่ต้องการผ่อนชำระ
   3. ระบุปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา (ดังตัวอย่าง) แล้วเลือก "ทำการคำนวณ"

   หมายเหตุ : ผลจะแสดงออกมาในรูปแบบตาราง โดยแยกเป็นปี พ.ศ. และจำนวนเงินที่ต้องการชำระในแต่ละงวด

 

คลิก เพื่อคำนวนการชำระหนี้ กยศ

 


การชำระเงินคืน

 
          ก่อนถึง กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเองต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีที่สำเร็จการศึกษา  หรือเลิกการศึกษา โดยผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้คืน หลังสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว  2 ปี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนด   
     
  ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย  
 

หลักเกณฑ์การชำระเงินคืน

 
          1. ชำระงวดแรก เมื่อครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก จะต้องเริ่มชำระเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่กู้ยืมไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
        2. ชำระงวดต่อไป ในการชำระหนี้งวดต่อไป เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราเงินต้นตามที่ กยศ. กำหนดไว้ในแต่ละปี (ตามตารางข้างล่าง) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นในสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
        3. ระวังเบี้ยปรับ หากเกิดผิดนัดชำระหนี้หลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำระในงวดนั้น และหากค้างชำระหนี้เกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี
        4. สิทธิประโยชน์ หากชำระหนี้คืนบางส่วนก่อนวันครบกำหนดเริ่มผ่อนชำระเงินงวดแรก (ช่วงปลอดหนี้) ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 
 
ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย
 
     
 

วิธีการชำระหนี้

 
          1. การติดต่อในครั้งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชำระหนี้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
            1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชำระหนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
            1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
            1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตามรางการผ่อนชำระหนี้จากธนาคารเพื่อผู้กู้ยืมจะได้นำเงิน เข้าบัญชีก่อนวันครบกำหนดชำระของทุกปี
            1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการหักบัญชีการชำระหนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นบัญชีเดิมที่ผู้กู้เปิดไว้ในขณะทำสัญญา
            1.5 หากประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีออมทรัพย์โดยขอเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับแจ้งสาขาให้ทำการเปลี่ยนแปลง
เลขที่บัญชีใหม่ด้วย
            1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท
        2. การชำระหนี้ครั้งต่อไปสามารถดำเนินการได้โดย
            2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชำระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน) ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่ต้องชำระกับงวดที่ค้างชำระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ (หากมี)
            2.2 ชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมชำระเงินมากกว่า หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่าจำนวนเงินงวดที่ต้องชำระก็ได้ หรือ กรณีชำระเงินไม่ตรงตามกำหนดเวลา ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อชำระหนี้กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน
        3. การชำระหนี้ก่อนกำหนด ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย
 
 

การสอบถามยอดหนี้

 
  1. ศูนย์สายใจ กยศ. 02 610 4888
2. กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208 8699
3. สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง
 
  ผ่อนสบาย ... สบาย ... ภายใน 15 ปี  
  ตารางตัวอย่างแสดงการผ่อนชำระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท โดยแยกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี  
 
ปีที่ หนี้ตามสัญญา
คงเหลือ
การผ่อนชำระเงินต้น
ร้อยละต่อปี
เงินต้นที่ต้องชำระ
แต่ละงวด
ดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี
ยอดรวมที่
ต้องชำระ
1 100,000 1.5 1,500 - 1,500
2 98,500 2.5 2,500 985 3,485
3 96,000 3.0 3,000 960 3,485
4 93,000 3.5 3,500 930 4,430
5 89,500 4.0 4,000 895
4,895
6 85,500 4.5 4,500 855 5,355
7 81,500 5.0 5,000 810 5,810
8 76,000 6.0 6,000 760 6,760
9 70,000 7.0 7,000 700 7,700
10 63,000 8.0 8,000 630 8,630
11 55,000 9.0 9,000 550 9,550
12 46,000 10.0 10,000 460 10,460
13 36,000 11.0 11,000 360 11,360
14 25,000 12.0 12,000 250 12,250
15 13,000 13.0 13,000 130 13,130
    100.0 100,000 9,275 109,275
 
  การผ่อนผัน / แจ้งสถานภาพ  
      การขอผ่อนผันชำระหนี้  
 
กรณี เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์
1. ไม่มีรายได้

- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้รับรอง

ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี
2. รายได้ต่ำกว่า
เดือนละ 4,700.-บาท

- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป
- หนังสือรับรองรายได้/แสดงรายได้
จากหน่วยงาน
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้รับรอง

ผ่อนได้ไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อเดือน
หรือ 2,400 บาทต่อปี แต่ไม่น้อย
กว่าดอกเบี้ย รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
3. ประสบภัยพิบัติ
จากธรรมชาติสงคราม,
จลาจล, อัคคีภัย
- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ตำรวจ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป
- สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัว
ผู้รับรอง
ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี

ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการ ติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระ หนี้แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบกำหนดชำระแล้ว ( 5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ค้างชำระหนี้ จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชำระหนี้ ระงับการติดตามจากกยศ.และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป
 
     
  กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่  
     ผู้กู้ยืมต้องให้สถานศึกษารับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา  
     
  กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี  
     ผู้กู้ยืมต้องนำหนังสือยืนยันการสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชำระหนี้  
     
  กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม  
     หนี้ตาม สัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน หรือทายาทแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วัน พร้อมแนบหลักฐาน เป็นสำเนาใบมรณะบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุการตายของผู้กู้ยืม โดยมีเจ้าหน้าที่ราชการประทับตราและลงลายมือชื่อรับรอง และผู้ปกครองต้องรับรอง สำเนาถูกต้อง
   หากผู้กู้ยืมยังอยู่ระหว่างการศึกษา ให้สถานศึกษามีหน้าที่แจ้งการเสียชีวิตของผู้กู้ยืมต่อกองทุนฯ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
 
     
  กรณีผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ  
      หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้ยื่นเอกสารต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเสนอกองทุนฯ พิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญา ดังนี้
1. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
4. รายงานการตรวจทางการแพทย์
5. ใบรับรองแพทย์
** สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน หรือผู้ปกครองทุกฉบับ

“กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”

--------------------------

หลักเกณฑ์การชำระหนี้
00 1. เมื่อ ผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมคืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ตามระยะเวลาและวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
  2. ผู้ กู้ยืมที่กำลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้
  3. ก่อน วันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมจะได้รับหนังสือจากธนาคาร เพื่อแจ้งเงินต้นทั้งหมด จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้ งวดแรก ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ รวมทั้งตารางการชำระหนี้ของแต่ละปี ให้ผู้กู้ยืมทราบ
  4. ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้จะต้องชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนดชำระหนี้
  5. ผู้ กู้ยืมต้องชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยจะต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปีและจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก
  6. ผู้กู้ยืมสามารถเลือกผ่อนชำระหนี้เป็นรายปีหรือรายเดือนได้แต่ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 15 ปี
  7. หาก ผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้อง เสียเบี้ยปรับเฉพาะเงินต้นที่ค้างชำระในอัตราดังนี้
      7.1 ค้างชำระ 1-12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 12 ต่อปี
      7.2 ค้างชำระเกิน 12 เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี

8. ผู้กู้ยืมอาจชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนถึง กำหนดชำระได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย
     
วิธีการนับระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้ของผู้ที่จบการศึกษา
       


ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี โดยผู้กู้ยืมจะครบกำหนดชำระหนี้คืนงวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ตามตัวอย่างตารางดังนี้
       
ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย
     
มาตรการในการติดตามหนี้ กรณีผู้กู้ค้างชำระ

1. ส่งจดหมายถึงผู้กู้ที่จะครบกำหนดชำระหนี้ เพื่อแจ้งภาระหนี้และวิธีการติดต่อขอชำระหนี้ให้ทราบก่อนถึงวันครบกำหนดชำระ

2. ผู้กู้ที่ยังไม่มีความสามารถชำระกองทุนฯ ให้โอกาสขอผ่อนผันการชำระได้ หากมีเหตุผลสมควรและเข้าเกณฑ์การผ่อนผัน

3. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้3.1 เดือนแรกโทรศัพท์เตือนให้มาชำระ3.2 เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 โทรศัพท์และส่งจดหมายติดตามทวงถามเป็นระยะๆ3.3 เกิน 12 เดือน หากยังไม่ได้รับการติดต่อชำระหนี้ จะติดตามผู้กู้และผู้ค้ำประกันโดยวิธีออกไปพบตัว (Home Visit)ช่องทางในการชำระหนี้คืน สามารถเลือกช่องทางในการชำระหนี้ได้ 3 วิธี
       

1. ชำระ ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้มากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้อง ชำระก็ได้ ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเก็บไว้ เป็นหลักฐาน

2. ชำระ โดยการหักบัญชีอัตโนมัติ จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้ยืม ผู้กู้ยืมจะต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารให้หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ กู้ยืม ที่เปิดไว้ตอนทำสัญญากู้หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพยที่ผู้กู้ยืมเปิดใหม่ และผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ผู้กู้ยืมเปิดใหม่ และผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชำระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน) ผู้กู้ยืม จะต้องนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปรับรายการหักบัญชีที่สาขาและเก็บไว้เป็น หลักฐาน

3. ชำระ หนี้ทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็รรหัสทำรายการ การชำระหนี้วิธีนี้ ต้องเก็บสลิป ATM ไว้เป็นหลักฐานด้วย
อนึ่ง การให้บริการรับชำระหนี้ทั้ง 3 ช่องทางนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาทวิธีการชำระหนี้
  1. การติดต่อชำระหนี้ครั้งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชำระหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ สาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก
โดยขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี้
      1.1 กรอกหนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ (กยศ.201) และเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน
      1.2 หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนงวดการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนสามารถทำได้ โดยให้ผู้กู้ยืมแจ้งความประสงค์ดังกล่าว
กับพนักงานของธนาคาร
      1.3 แจ้งจำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมประสงค์จะชำระหนี้งวดแรกพร้อมชำระหนี้กับพนักงานของธนาคาร โดยผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงิน
เพื่อชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  2. การชำระหนี้ครั้งต่อไป ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ ได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งของการชำระหนี้ทั้ง 3 วิธีตามที่กล่าวข้างต้น
     
การชำระหนี้ก่อนกำหนด
  1. ผู้ กู้ยืมสามารถชำระหนี้คืนกองทุนฯทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่สำเร็จการศึกษา ผู้กู้ยืมสามารถหยุดพักชำระหนี้และสามารถกู้ยืมเงินต่อไปในปีการศึกษาที่เหลือได้
   
กรณีผู้กู้ยืมศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี
       

1. กรณีที่ผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้แล้ว แต่ผู้กู้ยืมกำลังศึกษาอยู่ ให้ผู้กู้ยืมนำรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204) หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาที่รับรองสำเนาถูก ต้องแล้วไปให้ธฯาคารเพื่อชะลอการชำระหนี้ และหากในปีต่อๆ ไป ผู้กู้ยืมยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ให้ผู้กู้ยืมนำเอกสารดังกล่าวไปให้ธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นต้นไป จนกว่าผู้กู้ยืมจะสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา

2. กรณีที่ผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้แล้ว แต่ผู้กู้ยืมดังกล่าวสำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี ให้ผู้กู้ยืมนำหนังสือรับรองการสำเร็จ การศึกษาหรือใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ของสถานศึกษาที่รับรอง สำเนาถูกต้องแล้วไปให้ธนาคารเพื่อชะลอการชำระหนี้
       
ตารางชําระหนี้ กยศ (พร้อมตารางคำนวณ ) คิดง่ายๆ เข้าใจง่าย
     


    กรณีการขอผ่อนผันชำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกำหนดชำระหนี้แต่ละงวด หากผู้กู้ยืมยังไม่ชำระ และพ้นวันที่ครบกำหนดชำระแล้ว (5 กรกฎาคม ของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะ ได้รับอนุมัติ ผ่อนผันชำระหนี้ จึงระงับการติดตามและถือเป็นหนี้ปกติต่อไป
   
การยกเลิกสัญญาฯ ระหว่างการศึกษา
     


    การยกเลิกสัญญาฯ ระหว่างปีการศึกษา เกิดขึ้นได้ตามความประสงค์ของผู้กู้ยืมเองหรือยกเลิกสัญญาฯ โดยกองทุนฯ เนื่องจากผู้กู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชำระหนี้คืนกองทุนฯ ภายใน 30 วัน หรือภายในเวลาที่ได้ทำความตกลงกับกองทุนฯ โดยผู้กู้ยืมจะติดต่อ ทำหนังสือยกเลิกและชำระหนี้ทั้งหมดได้ภายใน 30 วัน ธนาคารจะส่งเรื่องให้กองทุนฯ พิจารณาเป็นรายไป กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ถึงแก่ความตายหนี้ตามสัญญากู้ยืมฯ เป็นอันระงับไป ทั้งนี้ทายาทหรือสถาบันต้องส่งสำเนาใบมรณบัติที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ ราชการผู้มีอำนาจให้ธนาคารทราบ และกรณีผู้กู้พิการ หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ให้ขอผ่อนผันจากคณะกรรมการฯ เป็นกรณีๆ ไป

Source: http://dsd.pbru.ac.th/pbruloan/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=11#06