บทความ หลักคิด คติพจน์และปรัชญาในการทำงาน

7 กค. 55     798

บทความ หลักคิด คติพจน์และปรัชญาในการทำงาน

หลักคิด คติพจน์และปรัชญาในการทำงาน

บทความ หลักคิด คติพจน์และปรัชญาในการทำงาน

หลักคิด คติพจน์และปรัชญาที่คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ใช้ในการทำงาน

1.. การงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะตัวของเราเองเท่านั้น
2.. เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นจะได้ไม่ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
3.. คนจะไม่พัฒนา ถ้าสามารถโยนความผิดให้กับผู้อื่น (ดร.เทียม)
4.. หมั่นใช้เวลาในการทบทวนตนเองว่าทำอะไรถูก ทำอะไรผิดไปบ้าง (ดร.เทียม)
5.. ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่าเราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย
6.. คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา
7.. ในช่วงวิกฤตการณ์ต้องคิดถึงคนอื่นให้มาก ๆ
8.. คิดว่าทำได้ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนที่คิดว่าทำไม่ได้
9.. จงมองผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เสมอจงหาความสามารถของเขาให้พบ
10.. คนคิดบวกมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนคิดลบ
11.. เมื่อคิดว่าตนฉลาด จงเอาความฉลาดไปทำบุญ (ดร.วิพันธ์)
12.. ความกลัวเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความคิดสร้างสรรค์
13.. จะทำอะไรให้สำเร็จ ต้องคิดว่าจะสำเร็จก่อน
14.. หวังดีต่อตัวเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม (3 ดี)
15.. รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร (ดร.เทียม)
16.. คนที่อยากให้มีคนเคารพ ต้องรู้จักเคารพผู้อื่น
17.. รักคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา
18.. อย่าให้งานต้องรอการตัดสินใจของเรา
19.. การทำธุรกิจเหมือนการแข่งขัน ต้องมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ
20.. ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของโลกธุรกิจในอนาคต
21..อนาคตไม่มีความแน่นอน แต่การวางแผนอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ
22.. ผู้ที่ตำหนิเราคือผู้ที่รักเรา จงยินดีและไม่ปฏิเสธ
23.. ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยแต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิดและเก็บได้มากน้อยแค่ไหน
24.. Information Observation Impression Evaluation Decision ConclusionCreation Action (กระบวนความคิดครบวงจร)
25.. การทำงานเป็นทีมได้ดี ต้องไม่กังวลว่าคนอื่นทำน้อยกว่าเรา
26.. ไม่โกรธถ้าใครคิดถึงเราในทางที่ไม่ดีจงคิดว่าจะทำอะไรให้เขาคิดถึงเราในทางที่ดี
27.. เราห้ามคนคิดไม่ดีกับเราไม่ได้ แต่เราทำให้เขาคิดกับเราดีขึ้นได้
28.. ใครทำดีให้ตนต้องจำ ทำดีให้คนอื่นต้องลืม (ดร.เทียม)
29.. ทำมากก็ผิดมาก ทำน้อยก็ผิดน้อย ไม่ทำก็ไม่ผิด (ดร.เทียม)
30.. จงยินดีที่เป็นผู้ให้ มากกว่าจะเป็นผู้รับ (ดร.เทียม)
31.. ทำงานให้มองฟ้า เป็นอยู่ให้มองดิน (ดร.เทียม)
32.. ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องรู้จักกำหนดภาพลักษณ์ของตนเองเข้าใจบทบาทและวางท่าที ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์
33.. จดแล้วไม่ค่อยจำ เข้าใจแล้วไม่ค่อยลืม
34.. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ คือผู้ที่ทำความฝันให้เป็นความจริงได้อยู่เสมอ
35.. ช่วยตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็จะมาช่วยเรา
36.. ทำธุรกิจต้องคุ้มค่า ช่วยคนไม่ต้องคิดเรื่องคุ้ม
37.. ทำงานใหญ่ต้องรู้จักไว้ใจคนเราเปลี่ยนเมื่อวานไม่ได้ แต่เราทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นได้ (We cannot changeyesterday but we can make better tomorrow)


ที่มา : เว็บไซต์ pattanakit