การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย

13 กค. 55     3195

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย

การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปเอเชีย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเอเชีย

1. ประเทศเนปาล  พระพุทธศาสนาเข้าสู่เนปาลตั้งแต่สมัย พุทธกาล ทั้งนี้เพราะกรุงกบิลพัสดุ์อันเป็นเมืองประสูติของพระโพธิสัตว์ ซึ่งในอดีตอยู่ในรัฐอุตตระของอินเดีย ปัจจุบันอยู่ในเขตเนปาลขณะที่อังกฤษปกครองอินเดีย ได้แบ่งกรุงกบิลพัสดุ์ให้เป็นส่วนของเนปาล ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์เคยเสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ นอกจากนี้หลังพุทธปรินิพพานแล้วพระอานนท์ก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในบริเวณ นี้ ชาวเนปาลส่วนหนึ่งจึงนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคพุทธกาล

2. ประเทศทิเบต แต่เดิมชาวทิเบตนับถือลัทธิบอนโป ซึ่งนับถือผีสางเทวดา ต่อมาเมื่อพระเจ้าสรองสันคัมโป ทรงขึ้นครองราชย์และทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงเนปาล แล้งหญิงจีน วึ่งนับถือพระพุทธศาสนา ทำให้พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ทิเบต

3. ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นโดยประเทศเกาหลีโดยข้อมูลในหนังสือประวัตืศาสตร์ ญี่ปุ่นสมัยโบราณชื่อ นิฮอนโกชิ โดยบันทึกไว้ว่า   ในรัชกาลจักรพรรดิกิมเมจิ องค์ที่ 19 ของญี่ปุ่นโดยพระเจ้าเซมาโวแห่งเกาหลี

และยังมีประเทศต่างๆเช่น จีน ศีรลังกา เกาหลี

ที่มา : เว็บไซต์ goodlove.myreadyweb.com