การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพม่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

17 กค. 55     1039

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพม่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

พม่า

       พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูต คือ พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ เข้ามาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมิ

       พม่าใต้นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ระยะแรกๆ เมืองสะเทิมเป็นเมืองหลวง

       พม่าเหนือนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานแบบตันตระ เมืองพุกามเป็นเมืองหลวง

       พระ เจ้าอนุรุธมหาราชขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงรวบรวมดินแดนของพม่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงสถาปนาเมืองพุกามเป็นราชธานี ตอนแรกพระองค์นับถือพรุพุทธศาสนาแบบตันตระ ต่อมาได้นับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท เพราะทรงเลื่อมใสในพระภิกษุของเมืองสะเทิม พระอรหันหรือพระธรรมทรรศี ต่อมาได้ส่งพระราชสาส์นไปขอพระไตรปิฎกจากเมืองสะเทิม แต่กษัตริย์ไม่ยอมจึงเกิดการสู่รบกัน พระองค์ทรงรบชนะ จึงได้นพระไตรปิฎกและพระสงฆ์มายังเมืองพุกาม

       -ส่งทูตไปติดต่อที่ลังกา ทรงนำพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์จากลังกามาชำระใหม่ที่เมืองสะเทิม

       -ทรงอุปถัมภ์ศิลปกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา และทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพม่า

       สมัย พระเจ้าเจดีย์ ได้เริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาใหม่ ได้ส่งพระสงฆ์และฆราวาสเดินทางไปลังกา แล้วบวชใหม่ และนำพรุพุทธศาสนากลับมาพม่าอีก พระพุทธศาสนาของพม่าก็มีความเจริญและเสื่อมลงไป

       พระเจ้ามินดง ทรงสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับที่ 5 พระองค์โปรดให้จารึกไว้บน แผ่นหินอ่อนจำนวน 729 แผ่น ณ เมืองมัณฑเลย์

       2429 พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ การนับถือพระพุทธศาสนาลดลง

       2493 ได้ทำสังคายนาพระไตรปิฎกคั้งที่ 6 อาราธนาพระมาจากอินเดีย ลังกา เนปาล ไทย กัมพูชา ลาวและปากีสถาน ไปทำการสังคายนา 500รูป

       2504 รัฐบาลออกกฎหมายรับรองให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

       2505 รัฐบาลนายพล เนวิน เปลี่ยนจากปกครองจากประชาธิปไตยเป็นสังคมรนิยม ประกาศ ประกาษพระพุทธศาสนาเข้ามายุ่งกับการเมืองแล้วมิได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาประจำชาติอีกต่อไป

กัมพูชา

       เดิม ชาวกัมพูชานับถือศาสนาพรามณ์และมานับถือพรพุทธศาสนาทีหลัง พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่กัมพูชา ในสมัยอาณาจักรฟูนันรุ่งเรือง โดยได้รับนิกายมหายานมานับถือ เพราะในสมัยนั้นได้มีการติดต่อค้าขายกับจีนและอินเดีย จึงได้รับอิทธิพลนิกายมหายานด้วย หลังจากอาณาจัรฟูนันสิ้นสุด อาณาจักเจนละได้เข้ามามีอำนาจแต่ว่ายังมีการนับถือศาสนาฮินดูอยู่

       พระ พุทธศาสนาได้เข้ามาสู่อาณาจักรกัมพูชาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันเป็นครั้งแรก แต่ว่าไม่รับการนับถือเต็มที่ เพราะยังมีการนับถือศาสนาพรามณ์อยู่ พระพุทธศาสนากับศาสนาพรามณ์ได้รับการนับถือคู่กันมามีความเจริญและความ เสื่อมลงไม่คงที่ ขึ้นอยู๋กับกษัตริย์สมัยนั้นนับถือศาสนาใด ศาสนานั้นรุ่งเรือง พระพุทธศาสนาได้รับความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดนมีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทางพระพุ?ธศาสนา

       พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ทรงนับถือพระพุทธศาสนาอบบมหายานที่ได้รับอิทธิพลจากนครศรีฯอย่างเคร่งครัด

       พระ เจ้าชัยวรมันที่ 7 พระพุทธศาสนาแบบหมายานได้เจริญเต็มที่ ให้สร้างวัดมหายาน ทรงตั้วลัทธิพุทธราชแทนลัทธิเทวราช ให้สร้างนครธมเป็นราชธานี ให้สร้างวิหาร ปราสาทบายน ให้สร้างพระพุทธรูป พระชัยพุทธมหานาถ ประดิษฐานไว้ตามเมืองต่างๆ ทรงนิมนต์เข้าไปบิณฑบาตในพระราชวัง วันละ 400 องค์

       เมื่อสิ้นยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้ว พะรพุทธศาสนานิกายหมายานได้เสื่อมลงและพระพุทธศาสนานิกายมหายานได้เข้ามาแทน

        พ.ศ. 2384 ในสมัยพระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี ได้นำนิกายธรรมยุติจากเมืองไทยไปประดิษฐาน ได้จัดตั้ง ร.ร.สอนปรัปริยัติธรรมชั้นสูงในกรุงพนมเปญ ศาลาชั้นสูง

        พ.ศ. 2410 กัมพูชาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาเสื่อมลง

        พ.ศ. 2497 กัมพูชาได้รับเอกราชในสมัยพระเจ้านโรดมสีหนุ พระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นขึ้นอีกและประกาศเป็นศาสนาประจำชาติ

        หลัง จากนั้นกัมพูชาได้ตกอยู่ใต้ดารปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ พระพุทธศาสนาจึงได้ถึงภาวะวิกฤตอีกครั้ง ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองไม่มีความสุข พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชาจึงไม่ได้รับการเอาใจใส่อย่างเต็มที่

ลาว

      จาก การสันนิษฐาน พระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้าสู่ประเทศลาว แรกที่นับถือนิกายตันตระ (การบับถือผีสาง นางไม้ ได้รับอิทธิพลมาจากจีน) เมื่อพระเจ้าฟ้างุ่มขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์องค์แรกที่นำพระพุทธศาสนามานับถือโดยได้รับราชการอยู่ในสำนัก ของพระเจ้าอินทปัตย์ของขอม แล้วได้อภิเษกสมรสกับนางแก้วยอดฟ้า ซึ่งนับถือนิกายเถรวาท เมื่อพระนางเห็นชาวเมืองบูชาผีสางนางไม้ จึงให้พระเจ้าฟ้างุ่มไปทูลขอพระสงฆ์ผู้แตกฉานในพระธรรมและพระไตรปิฎกจาก กัมพูชามาเผยแผ่

        พระ เจ้ากัมพูชา ได้ทรงส่งพระมหาปามสิตเถระและพระมหาเทพลังกา กับพระสงฆ์อีก 20 รูป และนักปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎก 3 คนและพระราชทานพระพุธรูป พระบางและพระศรีมหาโพธิ์และช่างหล่อพระพุทธรูปมาถวายเจ้าฟ้างุ่ม แต่นั้นมาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เจริญอยู่ในลาวและเป็นศาสนาประจำชาติ

        พระ เจ้าไชยเชฐาธิราช เป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ของลาว ในสมัยพระองค์พระพุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุด และพระอง๕ได้โปรดให้สร้างศาสนสถานมากมาย เช่น พระธาตุหลวง พระธาตุพังพวน พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีโคตรบูร พระธาตุอังรังและวัดศรีเมือง และทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมและได้สร้างพระพทธรูปอีกหลายองค์ กล่าวได้ว่าศาสนสถานที่ลาวสร้างขึ้นในสมัยพระองค์มั้งสิ้น หลังจากสมัยที่รัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช พระพุทธศาสนาเป็นปกติ

        2436 ลาวตกอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศส พระพุทธศาสนาก็เสื่อมโทรมบ้าง

        2492 ลาวได้รับเอกราช พระพุธศาสนาได้รับการฟื้นฟู ประเทศไทยและลาวมีคงามสัมพันธ์กัน ประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนามีความเหมือนกัน

เวียดนาม

          สมัย แรกๆประชาชนนับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งนิกายไศวะและไวษณพและนับถือพุทธศาสนา นิกายมหายาน ทั้งนี้เพระได้รับอิทธิพลจากอินเดียและเป็มเมืองขึ้รของจีน

          ใน ช่วงแรกๆ พระพุทธศาสนายังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากนัก เพราะขณะนั้นอิทธิพลของลัทธิเต๋าละขงจื๋อมีอยู่มาก ในช่วงที่เป็นเมืองขึ้นของจีน พระพุทธศาสนาในเวียดนามเป็นแบบมหายานเช่นเดียวกับจีน (::จีนนับถือศาสนาใด ศาสนานั้นก็เผยแผ่เข้ามาในเวียดนามด้วย::)

          ใน กลางพุทธศตวรรษที่ 15 เวียดนามเป็นเอกราชจากจีนแต่ก็เกิดความจลาจลวุ่นวาย และเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าโงเกวี๋ยน การนับถือพระพุทธศาสนามีน้อยมาก

          เมื่อ พระเจ้าดินห์โงดินห์ขึ้นครองราชย์ ทรงรวบรวมแผ่นดินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำเร็จ พระพุทธศาสนานิกายมหายานได้รับการฟื้นฟูอย่างแพร่หลายและเจริญรุ่งเรืองอีก ครั้ง ได้มีการส่งสมณฑูตไปขอคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากประเทศจีนทำให้นับถือนิกาย มหายานกันแพร่หลายขึ้น

          ตลอด สมัยราชวงศ์ดินห์ ราชวงศ์เล ราชวงศ์ลี นิกายมหายานเจริญเต็มที่เพราะได้รับอิทธิพลจากพระสงฆ์ที่ทรงมีความรอบรู้ วิชาการต่างๆ เช่น กฎหมาย วรรณคดี รัฐศาสตร์ จริยศาสตร์ ประชาชนจึงมีความศรัทธาในพระสงฆ์สูง

          มา ถึงราชวงศ์ตรัน เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีน ได้นำลัทธิขงจื๋อและลัทธิเต๋า ทำให้พระพุทธศาสนานิกายมหายานเสื่อมลง มีการขัดขวางการเผยแผ่ศาสนานิกายหมายาน สั่งให้รื้อทำลายวัดวิหารและยึดคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

          ราชวงศ์ เล พระพุทธศาสนามัวหมองมากขึ้น เพราะภิกษุไปยุ่งกับการเมืองและพระมหากษัตริย์ไม่ได้เอาใจใส่ฟื้นฟูพระพุทธ ศาสนา ทำให้ประชาชนหมดศรัทธาไป ช่วงราชวงศ์ตรัน เวียดนามไม่แย่งชิงอำนาจกันและได้นำพระพุทธศาสนาเป็นเครืองมือ มีการใช้เวทมนต์คาถาและอภิมิหารแข่งกัน

          ภายหลังได้รับเอาพระพุทธศาสนานิกายหินยานจากกัมพูชา จึงปรากฎว่าในเวียดนามมีพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานและหินยาน

          2426 เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ถูกบังคับให้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

         แต่นั้นมา พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากเวียดนาม เพราะความวุ่นวายจากทางการเมือง และภาวะสงครามซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา

อินโดนีเซีย

       พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่อินโดนีเซีย ในคราวที่พระเจ้าอโศกราช ส่งพระสาวกไปประกาศพุทธศาสนาในแถบสุวรรณภูมิ ช่วงแรกนิกายเถรวาท

       พระ พุทธศาสนาปรากฏชัดเจน เพราะอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งแต่ทางภาคใต้ของไทยรวมถึงประเทศทั้งประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย อาณานี้นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน หลักฐานที่พบ เช่น พระโพธิสัตว์ กษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลทรซึ่งนับถือพระพุทธศาสนานิกายนี้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพุทธวิหารบุโรพุทโธหรือโบโรดูร์ขึ้นที่ราบเกตุในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากกรุงจาการ์ตาในปัจจุบันไปทางทิศเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังให้สร้างวิหารเมนตุซึ่งห่างจากพุทธวิหารบุโรพุทโธไปทางทิศตะวัน ออก 3 กิโลเมตร เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อม ศาสนาฮินดูก็เข้ามาเจริญรุ่งเรืองแทนแต่ต่อมาไม่นานก็เสื่อมลง

       ต่อ จากนั้นกษัตริย์องค์หนึ่งของอาณาจักมัชปาหิตทรงพระนามว่า ระเด่นปาตาครอบครองอาณาจักร ทรงมรความศรัทธาในศาสนาอิสลามมาก ทรงประกาศห้ามศาสนาอื่นมาเผยแผ่และประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ

       แต่ ว่ายังมีประชาชนนับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหรือหินยานอยู่ โดยมีพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเลื่อมใสนำพระพุทธศาสนาได้ไปอุปสมบทในพม่า พุทธรักขิต แล้วกลับมาฟื้นฟูสาสนาในชวา เกาะสุมาตรา เซลีเบส เกาะบาหลี แบบเถรวาท ทั้งได้นิมนต์พระไทย กัมพูชาพม่าและลังกา ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาและได้ประกอบพิธีกรรมวันวิสาขบูชาร่วมกันที่พุทธวิหาร บุโรพุทโธอีกด้วย

สิงคโปร์

         การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์เช่นเดียวกับมาเลเซีย

         ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายและตั้งรากฐานอยู่ แล้วได้นับถือนิกายมหายานด้วย มีวัดมหายานอยู่หลายแห่งรวมอยู่ทั้งสมาคมทางศาสนา ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและรับผิดชอบเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วย ในปัจจุยันยังมีคนนับถือนิกายเถรวาทอยู่บ้าง ซึ่งวัดสำคัญ 2 วัด คือ วัดอนันทเมตยาราม สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2479 และวัดป่าเลไลยก์ สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2506

         ในปัจจุบันมีผู้คนเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์มาก จึงมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ อิสลามและพุทธศาสนารวมกัน

มาเลเซีย

           ช่วงแรกๆนับถือแบบเถรวาท หลังจากได้เกิดอาณาจักรศรีวิชัย จึงได้รับนิกายมหายานมาเผยแผ่

           พ.ศ. 1837 พ่อขุนรามคำแหงได้แผ่อาณาจักรมาทางตอนใต้ของไทย จึงได้นำพุทธศาสนาแบบไทยมาเผยแผ่ด้วย แต่ว่าไม่ได้รับการสนใจนัก เพราะประชาชนนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานอยู่

          พระ พุทธศาสนาเสื่อมลงในประเทศอินโดนีเซีย เพราะ กษัตริย์ศรัทธานับถือศาสนาอิสลาม จนกลายเป็นศาสนาประจำชาติ ในช่วงหลังพระสงฆ์จากไทย ศรีลังกา พม่า เดินไปทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจึงทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการ ฟื้นฟูอยู่บ้าง ส่วนมากเป็นชาวจีน ลังกา พม่า ไทย มีวัดอยู่บางแห่ง เช่น ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนัง

          ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมาเลเซีย >> วัดเชตวัน

         วัดไทยที่ปีนัง >> วัดไชยมังคลาราม ในวัดมีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระพุทธไสยาสน์และวิหารพระพุทธเจดีย์


ที่มา : เว็บไซต์  dek-d.com