การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ

18 กค. 55     14403

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีต แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณและสมัยปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไร?

          การเผยแผ่พระพุทธในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมี พระชนอยู่  คือเมื่อนับตั้งแต่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงได้เลือกบุคคลที่ควรจะสั่งสอนให้รู้ตามโดยใช้วิธีเทศนาสั่งสอน  ดังที่ปราฏกในธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  ท่านเลือกปัจจวัคคี ในการเทศนาสั่งสอนเป็นกลุ่มแรกเพราะท่านปัจจวัคคีเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ เดิมในการปฏิบัติอยู่แล้วคือได้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์ครั้งยังเป็นผู้อุปฐาก  และมีความเชื่อเดิมอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์จะได้เป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของ โลก  ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้เปรียบบุคคลไว้เสมือนบัว  4  เหล่า  คือผู้มีปัญญาสามารถที่จะบรรลุตามได้   จนถึงผู้ที่ยังมีกิเลสหนาคือไม่สามารถสั่งสอนได้   ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่โดยสวนใหญ่แล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวมคือการเทศนาธรรมวินัย  ข้อประพฤติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  โดยใช้การสอนแบบเล่านิทานบ้าง  เปรียบเทียบบ้าง  ถามตอบบ้าง  เป็นต้น

          ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสาวกที่ได้สดับพระ ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ได้ท่อง จำไว้สืบต่อมา  พระสาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นก็ได้ใช้วิธีสอนหรือเผยแผ่พระธรรมคำสอน ของพระพุทธองค์โดยการเทศนา  จนกระทั้งถึงปัจจุบัน  อีกอย่างในสมัยโบราณของเราศูนย์การเรียนของเราก็อาศัยวัด  พระราชวังในการเรียนการสอน ทำให้เกิดวิธีการสอนขึ้นโดยเริ่มตั่งแต่แบบโบราณคือการท่องจำพระธรรมวินัย  (เดียวนี้เรียกพระไตรปิฎก)  และแบบทดสอบความจำคือการสอบปากเปล่า  พัฒนามาเป็นการเขียนอย่างปัจจุบันนี้ 

          การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน     ด้วยความก้าวหน้าทางการศึกษา  และทักษะการใช้ภาษาของสมัยนี้มีความพร้อม  ได้มีการเขียนและพิมพ์ ตำรา  ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง  คือ  พระไตรปิฎก อรรถกถา  ฎีกา  อนุฏีกา  และแต่งตำราทางวรรณคดี  วรรณกรรม  วรรณศีล  ตำราวิชาการ  รวมถึงเว็บไซ้ร์ เป็นสือในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเพื่อเผยแผ่แก้ผู้ที่ต้องการศึกษา  หรือผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์  เป็นการเผยแผ่ให้ได้เข้าถึงหลักธรรมวินัยอย่างกว้างขว้างถูกต้องเป็นจริง  ตามหลักคำสอน  ปัจจุบันนอกจากพระภิกษุสามเณรจะยังคงใช้วิธีการสอนแบบสมัยเก่าแล้วคือการ เทศนา  ก็ได้นำเอาสือเทคโนโลยีเข้ามาช้วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย  มีทั้งทำเป็นสือแบบการ์ตูน  นิทานแผงคติธรรม  ละครชีวิตจริง เพื่อช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ปฏิบัติสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ได้ยาวนานต่อไป

 

ที่มา : เว็บไซต์  guru.google.co.th