สหกรณ์อิสลาม สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

19 กค. 55     6368

สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

          สำหรับประวัติความเป็นมา และข้อมูลเบื้องต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2535 โดยกลุ่มปัญญาชนที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวะระดับสูงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ร่วมกันคิดเพื่อจัดตั้งกองทุนปลอดดอกเบี้ย การระดมหุ้นเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการให้ธุรกิจและสถานประกอบการของตนเองปลอดดอกเบี้ย ในก่อตั้งหมู่บ้านปะการอ เขตเทศบาลเมืองปัตตานี  สำหรับผู้ร่วมก่อตั้งและร่วมกันคิดในกลุ่มและพัฒนาองค์กร จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้


                     1. นายอิสมาแอ  เจะเลาะ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดปัตตานี และเป็นประธานสหกรณ์ฯ คนแรก
                     2. นายอิสมาแอ   ระนี  ปัจจุบันเป็นผู้ชำนาญการ/ผู้สอบบัญชี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี
                     3. นายสะอารี    ตอแลมา   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์บีนา จำกัด
                     4. นายแวอัสมา  แวอูมา   จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เป็นประธานสหกรณ์บีนา จำกัด และผู้ประกอบการ/นักธุรกิจ
                     5. นายวรวิทย์  บารู  อาจารย์ มอ.ปัตตานี และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง วุฒิสมาชิก

                     ( แบบเลือกตั้ง ) จังหวัดปัตตานี
                     6. นายอับดุลเราะมัน  ลาเต๊ะ ( เปาะสูแม ลุโบ๊ะลูวัส แม่ลาน ) ปัจจุบันผู้ประกอบการ
                     7. นายซอบรี   อีแต ( เจาะกือแย ) ปัจจุบันประกอบอาชีพ เป็นผู้ประกอบการ
                     8. นายวศิน  สาเม๊าะ  ( อิสมาแอ ไซมอน ) ข้าราชการครู สช. ปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า อนาถา จังหวัดปัตตานี
                     9. นายแวรอมลี  แวบูละ   ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

           และท่านอื่นๆ ที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง รวมกันคิด รวมกันพัฒนา  ที่ไม่สามารถที่จะเอ๋ยนามได้

           สำหรับทำเนียบประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด ในรอบ 20 ปี ดังรายนามต่อไปนี้

                     1. นายอิสมาแอ  เจะเลาะ               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2537
                     2. นายสาเหะอับดุลเลาะ   อัลยุฟรี     ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2540
                     3. ผศ.ดร. วรวิทย์     บารู              ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2544
                     4. ดร.แวอาแซ       แวหามะ           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2548
                     5. ผศ.ดร.วรวิทย์     บารู               ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2552
                     6. ดร.แวอาแซ        แวหามะ          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555

          ส่วนการดำเนินงานและการขยายกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด จนถึงปัจจุบันจะมีสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 76,000 คน ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สามารถดำเนินการ ทั่วราชอาณาจักร แต่ในขณะนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด จำนวนสำนักงานสาขา 11 สาขา สาขาปัตตานี  สาขาสายบุรี ปัตตานี ,  สาขานราธิวาส ,  สาขายะลา ,   สาขาจะนะ สงขลา  สาขารือเสาะ  นราธิวาส , สาขาโคกโพธิ์  ปัตตานี , สาขาสุไหงโกลก นราธิวาส , สาขายะหา ยะลา , สาขาเบตง  ยะลา 

          การบริการด้านเงินรับฝาก

               1. รับชำระค่าหุ้นสมาชิกรายเดือน
               2. รับฝากเงินเพื่อรักษาทรัพย์ ( อัลวะดีอะฮฺ )
               3. รับฝากเงินเพื่อการลงทุน ( อัลมุฎอรอบะฮฺ )
               4. รับฝากเงินเพื่อสะสมทรัพย์กิจการฮัจย์ ( ตาบงฮายี )
               5. รับบริจาค ( ตะบัรเราะอฺ ) ตะกาฟุลสมาชิกและครอบครัว
               6. รับฝากเงินเข้าร่วมโครงการกองทุนเพื่อแต่งงาน , กองทุนกุรบ่าน , กองทุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

          การบริการด้านสินเชื่อตามหลักชารีอะห์

               1. สินเชื่อการซื้อขาย สิ่งจำเป็นสำหรับสมาชิก ( มุรอบะหะฮฺ )
               2. สินเชื่อเพื่อร่วมลงทุน ( มุฎอรอบะห์ )
               3. สินเชื่อและเงินลงทุนในโครงการ อาทิ อัฟฟาน อิสตานา , อัฟฟาน วิลเลจ , หจก.อิบนูอัฟฟาน , อัฟฟานเครื่องเขียน , หอพักอัฟฟาน หน้าโรงเรียนสาธิต มอ.ปัตตานี , ปัตตานี จายา , ร้านทองอิบนูอัฟฟาน และอื่นๆ
               4. โครงการเช่าโรงแรมที่พักเทศกาลฮัจย์ เมืองอัลมาดีนะห์ และเมืองมักกะห์

          การบริการสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ตลอดถึงสังคมชุมชน

               1. เงินยืมไม่มีกำไรสำหรับสมาชิก กรณีฉุกเฉิน ( ก๊อรดุล หะซัน )
               2. กองทุนเพื่อการศึกษาบุตร ธิดา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
               3. ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่สำหรับไปประกอบพิธีฮัจย์วายิบ
               4. กองทุนตะกาฟุลอิบนูอัฟฟาน กรณี คลอดบุตร  ชราภาพ  เจ็บไข้รักษาตัวในโรงพยาบาล และเสียชีวิต
               5. กองทุนซะกาตการค้าอิบนูอัฟฟาน ปีละ 4 ล้านบาท ( โดยประมาณ )

          ทางสหกรณ์สมาชิก จำนวน 20 แห่ง ทั่วประเทศ ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด สำนักงานใหญ่ ให้ขับเคลื่อนในการจัดตั้ง องค์กรเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ โดย ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู  ส.ว.ปัตตานี เป็นประธานกรรมการดำเนินการ และเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ได้ยื่นขอจดทะเบียนกับนานทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสงขลา และได้รวมกลุ่มตั้งชื่อว่า “ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด “ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 9000000225552 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตามเอกสารที่ได้แนบมา และในอนาคตการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย  จำกัด จะได้รวมตัวในการจัดตั้ง สหพันธ์สหกรณ์ชารีอะห์อาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 และได้ถือโอกาสลงนามในบันทึกข้อตกลง ปฏิญาณปัตตานี ในคราวมาร่วมงานครบรอบอิบนูอัฟฟาน 20 ปี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555.

สหกรณ์อิสลาม สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

 

ฟรีเซ็นสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด