การป้องกันโรคไข้เลือดออก อาการโรคไข้เลือดออก รูปภาพอาการโรคไข้เลือดออก

21 กย. 55     1220

การป้องกันโรคไข้เลือดออก อาการโรคไข้เลือดออก รูปภาพอาการโรคไข้เลือดออก

 

 

 

 คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก


การป้องกันโรคไข้เลือดออก อาการโรคไข้เลือดออก รูปภาพอาการโรคไข้เลือดออก

 

          คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จากหน่วยจัดการความรู้ สำนักวิชาการสาธารณสุขและแนวทางการบำบัดรักษาส่งต่อโรคไข้เลือดออกที่มี ประสิทธิภาพ จากการระดมสมองของบุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ. รพศ. สอ. สสจ. ทุกแห่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการรักษาโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 11-12กันยายน ณ โรงแรมริชมอนดิ์ นนทบุรี

 

          นวทางการบำบัดรักษาส่งต่อโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ จากการระดมสมองของบุคลากรสาธารณสุขจาก สสจ. รพศ. สอ. สสจ. ทุกแห่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการรักษาโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน ณ โรงแรมริชมอนดิ์ นนทบุรี

 

การป้องกันโรคไข้เลือดออก อาการโรคไข้เลือดออก รูปภาพอาการโรคไข้เลือดออก

 

          โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อนำโดยยุงที่มีแนวโน้มระบาดรุนแรงซึ่งเป็นผลจากสภาวะโรคร้อน จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคสำนักระบาดวิทยา พบว่าปีนี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 38,457 ราย จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 61.01 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 15-24 ปี อัตราการตายจากไข้เลือดออกมีแนวโน้มในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น

 

การป้องกันโรคไข้เลือดออก อาการโรคไข้เลือดออก รูปภาพอาการโรคไข้เลือดออก

 

          มาตรการหนึ่งในการป้องกันและควบคุมคือ การวินิจฉัยที่รวดเร็วและได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักวิชาการร่วมด้วยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สมาคมโรคติดเชื่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯและ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ประจำปี 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อเป็นการระดมความคิด สังเคราะห์องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกัน ควบคุม และรักษา บำบัดผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เป็นมารตฐานร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อวางแผนปฏิบัติการล่วงหน้าสำหรับการระบาดในปี2552 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย บุคลากรด้านสาธารณสุขในกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจจำนวน 280 คน

 

 

 

 


แหล่งที่มา : vcharkarn.com