ตัวอย่างการตั้งคําถามโดยใช้ to for - การตั้งคําถามที่ขึ้นต้นด้วย wh question ภาษาอังกฤษ

12 กพ. 56     14580

ตัวอย่างการตั้งคําถามโดยใช้ to for 

 

การตั้งคําถามที่ขึ้นต้นด้วย wh question ภาษาอังกฤษ

 

การตอบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยเหล่านี้ต้องตอบด้วย yes หรือ No เท่านั้น โดยตอบได้ 2 แบบคือ แบบสั้น และแบบยาว เช่น

 
ประโยคคำถาม
   
ตอบแบบสั้น/ ตอบแบบยาว
       
Is Nid in his room ?     Yes, she is.     Yes, she is there.
นิดอยู่ในห้องของเขาหรือ ?     No, she isn’t.     No, she isn’t there.
       
Have you worked here ?     Yes, I have.     Yes, I have worked here.
คุณได้ทำงานที่นี่แล้วหรือ ?     No, I haven’t.     No, I have not worked here.
       
Do you drink whisky ?     Yes, I do.     Yes, I drink whisky.
คุณดื่มเหล้าหรือ ?     No, I don’t.     No, I don’t drink whisky.

 

แต่ถ้าในประโยคคำถามนั้นมี or อยู่ด้วย เวลาตอบให้เลือกเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากประโยคที่ถามมา เช่น

 
Do you like tea or coffee ?     I like tea.
คุณชอบน้ำชาหรือกาแฟ ?     ผมชอบน้ำชา

(อย่าใช้ : Yes, I do. หรือ Yes, I like tea.)

 

----------------

Question Word คือ ”คำที่ใช้แสดงคำถาม” ซึ่งแต่ละคำมีความหมายและวิธีการใช้ ดังนี้

What = อะไร

คำนี้เป็นได้ทั้ง Adjective (เมื่อประกอบนาม) และ Pronoun (เมื่อใช้ตามลำพัง) ใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งของทั่วๆ ไป หรือใช้ถามเกี่ยวกับคนก็ได้ เช่น

 • การใช้ถามเกี่ยวกับสัตว์และสิ่งของ
  What is in the cage ? A bird.
  อะไรอยู่ในกรง ? นก


  What book are you reading ? A newpaper.
  คุณกำลังอ่านหนังสืออะไร ? หนังสือพิมพ์


  What time is it ? Seven o’clock.
  เวลาเท่าไรแล้ว ? 7 นาฬิกา

 

 • ถ้าใช้ถามถึงบุคคล จะหมายถึง อาชีพ (Profession) สถานภาพ (Status) หรือเชื้อชาติ (nationality) อย่างใดอย่างหนึ่งทันที เช่น

  What is your mother ? A teacher.

  คุณแม่ของคุณเป็นอะไร ? คุณครู
  What are you ? A student.

  คุณเป็นอะไร ? นักศึกษา
  What is your friend ? An American.

  เพื่อนของคุณเป็นอะไร ? คนอเมริกัน  อนึ่ง เมื่อ what ไปเป็น Object ของ Preposition จะวาง Preposition ไว้ท้ายประโยคเสมอ เช่น
  What is this made of ? สิ่งนี้ทำด้วยอะไร ?

  What are you laughing at ? คุณหัวเราะเยาะอะไร ?

 

 • What…..like ? แปลว่า “เหมือนอะไร” ใช้ถามถึงรูปร่าง ลักษณะ และสภาพความเป็นไปของคน, สัตว์, สิ่งของต่างๆเช่น
  A : “What’s the new teacher like ?” ครูคนใหม่เป็นอย่างไร ?
  B : “She’s young and lovely.” ยังสาวและก็สวยเด้ง
  A : “What’s the weather like today ?” วันนี้อากาศเป็นอย่างไร ?
  B : “It’s cold and windy.” หนาวและลมแรง

 

 • What…..for ? แปลว่า “เพื่ออะไร, ทำไม” มีลักษณะถามไปทางด้านหาเหตุผล เช่น
  A : “What is this tool used for ?” เครื่องมืออันนี้ใช้สำหรับอะไร ?
  B : “For gardening.” สำหรับทำสวน

Which = คนไหน, ตัวไหน, อันไหน

ใช้ถามได้ทั้งคน, สัตว์, สิ่งของ เป็นได้ทั้ง Adjective และ Pronoun มีความหมายว่า “คนไหน, ตัวไหน, อันไหน” เป็นการถามเพื่อให้เลือกจากจำนวนสอง หรือจากจำนวนที่ได้จำกัดเอาไว้ เช่น

 


Which of these languages do you speak fluently ? English.

ภาษาไหนในบรรดาภาษาเหล่านี้ที่คุณพูดได้ดี ภาษาอังกฤษ
Which subjects do you prefer, art or math ? Math.

คุณชอบวิชาไหนมากกว่า ศิลปะ หรือ คณิตศาสตร์ ? คณิตศาสตร์เมื่อ Which มี Preposition ตามมา จะวาง Preposition ไว้ท้ายประโยค เช่น
Which universities did you go to, Chula or Thammasat ?

คุณไปเรียนมหาวิทยาลัยไหน จุฬา หรือ ธรรมศาสตร์ ?

 
When = เมื่อไร

เป็นได้แต่ Adverb อย่างเดียว ใช้ถามถึงเวลา (time) ไม่เจาะจงเวลาเหมือน What time แต่ผู้ตอบจะตอบเป็นเวลาเจาะจงหรือเวลารวมก็ได้ (ส่วนมากตอบเวลารวม) เช่น

 

When do you go home ? I go home at five o’clock.
เมื่อไหร่คุณจะกลับบ้าน ? ผมจะกลับบ้านเวลา 5 โมง (เจาะจงเวลากลับ)

I go home in the afternoon.

ผมจะกลับบ้านในตอนบ่าย (บอกเวลารวมๆ)


When did your uncle visit you ? Last year.
เมื่อไรลุงของคุณมาเยี่ยมคุณ ? ปีที่ผ่านมา (เวลารวม)


When do you do your homework ? In the evening.
เมื่อไรคุณจะทำการบ้านของคุณ ในตอนเย็น

 

Where = ที่ไหน

เป็น Adverb อย่างเดียว ใช้ถามถึงสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ หรือที่ที่จะไปถึงไปสู่ เช่น

 

Where did they come from ? From London.
พวกเขามาจากไหนกัน ? จากกรุงลอนดอน


Where do you meet him ? At the market.
คุณจะพบเขาที่ไหน ? ที่ตลาด


Where are you going ? To bank.
คุณจะไปไหน ? ไปธนาคาร

 

Who = ใคร

เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้กับคนและใช้เป็นประธาน (subject) เสมอ รูปกริยาของประธานที่เป็น who จะใช้เอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ มีรูปแบบดังนี้ who + Verb……? และคำตอบที่ได้มักเป็นชื่อคน เช่น

 

Who is that man ? Alan Smith.
ชายคนนั้นคือใคร ? อลัน สมิธ


Who is our headmaster ? Mr. Pairote.
ใครเป็นครูใหญ่ของเรา ? นายไพโรจน์


Who are these boys ? Frank and Peter.
เด็กเหล่านี้เป็นใคร ? แฟรงค์และปีเตอร์


Who wants to go home now ? Kittisak, sir.
ใครต้องการกลับบ้านเดี๋ยวนี้ ? กิตติศักดิ์ครับ

ข้อสังเกต : อย่าใช้ Who does want to go home now ? หรือ Does who want to go home now ?

Whom = ใคร

เป็น Pronoun อย่างเดียว ใช้ถามถึงคนในกรณีที่บุคคลนั้นทำหน้าที่เป็นกรรม (object) ของกริยาหรือของบุรพบทในประโยค เช่น


Whom did you meet yesterday ? Manus.

คุณพบใครเมื่อวานนี้ ? มนัส

(whom เป็นกรรมของกริยา meet)
Whom is he speaking with ? Prayong.

เขากำลังพูดกับใคร ? ประยงค์

(whom เป็นกรรมของบุรพบท with)ในปัจจุบันถ้าเป็นประโยคสนทนานิยมใช้ Who แทน Whom เช่น
Who(m) do you think I met in the park this morning ?

คุณคิดว่าเป็นใครที่ผมได้พบที่สวนสาธารณะเมื่อเช้านี้ ?
Who(m) do you write this letter to ?

คุณเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงใคร ?

Whose = ของใคร

เป็นได้ทั้ง Adjective (ใช้โดยมีนามตามหลัง) และ Pronoun (ใช้โดยไม่มีนามตามหลัง ใช้กับคนเท่านั้น เพื่อถามถึงเจ้าของ มีโครงสร้างประโยคดังนี้

เป็น  Adjective  :  Whose + noun + verb  เช่น

 

Whose house is that ? Mary’s
นั่นบ้านของใคร ? ของแมรี่


Whose shirt do you have on ? Mine.
คุณใส่เสื้อของใครมา ? ของผมเอง

เป็น  Pronoun  :  Whose + Verb  เช่น

 

Whose is that pencil ? The teacher’s
ดินสอนั้นเป็นของใคร ? ของคุณครู


Whose is this suitcase ? Anna’s.
กระเป๋าใบนี้เป็นของใคร ? ของแอนนา

 

Why = ทำไม

ใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผล, สาเหตุ หรือจุดประสงค์ เวลาตอบต้องใช้ because, in order to, to, so as to, หรือ for ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น

Why did you go to the bookshop ?             ทำไมคุณจึงไปที่ร้านขายหนังสือ ?

 

ตัวอย่างการตั้งคําถามโดยใช้ to for - การตั้งคําถามที่ขึ้นต้นด้วย wh question ภาษาอังกฤษ
 

 

Why are you late ?                  Because the traffic is very heavy.
ทำไมคุณจึงมาสาย ?                                     เพราะการจราจรแน่นมาก

 

How = อย่างไร

ใช้ถามในความหายของลักษณะอาการ, วิธีการทางคมนาคมและขนส่ง, เครื่องมือ และใช้ขึ้นต้นประโยคสำหรับการทักทายด้วย เช่น

 

How do they go to France ? By plane.
พวกเขาไปประเทศฝรั่งเศสได้อย่างไร ? โดยเครื่องบิน


How does she play the piano ? Very nicely.
หล่อนเล่นเปียโนเป็นอย่างไรบ้าง ? ไพเราะมากทีเดียว


How do you cut it ? With a knife.
คุณตัดได้อย่างไร ? ด้วยมีด


How are you ? Fine, thank you.
คุณสบายดีหรือ ? สบายดี ขอบคุณ

 

How long = นานหรือยาวเท่าใด

ใช้ถามเกี่ยวกับระยะเวลาว่านานเท่าใด หรือถามเกี่ยวกับความยาวของสิ่งของต่างๆ เช่น

 

How long have you been here ? For four years.
คุณมาอยู่ที่นี่นานเท่าใดแล้ว ? เป็นเวลา 4 ปี


How long is this ruler ? Twelve inches long.
ไม้บรรทัดนี้ยาวเท่าไร ? ยาว 12 นิ้ว


How long does it take to fly from Bangkok to Phuket ?—About 1 hours.
ใช้เวลานานเท่าไรในการบินจากกรุงเทพถึงภูเก็ต ? ——————ประมาณ 1 ชั่วโมง


How long is your string ? Six feet long.
เชือกของคุณยาวเท่าไร ? ยาว 6 ฟุต

 

How often = บ่อยเท่าไร

ใช้ถามเกี่ยวกับความถี่ว่า บ่อยแค่ไหน (Frequency) เช่น

 

How often do you take a bath ? Twice a day.
คุณอาบน้ำบ่อยแค่ไหน ? วันละ 2 ครั้ง


How often does he see her ? Once a week.
เขาพบกับหล่อนบ่อยไหม ? สัปดาห์ละครั้ง

 

How many = มากเท่าไร

ใช้ถามเกี่ยวกับจำนวนมากน้อยของนามพหูพจน์ (Plural Noun) ทั้งนี้มีหลักอยู่ว่า ไปถามจำนวนของนามใด ให้วางไว้หน้านามตัวนั้น
ดังนี้ How many + plural noun เช่น

 

How many books did you read ? Five
คุณอ่านหนังสือได้มากเท่าไร ? ได้ 5 เล่ม


How many students are there in your class ? Forty.
มีนักศึกษาในห้องเรียนของคุณเท่าไร ? มี 40 คน

How much = มากเท่าไร

ใช้ถามจำนวนมากน้อยของนามนับไม่ได้, ราคาของ, ถามน้ำหนัก และถามเกี่ยวกับมาตราบวก ลบ คูณ หาร เช่น

 

นามนับไม่ได้ : How much money do you need ? A hundred baht.


คุณต้องการเงินมากเท่าไร ? 100 บาท
ถามราคาของ : How much is this TV ? A thousand baht.


โทรทัศน์เครื่องนี้ราคาเท่าไร ? 1,000 บาท
ถามน้ำหนัก : How much do you weigh ? 60 kilos.


คุณหนักมากเท่าไร ? 60 กิโลกรัม

ถามการบวก ลบ คูณ หาร    :

ตัวอย่างการตั้งคําถามโดยใช้ to for - การตั้งคําถามที่ขึ้นต้นด้วย wh question ภาษาอังกฤษ
 

 

 

How far = ไกลแค่ไหน

ใช้ถามถึงระยะทางว่า ไกลแค่ไหน นอกจากนี้ยังถามถึงระดับความมากน้อยได้ด้วย เช่น

 

How far is it from your house to your school ? It’s three kilometers.
ไกลเท่าไรจากบ้านของคุณถึงโรงเรียน ? 3 กิโลเมตร


How far is it from here to Korat ? It is about two hundred kilometers.
ไกลเท่าไรจากที่นี่ถึงโคราช ? ประมาณ 200 กิโลเมตร


How far do you agree with me ? Absolutely. (I agree with you.)
คุณเห็นด้วยกับผมไหม ? ผมเห็นด้วยกับคุณอย่างเต็มที่

 

How tall = สูงเท่าไร

ใช้กับความสูงของคนหรือสิ่งที่ไม่สูงมากนัก เช่น

 

How tall are you ? I am six foot tall.
คุณสูงเท่าไร ? ผมสูง 6 ฟุต


How tall is your brother ? He is five foot tall.
น้องชายของคุณสูงเท่าไร ? เขาสูง 5 ฟุต

หมายเหตุ : จะใช้ foot แทน feet ได้ เมื่อเป็นความสูงของคนเท่านั้น

 

How high = สูงเท่าไร

ใช้กับความสูงที่สูงมาก เช่น ตึก ภูเขา ต้นไม้ หลังคาบ้าน ฯลฯ เช่น

 

How high is this building ? Sixty feet high.
ตึกหลังนี้สูงเท่าไร ? สูง 60 ฟุต


How high is Mt. Everest ? ภูเขาเอเวอร์เรสสูงเท่าไร ?

หมายเหตุ : อย่าใช้ how high มาถามความสูงของคน และในทางกลับกันก็อย่าใช้ how tall มาถามความสูงของภูเขา ตึกราม บ้านช่อง

 

How wide = กว้างเท่าไร

ใช้ถามเกี่ยวกับความกว้างของสิ่งต่างๆ เช่น

 

How wide is the Chao Phya River ? แม่น้ำเจ้าพระยากว้างเท่าไร ?


How wide is your bed ? เตียงนอนของคุณกว้างเท่าไร ?

 

ตัวอย่างการตั้งคําถามโดยใช้ to for - การตั้งคําถามที่ขึ้นต้นด้วย wh question ภาษาอังกฤษ

 

How about going to the zoo ?
ไปเที่ยวสวนสัตว์กันเป็นอย่างไร ?

What about a short walk after dinner today ?
ออกไปเดินเล่นสักประเดี๋ยวเป็นอย่างไร หลังทานอาหารค่ำวันนี้ ?

How about watching a football match ?
ดูการแข่งขันฟุตบอลเป็นอย่างไร ?

 

How old = อายุเท่าไร

ใช้ถามเกี่ยวกับอายุ จำนวนปีเกิดของคน หรือ สัตว์ เช่น

 

How old are you ? I’m 25 years old.
คุณอายุเท่าไร ? ผมอายุ 25 ปี


How old is that dog ? It’s two years.
สุนัขตัวนั้นอายุกี่ปี ? 2 ปี


How old is your father ? He’s 60 years old.
คุณพ่อของคุณอายุเท่าไร ? ท่านอายุ 60 ปี

 

How fast = เร็วแค่ไหน

ใช้ถามเกี่ยวกับความเร็ว (speed) ว่า เร็วแค่ไหน เช่น

 

How fast can he drive ? He can drive at 80 kilometers an hour.
เขาสามารถขับรถเร็วได้แค่ไหน ? เขาสามารถขับรถได้ 80 ก.ม. ต่อชั่วโมง


How fast can he run ? 15 kilometers an hour.
เขาวิ่งเร็วได้เท่าไร ? 15 ก.ม. ต่อชั่วโมง

 

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว how ยังใช้ถามในความหมายอื่นออกไปตามรูปคำถามที่ขึ้นด้วย How + Adjective หรือ Adverb ต่างๆ ได้ตลอดไปด้วย เช่น

How soon…….., How hungry…….., How lazy…….., How big…….., How well……..etc.