เรื่องน่ารู้ คุณภาพไฟฟ้าคืออะไร ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

10 มีค. 54     428
  คุณภาพไฟฟ้าคืออะไร
 

 

เช่น เดียวกับคำจำกัดความของคุณภาพของสินค้าทั่วไปที่อาจจะมีได้หลายความหมาย หากยึดตามมุมมองของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นหลักแล้ว ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ย่อมหมายถึงปัญหาการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าหรือความถี่ที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดของอุปกรณ์ ไฟฟ้า หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่ดีจะไม่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้ทำงานผิดพลาดหรอืเกิดความเสียหายขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดปกติของ แรงดันไฟฟ้า (Voltage) กระแสไฟฟ้า (Current)
หรือความถี่ (Power Frequency)

เรื่องน่ารู้ คุณภาพไฟฟ้าคืออะไร ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

 

ใครทำให้เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะระบุได้ว่าใครเป็นผู้สร้างปัญหา คุณภาพไฟฟ้าขึ้นมา ถ้ามองผู้ขายสินค้าเป็นส่วนของการไฟฟ้า และผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะพบความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จากการวิจัยของ Geogia Power ComPany ถึงมุมมองของการไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้าว่าปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร สามารถสรุปเป็นกราฟวงกลมที่แตกต่างกันดังรูปที่ 1 และ 2 ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและการไฟฟ้าต่างเห็นว่า ที่มาของปัญหาคุณภาพไฟฟ้าประมาณ 2 ใน 3 มาจากสาเหตุธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า แต่มีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากว่าใครทำให้เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟกับการไฟฟ้า

คุณภาพไฟฟ้าไม่รู้ไม่ได้แล้ว

มีเหตุผล 4 ข้อที่ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเป็นที่สนใจและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกขณะ

1. อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ มีความอ่อนไหวต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้ามากขึ้น เช่น อุปกรณ์ควบคุม ไมโครโปรเซสเซอร์และอิเลคทรอนิคส์กำลัง

2. การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการจ่าย พลังงาน เช่น ไดร์ฟ และคาแพซิเตอร์ที่อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าตามมา เช่น ไฟกระพริบฮาร์โมนิคส์

3. ผู้ใช้ไฟตระหนักถึงปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่อาจกระทบกระเทือนถึงธุรกิจของตนเอง มากขึ้นจนทำให้การไฟฟ้าต้องหาทางปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น

4. ระบบไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ขึ้น ขยายตัวเป็นโครงข่ายถึงกันหมด หากมีปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่จุดใดจุดหนึ่งก็อาจส่งผลกระทบถึงผู้ใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อีกมากในระบบได้

ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตต่อเนื่อง เช่นปิโตรเคมีหากเกิดไฟฟ้าดับก็จะทำให้เกิดความเสียหายจากการหยุดกระบวนการ การผลิตเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็ฯจำนวนเงินมหาศาล หรือกระแสฮาร์โมนิคส์จากโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ ทำให้เกิดปัญหาคาแพซิเตอร์ในโรงงานข้างเคียงเสียหาย หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ควบคุมอิเลคทรอนิคส์ และระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากปัญหาไฟกระพริบ และฟ้าผ่า

แนวทางในการแก้ไขการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า

แต่ละปัญหาคุณภาพไฟฟ้าจะมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปัญหาฟ้าผ่าแก้โดยการติดตั้ง Arrester หรือปัญหาฮาร์โมนิคส์ แก้ไขโดยการติดตั้งฮาร์โมนิคส์ฟิลเตอร์ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป นอกเหนือจากการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ในบางกรณีอาจไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าทางออกที่เหมาะสม กว่าอาจเป็นการออกแบบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถทนปัญหาคุณภาพไฟฟ้านั้น ๆได้
 


ที่มา : ชงโคสาร ฉบับที่ 12/2546