เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบสภาพอาคาร มีเป้าหมายอย่างไร ใครเป็นผู้กำหนดควบคุมและดูแลและรับผิดชอบ

10 มีค. 54     559

การตรวจสอบสภาพอาคาร

 

โดย...........  ประสงค์  ธาราไชย 

 

                กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ  หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 122 /  ตอนที่  126  ก หน้า 1/29 ธันวาคม  พ.ศ. 2548  นั่นหมายความว่า  อาคารประเภทที่กำหนดให้มีการตรวจสอบ  ต้องตรวจสอบใหญ่ครั้งแรกให้แล้วเสร็จ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภายในวันที่  29  ธันวาคม   พ.ศ.  2550

                การตรวจสอบอาคาร  มีเป้าหมายตรวจให้อาคารมีความปลอดภัยทั้งด้านโครงสร้างและระบบประกอบอาคาร  โดยเน้นเรื่องการเตือน  ต่อสู้และหนี กรณีมีอัคคีภัย ไม่ใช่เป็นการตรวจเพื่อประเมินราคาของอาคารและไม่ได้ตรวจว่าอาคารก่อสร้างผิดกฎหมายหรือไม่

 

                หลักเกณฑ์การตรวจสอบนั้นผมขอเล่าให้ฟังพอสรุป  ดังนี้ครับ

 

                อาคารทุกอาคารเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ควรมีระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจเรียกได้ว่า  ควรมีระบบ “O and M”  โดย   “O”  ย่อมาจาก  Operate  หมายถึง  ระบบปฏิบัติการ  และ “M”  ย่อมาจาก Maintenance  หมายถึง  ระบบการบำรุงรักษา  ดังนั้น  ระบบ “O and M”  จึงหมายถึง  ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี   เพื่อให้อาคารนั้น ๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และใช้งานได้ตลอดเวลา  การตรวจสอบการบำรุงรักษาที่ว่านี้  เจ้าของอาคารสามารถทำได้ด้วยตนเอง  ซึ่งอาจมีระบบการตรวจติดตามภายใน  ( Internal Audit )ด้วยก็ยิ่งดี  และเป็นสิ่งที่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

 

                ส่วนการตรวจสภาพอาคารตามกฎกระทรวงฯ นั้น  เป็นการสอบทานหรือตรวจติดตามจากภายนอก  ซึ่งเป็นการ Audit  โดยผู้ตรวจสอบอิสระ  ซึ่งผู้ตรวจสอบที่ว่านี้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม การสอบและขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ   การตรวจสอบอาคารควรจะต้องมีผู้ดูแลอาคาร  ทำ “O and M”  ก่อน   แล้วจึงมีการตรวจสอบเช่นเดียวกับระบบบัญชี   อาคารใดที่ยังไม่ได้ทำ  “O and M”  ผู้ตรวจสอบควรจะแนะนำให้ทำ   โดยอาจช่วยแนะนำการทำคู่มือ (การทำ “O and M” )  และอบรมการทำให้ด้วย ก็ได้

 

                ขณะนี้อาจมีความสับสนกันในหลาย ๆ เรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องการคิดราคาค่าบริการการตรวจสอบสภาพอาคาร  ซึ่งยังแตกต่างกันอยู่มากเพราะมีความเข้าใจขอบเขตงานไม่เหมือนกัน จึงเสนอขอบเขตการให้บริการที่ไม่เท่ากัน ราคาจึงไม่เหมือนกันด้วย    คงต้องช่วยกันอีกพักหนึ่งครับ 

อย่าเพิ่งเหนื่อยหรือหน่ายกันไปซะก่อน  นะครับ  !!!

 

ที่มา www.coe.or.th