บทความน่ารู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเรื่องความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ระดับสากล

10 มีค. 54     1123
การเปลี่ยนแปลงเรื่องความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ระดับสากล

บทความน่ารู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเรื่องความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์ระดับสากล George Felgate ผู้บริหารของ สมาคมผู้ประกอบการนิวเคลียร์โลก (WANO) ให้สัมภาษณ์ต่อ World Nuclear News ว่า “การปรับตัวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและพัฒนาสมรรถนะของ WANO ยังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของการเติบโตด้านอุตสาหกรรม”

จาก ปี 1989 WANO มีสมาชิกหลากหลายจากผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และสร้าง ความน่าเชื่อถือในด้านความต้องการการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของโรง ไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งในโลก ในขณะที่ตัวชี้วัดศักยภาพมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องชัดเจนมาตลอดในช่วงที่ ผ่านมาเพื่อรองรับการขยายความต้องการอุตสาหกรรมนิวเคลียร์มีการเพิ่มต้องการ ความมั่นใจในศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน

จาก การลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ในการประชุมสามัญของ WANO ทุกสองปีในเดือนกุมภาพันธ์ Felgate กล่าวว่า มีการทบทวนข้อตกลงร่วมสำหรับข้อกำหนดดั้งเดิมที่มีมา

เป้า หมายสำคัญหนึ่งของการทบทวนคือเพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆเตาปฏิกรณ์ที่มีการสร้าง ใหม่จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นอิสระก่อนมีการเดิน เครื่องไม่ว่าจะโดย WANO หรือ IAEA ก็ตาม ขณะที่เกณฑ์การตรวจสอบนี้ถูกใช้มาตั้งแต่ในอดีต แต่ Felgate ก็เชื่อว่าการหาแหล่งข้อมูลและความร่วมมือเพิ่มเติมยังเป็นสิ่งจำเป็นใน อนาคต เพื่อให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นไปในทิศทางที่ควรจะ เป็น

WANO จะดำเนินการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจำลองการเดินเครื่องและ ตรวจสอบจากแต่ละภูมิภาค มารวมเป็นทีมนำที่ WANO London เมื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและสนับสนุนด้วยเอกสารต่างๆ สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คนจะสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆการจำลองการเดินเครื่องและตรวจสอบได้

นอก จากเตาปฏิกรณ์ใหม่แล้ว WANO กำลังสร้างเครือข่ายกับประเทศใหม่ที่ต้องการใช้พลังงานนิวเคลียร์ โดยการจัดฝึกอบรม จัดทำมาตรฐานและสร้างความมั่นใจเรื่องความสามารถในการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่มี การดำเนินการที่ดี

นอก จากนี้ WANO ยังมีการปรับโครงสร้างสมาชิกเพื่อสะท้อนภาพความเป็นจริงของอุตสาหกรรม นิวเคลียร์ ปัจจุบัน ไม่ว่าเจ้าของกิจการ ผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงงานแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้วมี สิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกของ WANO ได้ ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ขององค์กรจากเดิมที่มีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้นจากแต่ละประเทศสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงได้ Felgate กล่าวว่า โครงสร้างสมาชิกใหม่สะท้อนภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่หลายๆบริษัทมีการ ร่วมทุนจากหลายๆชาติซึ่งเจ้าของบริษัทอาจเป็นสมาชิกของ WANO ได้ เนื่องจากเจ้าของบริษัทเหล่านี้มีอำนาจในการจัดการด้านการเงินของบริษัทซึ่ง อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยนิวเคลียร์

การ เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ยังรวมถึงผู้ผลิตเตาปฏิกรณ์และผู้จัดหาเทคโนโลยีด้วย ซึ่งในอดีตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ประสบการณ์การดำเนินการซึ่ง เป็นความลับ และข้อมูลต่างๆ ที่WANO จัดทำให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น แต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่โดยอาศัย ประสบการณ์การดำเนินการทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ WANO อยู่ระหว่างการพัฒนาช่องทางพิเศษเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญเหล่านี้ โดยที่ยังสามารถรักษาความลับของสมาชิกไว้ได้อยู่

นอก จากนี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยการขยายบอร์ดบริหารได้รวมผู้บริหารสูงสุดในแต่ละภูมิภาค (Paris, Moscow, Tokyo และ Atlanta) และ ผู้บริหารอื่นๆที่ได้รับคัดเลือกจากบอร์ดภูมิภาคเข้ามาร่วมผังการบริหาร การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมารวมอยู่ใน WANO มากกว่าไปอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารอื่นซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในเรื่อง ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ซึ่งมักจะเชื่อมั่นและยืนยันถึงความปลอดภัยของ อุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ที่ตนเกี่ยวข้องแต่ปฏิเสธที่จะยอมรับว่า ในทุกๆการดำเนินการมีความเสี่ยง

ท้าย ที่สุดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและพันธกิจต่างๆของ WANO คือการก้าวทันกิจกรรมต่างๆในปัจจุบันรวมถึงการ ตรวจสอบ ความเป็นมืออาชีพและการพัฒนาด้านเทคนิค การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการและการสนับสนุนด้านเทคนิค


ที่มา World Nuclear News