เรื่องน่ารู้ แปลกแต่จริง ชาวอเมริกันกังวลเรื่องกากนิวเคลียร์และความปลอดภัย ทั้งที่มีความรู้

10 มีค. 54     666
ชาวอเมริกันกังวลเรื่องกากนิวเคลียร์และความปลอดภัย

เรื่องน่ารู้ แปลกแต่จริง ชาวอเมริกันกังวลเรื่องกากนิวเคลียร์และความปลอดภัย ทั้งที่มีความรู้จาก ผลการสำรวจความคิดเห็นสาธารณชนเปิดเผยว่า เกือบครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โรง ใหม่ในสหรัฐอเมริกา แต่คนส่วนใหญ่ยังกังวลเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี การ สำรวจความคิดเห็นซึ่งจัดทำโดย Angus Reid Public Opinion (a practice of Canada-based Vision Critical) ใช้แบบสำรวจออนไลน์สุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันวัยทำงานจำนวน 1,010 คน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2010 ที่ผ่านมา ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า และวัสดุนิวเคลียร์ที่อาจตกอยู่ในมือผู้ไม่ประสงค์ดี

จาก ผลการสำรวจชี้ว่าร้อยละ 48 ของผู้ตอบแบบสำรวจ สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา โดยร้อยละ 21 สนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามร้อยละ 34 ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่

ผู้ ตอบแบบสำรวจส่วนมาก (ร้อยละ 41) เห็นด้วยกับการที่อเมริกา “ควรใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” มากกว่ากล่มที่คิดว่า “ประเทศควรหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานนิวเคลียร์และมุ่งไปที่แหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่ไม่ปล่อยคาร์บอน” (ร้อยละ 38) ส่วนผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 21 ยังไม่แน่ใจว่าควรจะสนับสนุนหรือคัดค้าน

ผลแบบสำรวจชี้ให้เห็นถึงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับกากกัมมันตรังสี ความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ และการแพร่กระจายของรังสี

และ เมื่อถามว่ากังวลเรื่องการจัดการกากกัมมันตรังสีหรือไม่ ร้อยละ 81 ของชาวอเมริกันกังวลในเรื่องนี้ซึ่งร้อยละ 51กังวลมาก ขณะที่ร้อยละ 16 กังวลเพียงเล็กน้อยและมีเพียงร้อยละ 4 ที่ไม่กังวลเรื่องกากกัมมันตรังสีเลย

ด้าน ความปลอดภัย พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 72 (ร้อยละ 44 กังวลมาก) กังวลว่าอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ขณะที่ร้อยละ 25 ไม่ค่อยกังวลเรื่องความปลอดภัย (ร้อยละ 8 ไม่กังวลเลย) เมื่อถามถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าตัวเลข จากการสำรวจก็ออกมาคล้ายคลึงกัน (ร้อยละ 73 เป็นกังวล ร้อยละ 24 ไม่ค่อยกังวล)

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 74 ยังเกรงกลัวด้วยว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะไปอยู่ในมือของผู้ก่อการร้าย ขณะที่ร้อยละ 23 ไม่กลัว

นอก จากนี้ ผลการสำรวจความคิดเห็นโดย Bisconti Research ร่วมกับ GfK Roper ซึงจัดทำให้กับ the Nuclear Energy Institute (NEI) ในเดือนตุลาคม 2009 พบว่าชาวอเมริกันสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 84 เห็นด้วยกับการใช้แหล่งพลังงานที่ปล่อยคาร์บอนปริมาณต่ำรวมถึงพลังงาน นิวเคลียร์เพื่อใช้รับมือกับปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ร้อยละ 75 เห็นด้วยว่าควรเพิ่มอัตราการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อเป็นวิธีหนึ่งในการลด ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะที่มีเพียงร้อยละ 20 ที่ไม่เห็นด้วย โดยสรุปแล้วผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 61 สนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 36 ที่ต่อต้าน

ใน ปี 2008 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 104 โรงของสหรัฐ ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณ 809 พันล้านกิโลวัตต์ หรือเกือบร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตทั้งหมด

ที่มา : World Nuclear News