วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5 เมย. 54     718

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งซึ่งอยู่ในความดูแลของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยให้การศึกษาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

สาขาที่เชี่ยวชาญได้แก่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง การประยุกต์ใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การออกแบบวงจรดิจิทัล การออกแบบระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การโปรแกรมระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีสื่อประสม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถ ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน หรือผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ ได้

ในปัจจุบัน ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ (นานาชาติ) ผู้สำเร็จการศึกษาจะ ได้รับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และปริญญา วศ.บ. วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ (นานาชาติ)

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) และ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และในปัจจุบันภาควิชาฯ ยังได้เปิดสอนนิสิตในระดับปริญญาเอกในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีความมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาและชี้นำทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่บุคคลและแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทํางานอะไร , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือ , คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์