วิศวกรรมไฟฟ้า VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า

5 เมย. 54     1163

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเน้นการศึกษาเพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ระบบควบคุมและวัดคุม การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล การประยุกต์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อใช้งานด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจการสื่อสาร การแพทย์ การเกษตรและอื่นๆ

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า) หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) และสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) หรือ วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

 

วิศวกรรมไฟฟ้า , ลักษณะวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ , วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง , วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง , คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า , พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า , คณะวิศวกรรมไฟฟ้า , วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์