วิศวกรรมอุตสาหการ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ

5 เมย. 54     911

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการเน้นการฝึกสอนนิสิตให้มีความรู้ในด้านการควบคุมออกแบบ และการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้ครอบคลุมหลักวิชาที่สำคัญ เช่น การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิจัยการดำเนินงานและการศึกษาการปฏิบัติงาน ตลอดจน การประยุกต์เทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)หรือ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2547 ภาควิชาได้เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรม ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรม) โดยเปิดสอนทั้ง หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ

วิศวกรรมอุตสาหการ ,     วิศวกรรมอุตสาหการ คือ , คณะวิศวกรรมอุตสาหการ , เรียนวิศวกรรมอุตสาหการ , งานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์