วิศวกรรมเครื่องกล VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมเครื่องกล

5 เมย. 54     803

วิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ครอบคลุม วิชาพื้นฐานจนกระทั่งวิชาขั้นสูง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในระดับปริญญาตรี มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีรายวิชาเฉพาะได้แก่ อุณหพลศาสตร์ การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์เครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล การควบคุมอัตโนมัติ การเปลี่ยนรูปพลังงานกล การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและการปรับอากาศ เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง การวิเคราะห์และการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การออกแบบโดยใช้ CAD/CAM หลักการป้องกันอัคคีภัยและการออกแบบ โดยเรียนที่วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตลอดเวลา 4 ปีการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) การศึกษาในระดับปริญญาโท มุ่งเน้นให้มีความรู้ขั้นสูงในด้านกลศาสตร์ประยุกต์ ความร้อนและของไหล พลศาสตร์และระบบควบคุม และวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย โดยให้มีการเรียนรู้การทำงานวิจัย สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง วิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างเป็นระบบ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) หรือ วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์