วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

5 เมย. 54     781

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำให้การศึกษาในด้านกลศาสตร์ของของไหล ชลศาสตร์ อุทกวิทยาของน้ำผิวดินและใต้ดิน วิศวกรรมแม่น้ำ วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ วิศวกรรมชายฝั่งทะเล การป้องกันน้ำท่วม และการระบายน้ำในชุมชนเมือง รวมทั้งการประยุกต์วิชาการเพื่อการพัฒนา และจัดการแหล่งน้ำทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) หรือ วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) การศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรระดับปริญญาเอกเปิดสอนในปีการศึกษา 2544 เป็นปีแรก ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) หรือ วศ.ด.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

 

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ , คณะวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ,     วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คือ , วิศวกรรมทรัพยากรน้ำเรียนอะไร

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์