วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5 เมย. 54     708

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วยแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา การปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมในโครงการหรือองค์กร

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) หรือ วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรภาคพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) หรือ วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

อนึ่งงานด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองเป็นงาน “วิชาชีพควบคุม” 1 ใน 7 สาขา ตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดสาขา วิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 86 ก. ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 วิศวกรสิ่งแวดล้อมจึงสามารถขอสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  , งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คืออะไร , เรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คือ

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์