วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

5 เมย. 54     1059

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (Electrical – Mechanical Manufacturing Engineering) เป็นหลักสูตรวิศวกรรมสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนอง และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน ทำให้วิศวกรต้องทราบหลักการทางวิศวกรรมของทั้งสองสาขา เพื่อให้สามารถควบคุมกำหนดการทำงาน และการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตจำหน่ายในตลาดสากล เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในการพัฒนาสินค้า และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรง สีสรรที่น่าใช้และดึงดูดผู้ใช้ เช่น ยานยนต์ โทรศัพท์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นในอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน จึงต้องพึ่งเทคโนโลยี สมัยใหม่ทางด้าน CAD/CAM/CAE (Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing/Computer-Aided Engineering), CNC (Computer Numerical Control), Product Design and Development, RP (Rapid Prototyping), ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม เป็นต้น

การเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยได้ทำงานจริงกับเครื่องจักรกล CNC เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม CAD/CAM/CAE และทัศนศึกษาตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้วิชาหลักทางวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการเรียนร่วมกันกับนิสิตวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งทำการสอนโดยอาจารย์ประจำภาคนั้นๆ จึงทำให้นิสิตได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับการถ่ายทอด ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านโดยตรงจากอาจารย์ในสายวิชาชีพดังกล่าว

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ได้ผลิตวิศวกรที่เป็นความต้องการอย่างสูงให้แก่โรงงานอุตสาหรรม เนื่องจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนในวิศวกรรมสาขานี้สอดคล้องกับลักษณะงานในโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานที่นำเทคโนโลยีชั้นสูงที่ต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้าน วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ในการออกแบบ วิจัยพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เป็นบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ อุตสาหกรรมพลาสติกและแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก เป็นต้น โดยลักษณะวิชาชีพวิศวกรที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ วิศวกรด้านงานวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ (Research and Development หรือ R & D) วิศวกรออกแบบทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) วิศวกรการผลิต วิศวกรควบคุมระบบและเครื่องจักร วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร การผลิตแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ การออกแบบและผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นิสิตที่ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศสามารถ สมัครเรียนได้ทั้งในสาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต โดยรับนิสิตเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลนิสิตในสังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ได้แก่ อาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และโครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คือ , คณะ    วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต , วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เรียน , วิศวกรรมไฟฟ้า , เครื่องกลการผลิต

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์