วิศวกรรมวัสดุ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมวัสดุ

5 เมย. 54     710

วิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมวัสดุ VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมวัสดุ

วิศวกรรมวัสดุ เป็นสาขาวิชาบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆที่สามารถนำไปใช้ใน วิศวกรรมศาสตร์แทบทุกสาขา โดยสาขาวิศวกรรมวัสดุนี้มุ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และสมรรถนะของวัสดุเชิงวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และรวมถึง วัสดุผสม วัสดุนาโน วัสดุการแพทย์ วัสดุอิเลคทรอนิกส์ และ วัสดุการบินและอวกาศ เป็นต้น โดยตัวอย่างงานของวิศวกรวัสดุในปัจจุบัน ได้แก่

  • งานวิจัยเพื่อสร้างวัสดุชนิดใหม่
  • งานพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิตด้านโลหะ พอลิเมอร์ และเซรามิก
  • งานวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบวัสดุ และการประกันคุณภาพ
  • วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer)

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2540 โดยภาควิชาฯ ได้เปิดรับนิสิต ปริญญาตรี รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2541 และเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 นอกจากนี้ทางภาควิชากำลังจะเปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอกในปี 2553 ซึ่งสำนักงาน ห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการของภาควิชาตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 1 ถึง 3 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับนิสิตเข้าศึกษาตามระบบการสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแยกรหัสรับนิสิตทั้งในภาคปกติและภาคพิเศษ

วิศวกรรมวัสดุ , คณะวิศวกรรมวัสดุ , วิศวกรรมวัสดุคือ , งานวิศวกรรมวัสดุ , เรียนวิศวกรรมวัสดุ

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์