วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

5 เมย. 54     772

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน VDO แนะนำการเรียนวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรการบินและอวกาศสำหรับ พลเรือน นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาได้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ไปแล้ว กว่า 200 คน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินและอวกาศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอาจารย์ ประจำทั้งหมด 28 คน มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านวิศวกรรมอวกาศยาน การดำเนินงานและการจัดการ เทคโนโลยีการบิน การบริหารองค์กรการบิน และเทคโนโลยีอวกาศ การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร มี การผสมผสานด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบินและอวกาศโดยมีแนบคิดให้ นิสิตได้เรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง “Learning by Doing” 

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การ วิเคราะห์ การผลิตอากาศยานและอวกาศยาน โดยมุ่งเน้นผลิตวิศวกรเพื่อเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินด้าน การออกแบบ การซ่อมบำรุง และการผลิต หลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศที่เปิดสอนมีดังนี้

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (B.Eng. in Aerospace Engineering)
  • หลักสูตร International Double Degree Program (B.Eng. in Aerospace Engineering & B.Bus. in Management) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5.5 ปี โดยนิสิตจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปี และที่ RMIT University อีก 2.5 ปี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (M. Eng. in Aerospace Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน , วิศวกรรมการบินและอวกาศ , วิศวกรรมการบิน , วิศวกรรมอวกาศยาน , คณะวิศวกรรมการบิน , เรียน วิศวกรรมการบิน
ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์