ศัพท์น่ารู้ 130 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

13 มีค. 54     22690
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ


  1> assembly language : ภาษาแอสเซมบลี
    เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาระดับต่ำคล้ายๆกับภาษา Basic
       และภาษา Cobol

  2> automatic teller machine : เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ
    เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบัญชีและทำ
       งานอื่นๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ

  3> auxiliary storage : หน่วยเก็บช่วย หน่วยเก็บรอง
    เป็นหน่วยความจำที่ช่วยในการรองรับหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์หรือที่เรียก
       ว่า หน่วยความจำสำรอง (Secondary storage)

  4> background processing : การประมวลผลส่วนหลัง
    เป็นการ execute โดยอัตโนมัติของโปรแกรมส่วนหลังระหว่างโปรแกรมคอมฯ กับระบบ
       ปฏิบัติการ เมื่อระบบไม่สามารถทำตามคำสั่งการประมวลผลส่วนหน้าได้

  5> backup : การสำรอง
    การสำรองเอาไว้ใช้สำรองโปรแกรมหรือสำรองไว้เพื่อกันโปรแกรมเสียหาย

  6> BASIC : ภาษาเบสิก
    เป็นภาษาระดับสูงใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และ
       การทำงานเป็นแบบแบ่งเวลา (Time Sharing)

  7> batch processing : การประมวลผลแบบกลุ่ม
    การประมวลผลของตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขจะมีการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผล
       เป็นแบบเรียงลำดับ การรันโปรแกรมของคอมพิวเตอร์จะรัน 1 โปรแกรมไม่เหมือนกับที่ต้องการ
       รันโปรแกรมทีละ Operator ในโปรแกรม

  8> binary number system : ระบบเลขฐานสอง
    ในระบบเลขฐานสองจะมีอยู่ 2 digits คือ เลข 0 กับเลข 1 ซึ่งคอมพิวเตอร์จะให้แปลงคำสั่งเป็น
       เลข 0 และ 1 ในการประมวลผล และใช้เลข 0,1 เป็นเงื่อนไขหรือการกระทำ

  9> booting the system : การเริ่มทำงานของระบบ
    การเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากการ Boot เครื่องและจะมีระบบปฏิบัติการหรือ DOS
       เข้ามาในหน่วยความจำหลัก

10> buffer : ที่พักข้อมูล ที่ปรับอัตรา หรือกันชน
    ใช้พักข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กับ CPU เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยความจำขนาดเล็ก ติดต่อ
       buffer สองตัว

11> bug : จุดบกพร่อง
    การ error ในระบบหรือโปรแกรม การ error ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือในรายละเอียดบางชิ้น
       ของฮาร์ดแวร์

12> bus : บัส
    การสื่อสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU, หน่วยความจำ และ
       อุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเข้ากับเครื่อง server
   
13> byte : ไบต์
    เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู่ 8 operater ในหน่วยหนึ่ง โดยจะมีตัวแปรเป็นอักขระหรือสัญลัษณ์พิเศษ
       โดยปกติ 1 ไบต์จะมี 8 บิต

14> cache memory : หน่วยความจำแบบแคช
    เป็นหน่วยความจำที่มีการทำงานสูง ความเร็วสูง เป็นการทำงานของหน่วยความจำเพื่อประมวลผล
       ข้อมูลหรือโครงสร้าง

15> CAD/CAM : การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
    โดยปกติทั่วไปจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ

16> CAI : การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
    คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ

17> constant : ค่าคงที่
    เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโปรแกรม

18> control program : โปรแกรมควบคุม
    ปกติจะเป็นระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมสามารถช่วยควบคุมการปฏิบัติการและการจัดการใน
       ระบบคอมพิวเตอร์
   
19> control unit : หน่วยควบคุม
    เรียกกันว่า CPU และสามารถพบได้ในการ execution ของโครงสร้างโปรแกรม และเป็นการประมวล
       ผลส่วนกลางซึ่งจะทำงานควบคุมโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์

20> coursor : ตัวชี้ตำแหน่ง
    สัญลักษณ์ที่แสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใต้กระพริบเพื่อแสดงหรือชี้ว่า ตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งไหน
       อาจจะเป็นสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หรือกล่องซึ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ตำแหน่งไหนบนจอภาพ

21> cylinder : ทรงกระบอก
    แทร็คบนจานแม่เหล็กซึ่งเกิดจากจานแม่เหล็กแต่ละแผ่นเรียงกันเป็นทรงกระบอก และแทร็คที่เรียง
       ตรงกันเรียกว่า cylinder
   
22> data : ข้อมูล
    ข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อจะนำไปเข้าสู่การประมวลผล

23> data base : ฐานข้อมูล
    ที่รวมของไฟล์ที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักการบางอย่างทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกันและสามารถ
       เรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

24> data base administrator : การบริหารฐานข้อมูล
    เป็นงานที่ใช้สำหรับค้นหา ปรับปรุง แก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูล เป็นการเอาไว้ใช้ฐานข้อมูลโดยใช้
       ระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป การบำรุงรักษา

25> data base management system : ระบบการจัดการฐานข้อมูล
    เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล ระบบนี้สามารถประมวล
       ผลได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน

26> cathaode ray tube : หลอดภาพ
    เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งข่าวสารไปแสดงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ด้าน
       ข้อมูลบนหลอดทีวีและหน้าจอ

27> central processing unit : หน่วยประมวลผลกลาง
    เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการควบคุมการแปลและการรันโปรแกรมและ
       คำสั่งต่างๆ ใน CPU ประกอบด้วยหน่วยความจำหลัก หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม

28> channel : ช่องสัญญาณหรือร่องข้อมูล
    เป็นเส้นทางสำหรับการส่งสัญญาณระหว่างคำสั่งและตำแหน่งของข้อมูล แบ่งเป็นแทร็คในเทป
       แม่เหล็กหรือเรียกว่า แบนด์ในดรัมแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปสู่ CPU
       และจาก CPU ไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ

29> chip : ชิป
    สร้างมาจากซิลิโคนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประกอบเป็น integrated

30> compiler : ตัวแปลชุดคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลชุดคำสั่ง
    คำสั่งในคอมพิวเตอร์เป็นแบบภาษาเครื่อง ซึ่งโดยปกติผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนด้วยภาษาระดับ
       สูงที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก ตัวแปลภาษาจะทำการแทนคำสั่งภาษาระดับสูงนั้นด้วยภาษาเครื่องไม่ว่าจะเป็น
       ชุดคำสั่งและคำสั่งย่อย นอกจากนี้ยังแปลงระดับการทำงานหรือปัญหาของภาษาเป็นภาษาเครื่องด้วย

31> computer : คอมพิวเตอร์หรือคณิตกร
           เป็นเครื่องคำนวณระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยออกแบบเพื่อจัดระบบที่เป็นอัตโนมัติในการรันและ
       การทำงานมีหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ โดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนแปลที
       ละคำสั่งที่ได้รับไป

32> computer network : ข่ายงาน หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    เป็นการเชื่อมต่อการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่า

33> computer operator : การดำเนินการคอมพิวเตอร์หรือการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    เป็นการทำงานที่รวมถึงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ เป็นการเริ่มดำเนินโปรแกรม ตรวจสอบ
       การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และจบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

34> console : ส่วนเฝ้าคุมหรือจอเฝ้าคุม
    เป็นช่องทางของคอมพิวเตอร์ที่ใช้มนุษย์ควบคุมการติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

35>data communications : การสื่อสารข้อมูล
    เป็นวิธีการถ่ายข้อมูลระหว่างการประมวลผลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทำการโอนถ่าย
      ข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

36> data entry operator : พนักงานป้อนข้อมูล
    เป็นผู้ที่ถอดข้อมูลจากเทปเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่
       เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าใจข้อมูลและแทนค่านั้นด้วยภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้

37> data processing : การประมวลผลข้อมูล
    เป็นความต้องการที่จะปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

38> debug : แก้จุดบกพร่อง
    เป็นการตรวจสอบที่จุดบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและหรือคำสั่งย่อยใน
       ชุดคำสั่ง

39> decision support system : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
    เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้เป็นสำเนาเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ

40> deagnosties : การวินิจฉัย
    เป็นการแสดงข้อความผิดพลาดด้วยคอมพิวเตอรืที่เกิดจากปัญหาจากระบบและคำสั่งของ
       โปรแกรม

41> difference engine : เครื่องคำนวณทางตรรกะ
    เป็นอุปกรณ์ประมวลผลทางตรรกศาสตร์ที่จะไม่มีวันจบ สร้างโดย Charles Babbuge

42> digital computer : คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข,คณิตกรเชิงตัวเลข
    เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและจัดการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ใช้ควบคู่กับเรื่อง
       คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก

43> direct-access : การเข้าถึงโดยตรง
    เป็นการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่ต้องการโดยดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ตั้งที่ข้อมูลอยู่ เป็นการอ่านและ
       เขียนข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลโดยตรง

44> diskette : แผ่นบันทึก
    เป็นฟลอปปี้ดิสก์ เป็นเทปแม่เหล็กราคาถูก สำหรับอุปกรณ์ I/O และเป็นหน่วยความจำสำรอง

45> distributed data processing : การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย
    เป็นการบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลแบบตรรกะ เกี่ยวข้องกับข่าวสารคำสั่งตลอด
       จนการทำงานแบบรวมทั้งทางกายภาพ ประมวลผลและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ

46> documnutation : การจัดทำเอกสาร
    เป็นเอกสารระหว่างการวิเคราะห์และคำสั่งย่อยของโปรแกรมและข้อมูลของโปรแกรมและระบบ
       เก็บตัวแปรและมีไว้เพื่อปรับปรุงโปรแกรามในวันต่อไป

47> editor : บรรณาธิกรณ์หรือบรรณาธิการ
    เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ทบทวนและใส่ตัวอักษาและคำสั่งอื่นของโปรแกรม

48> electronic mail : การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
    เป็นการส่งข้อความทั่วไปโดยระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่ง
       ข้อมูล, ข้อความ, และสารสนเทศ เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งเหมือน
       กับการทำงานของไปรษณีย์

49> electronic apreadsheet program : โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์
    เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว, คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล มีการทำงานแบบแถวและ
       คอลัมน์

50> EPROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบได้
    ลบและอ่านหน่วยความจำได้เพียงอย่างเดียว โดยสามารถเขียนโปรแกรมได้ในเงื่อนไขอย่างจำกัด
       เพียงครั้งเดียว

51> executive routine : ชุดคำสั่งประจำกระทำการ
    เป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุใการทำงานและแปลโปรแกรมอื่นมักจะอ้างอิงถึง
       การแปลคำสั่งแสดงผลลัพธ์ หรือหัวหน้างาน

52> executive workstation : สถานีงานกระทำการ
    เป็นหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ยุ่งมีงานมาก คนเหล่านี้จะมีกุญแจพิเศษและ
       รับข้อมูลโดยเมาส์หรือหน้าจอโดยตรงเขาจะมีนิสัยเป็นนักกระทำคำหรือประมวลผลข้อมูล, จัดการฐาน
       ข้อมูล, รูปภาพ และสนับสนุนการทำงานต่างๆ   

53> hard disk : จานบันทึกแบบแข็ง
    วัตถุที่เป็นโลหะ จาน ของแข็ง ซึ่งจะครอบคลุมด้วยแม่เหล็ก จะเป็นแผ่นกลมใช้ห้อยในเปรียบเทียบ
       สิ่งที่ต้องการแต่ละชนิด

54> hardware : ส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์
    การประดิษฐ์ส่วนประกอบของวัตถุ นำมาปะติดปะต่อโดยมีส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ
       อิเล็กตรอน แม่เหล็กและเครื่องจักร โดยจะมีส่วนตรงข้ามกับซอร์ฟแวร์

55> hierarchical data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงลำดับขั้น
    เป็นส่วนตรรกวิทยาซึ่งจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นรากฐานของโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหรือเป็น
       พ่อ แม่มีลูกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีละคน หรือมีมากกว่าส่วนอื่น จะแยกออกเป็นแขนงของเจ้าของในส่วน
       ประกอบเพียงอันหนึ่งอันเดียวของพ่อแม่

56> high-level language : ภาษาระดับสูง
    การเขียนภาษาของโปรแกรมทางทวีปจะดูถึงปัญหา ความไม่เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
       งานของผู้ใช้ คำสั่งในการให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้สะดวกในการเขียนจดหมายแสดงงาน หรืองานต้น
       ฉบับของอังกฤษ ค่อนข้างที่จะใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจให้ทราบ

57> input/output : รับเข้า/ส่งออก
    จะเกี่ยวข้องกับทางวิชาการ สื่อ กลไกในการประดิษฐ์ของผู้ใช้ในการทำงานให้บรรลุทั้งมนุษย์และ
       เครื่องจักรในการคมนาคม  โดยจะเกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติงานของผู้ใช้นำเอาข้อมูลเข้าและออกจากระบบ
       คอมพิวเตอร์

58> instruction : คำสั่งหรือคำสั่งเครื่อง
    การเซ็ตข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในคำสั่งระบบปฏิบัติการของข้อมูล แสดงผลการทำงานใน i.e. เป็น
       ส่วนสำคัญและนิยมตั้งขึ้น เพื่อให้ให้คำสั่งในระบบดีขึ้น

59> integrated software package : ชุดคำสั่งสำเร็จเบ็ดเสร็จ
    เป็นซอร์ฟแวร์ที่มีผลคำสั่งประกอบกันหลายๆ ครั้ง ใช้ประโยชน์ในระบบ e.g. การประมวลผลใน
       เวิร์ด เป็นการขยายหน้ากระดาษสร้างเส้นจนกระทั่งเป็นอันเดียวกัน บรรจุรวมกันสามารถมีส่วนร่วมของ
       ข้อมูลและดำเนินการดูในระหว่างทำหน้าที่ในระบบ

60> interactive system : ระบบเชิงโต้ตอบ
    เป็นคำสั่งในการยอมให้มีการติดต่อและโต้ตอบกันในระหว่างระบบของผู้ใช้งานและทำการปฏิบัต
       งานของ CPU ในโปรแกรม

61> interface : ตัวเชื่อมประสาน
    ส่วนประกอบของเขตข้อมูล e.g. ในระบบทั้ง 2 หรือกลไกในการเชื่อมประสาน

62> expert system : ระบบผู้เชี่ยวชาญ
    ซอร์ฟแวร์จะรวมประกอบด้วย 1 มีความรู้ความชำนาญในขอบเขตจำนวนพื้นฐานที่ได้ทราบ
       2 สามารถรอบรู้พื้นฐานในการทำและตัดสินใจมีคุณสมบัติพร้อม

63> facsimile system : ระบบโทรภาพ, โทรสาร
    เป็นระบบที่ผู้ใช้สื่อสารทางรูปภาพ ต้นฉบับและแผนที่และอื่นๆ ระหว่างทางภูมิศาสตร์ ตามส่วน
       แยกหัวข้อ รูปภาพที่สแกนเป็นสื่อของหัวข้อและภาพจำลองความคิดของเรื่อง

64> fiber-optic cable : สายเส้นใยนำแสง
    ข้อมูลที่เป็นสื่อในการนำสายใยมาดูและสายแก้ว หรือวัตถุหลอมได้ที่สามารถเป็นสื่อจำนวนมากมาย
       ในขณะที่มีความเร็วในการส่องสว่างของข่าวสารข้อความที่ออกมา

65> field : เขตข้อมูล
    กลุ่มตัวอักษรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในยูนิต e.g. กลุ่มของผู้ใช้การ์ดข้อมูลแทนอัตราค่าจ้างเป็น
       ชั่วโมง รวมทั้งการบันทึกรายการหัวเรื่องต่างๆ

66> flowchart : ผังงาน
    แผนผังสัญลักษณ์ของผู้ใช้และการแสดงเส้นที่ติดต่อซึ่งกันและกัน

67> front-end processor : ตัวประมวลผลส่วนหน้า
    ซีพียูของโปรแกรมจะทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลระหว่างส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่และมีกลไกความ
       สามารถหลายชนิดซึ่งจะอยู่รอบนอกของโปรแกรม

68> full duplex transmission : การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
    ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปพร้อมกัน เวลาที่ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารกันมันจะไหลในคำสั่ง
       ทั้งสองในเวลาเดียวกัน

69> function : ส่วนหน้าที่ย่อย
    ส่วนที่ทำหน้าที่ของโปรแกรม จะเรียกใช้งานภายในและคอมพิวเตอร์นิยมทำงานในคราวเดียว การ
       ย้อนกลับของหัวข้อโปรแกรมตลอด ซึ่งของโปรแกรมจะผ่านเข้าไปตลอด

70> half-duplex transmission : การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
    ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปทางเดียวกัน แต่จะมีข้อมูลส่งไปสลับกันในระยะเวลาที่ต่างกัน
       ข้อมูลไม่สามารถที่จะส่งไปในเวลาเดียวกัน

71> hard copy : สำเนาถาวรหรือสิ่งพิมพ์ออก
    พิมพ์หรือภาพที่ออกมาจากการมองเห็นของมนุษย์

72> mainframe : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
    ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สามรถรับจำนวนของกลไกภายรอบนอกได้มาก

73> maintenance programming : รักษาโปรแกรม
    ข้อปฏิบัติในการักษาแก้ไขสภาพของโปรแกรมให้ถูกต้องและคงอยู่สภาพดังเดิม

74> management information system : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
    ระบบสารสนเทศในพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะทำการดูทำเค้าโครงเหมือนการจัดการในสารสนเทศ
       มีแผนจัดการเส้นแสดง แนะนำทำการแสดงผลของระบบภายในอวัยวะของร่างกาย

75> master file : แฟ้มข้อมูลหลัก
    ข้อมูลในแฟ้มที่มีความคงทนถาวร หลายๆครั่งจะมีการจัดการปรับปรุงแฟ้มในการบันทึกข้อมูลให้
       ทันสมัยขึ้น

76> menu : รายการเลือก
    คอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเซตโปรแกรมเพื่อเตรียมการไว้เลือกคำสั่งในการแสดงหัวข้อผู้ใช้สามารถดูได้
       จากการเลือกเมนูคำสั่งแสดงผลโปรแกรมจะทำงานหนักมากในการรันโปรแกรม

77> microcomputer : ไมโครคอมพิวเตอร์
    คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถแยกออกเป็นแต่ละประเภท ประกอบด้ววย การดำเนินงานของ
       ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ใช้และปะปนกับการเก็บรักษาและการรับเข้าส่งออกส่วนต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์
       เล็กนี้จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอต์ฟแวร์ มีจำนวนการขายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

78> microprocessor : ตัวประมวลผล
    การประมวลผลเป็นหัวใจสำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์

79> micro-to-mainframe linkage : ตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
    ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เป็นผลจากการติดต่อระหว่างเมนเฟรมระบบคอมพิวเตอร์ การค้าหาข้อมูล
       ในแผ่นดิสก์ของผู้ใช้

80> minicomputer : คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
    เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำการรับเข้าส่งออก ใช้ระบบดิจิตอล ตัวอักษรสูงในไมโคร
      คอมพิวเตอร์

81> internal storage : หน่วยเก็บภายใน
    เป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายในโดยตรงในระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของ CPU

82> interpreter : ตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่ง
    เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่งซึ่งในคำสั่งในภาษา
       เครื่องเป็นการแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาโปรแกรม

83> ISAM : วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี
    เป็นวิธีที่จะเข้าถึงลำดับดรรชนีโดยตรงโดยผานทางการคีย์ข้อมูลหรือตัวอักขระ

84> item : หน่วยข้อมูล
    เป็นหน่วยข้อมูลของกลุ่มความสัมพันธ์

85> laser printer : เครื่องพิมพ์ใบ้ระบบแสงเลเซอร์
    เป็นอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างภาพหรือข้อความโดยใช้แสงเลเซอร์

86> light pen : ปากกาแสง
    เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เขียนข้อความหรือออกแบบข้อมูลต่างๆ ลงบนจอภาพล

87> local area network : ข่ายงานบริเวณเฉพาะหน้าที่
    เป็นระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ
       เทอร์มินัลและที่ตั้งจะอยู่บริเวณเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือระหว่างชั้นในอาคารเดียวกัน

88> LST : วงจรรวมความจุสูง
    เป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิปเดี่ยวเล็กๆ ทำจากซิลิคอนหรือส่วนประกอบอื่นๆ
       ประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน

89> Machine language : ภาษาเครื่อง
    เป็นภาษาที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

90> magnetic storage : หน่วยความจำแม่เหล็ก
    เป็นหน่วยความจำที่ใช้แม่เหล็กในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์และสื่อคือ แผ่นดิสก์ การ์ด ชิป
       ฟิลม์ เทป

91> opreand : ตัวถูกดำเนินการ
    เป็นหน่วยข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือที่ถูกดำเนินการที่ถูกนำไปคำนวณซึ่งหน่วยข้อมูลที่ถูกไปดำเนินการ
      จะมีตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไป

92> Operating System : ระบบปฏิบัติการ
    เป็นระบบปฏิบัติการที่ควบคุมและจัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่ควบคุมหรือ
       กำลังปฏิบัติการอยู่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

93> Operating code : รหัสดำเนินการ
    เป็นรหัสของชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติการดำเนินงานในคอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนของคำสั่ง ระดับ
       ภาษาเครื่องที่ควบคุมโดย  รหัสปฏิบัติการ

94> personal computer : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
    เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ใช้งานแบบคนเดียวทำงานโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อย่างอื่นช่วย
       เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

95> pointer : ตัวชี้
    เป็นตัวชี้ข้อมูลไปยังเรคคอร์ดหรือข้อมูลที่เราต้องการ

96> primary storage section : หน่วยเก็บหลัก
    เป็นหน่วยเก็บหลักอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นหน่วยความจำหลักอยู่ในส่วนของ CPU ทำ
       การรับข้อมูล นำข้อมูลออกในระหว่างการประมวลผล

97> printer : เครื่องพิมพ์
    เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของกระดาษมีทั้งแบบเครื่องพิมพ์แบบ
       กระทบและเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ

98> program : ชุดคำสั่ง
    เป็นโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99> PROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบไม่ได้
    เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ผลิตจะทำการบันทึกโปรแกรม
       เข้าไป

100> Modem : ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ
    เป็นอุปกรณ์ที่ทำการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วจึงทำการส่งออกไป
         สู่สายสื่อสารต่อไป

101> Mouse : เมาส์
    เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากับเทปใช้ในการบังคับทิศทางของเคอร์เซอร์ซึ่งเมาส์จะมีลักษณะที่เคลื่อน
         ย้ายไปมาได้ เมาส์จะมีสายที่ยาวต่อเข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้รับคำสั่งโดยการคลิกที่ปุ่มของเมาส์

102> Multiprocessing : การประมวลผลหลายตัว
    เป็นการประมวลผลหรือการปฏิบัติพร้อมกันหลายครั้งในเวลาเดียวกัน เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบ
         เครือข่ายประมวลผล สำหรับการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

103> network data structure : โครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่าย
    เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่ายที่มีข้อมูลได้หลายข้อมูลเรียกว่า node

104> nonvolatile storage : หน่วยความจำไม่ลบเลือน
    เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลในเครื่องไม่หายไปไหน เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่ล่าช้าในการเก็บ
         ข้อมูล

105> offline : นอกสายหรือไม่เชื่อมตรง
    เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้นอกสายในการติดต่อสื่อสาร ไม่เชื่อมตรงต่อ CPU เป็นระบบที่ติดต่อ
         กับระบบคอมพิวเตอร์

106> Online : ในสายหรือเชื่อมตรง
    เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อ CPU เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่
         ต่อโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์

107> Simulation : การจำลอง
    เป็นการออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของกายภาพหรือการสมมุติโดยลักษณะของ
         ระบบหุ่นจำลอง

108> Software : ส่วนชุดคำสั่ง
    การตั้งโปรแกรม เอกสาร ขั้นตอน และมีความเกี่ยวข้องกันด้วยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

109> String : อักขระ
    คือตัวเลข ตัวอักษร การรวมกันของตัวอักษรจะเป็นการแสดงถึงข้อมูลชนิดหนึ่ง

110> Structured programming : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
    เป็นตัวอย่างหรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและเขียนรหัส ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว
         คำสั่งที่ใช้เขียนโครงสร้างจะใช้คำสั่งที่เป็นพื้นฐานและแสดงถึงลักษณะในการทำงานจากสูงสุดไปต่ำสุด ใน
         ส่วนของฟังก์ชั่นหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ
 
111> System : ระบบ
    การทำงานแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน

112> System analyst : นักวิเคราะห์ระบบ
    เป็นบุคคลที่ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วิธีการและเทคนิคโดยรวมของระบบงานเพื่อให้ตรง
         ต่อความต้องการของผู้ใช้และทำหน้าที่ออกแบบระบบงาน

113> System design : การออกแบบระบบ
    การออกแบบงานสร้างงานเพื่อครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในระบบ ในการออกแบบขั้นสุดท้ายจะต้อง
         มีการแนะนำงานที่มีประสิทธิผล

114> Terminal : เครื่องปลายทาง
    เป็นการต่อสายเกี่ยวกับ I/O ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต่อเป็นคู่ คือ ส่วนของข้อมูลที่ออกและ
         ข้อมูลที่เข้ามาที่เก็บได้และส่งไปแสดงผลลัพธ์

115> Text : แฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษร
    แฟ้มที่เคยมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษรจะมีการทำเครื่องหมายไว้ข้อมูลที่เข้าและ
         ออกจะเป็นชนิด Text  โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเก็บเป็น File แบบ text ได้

116> Pseudocode : รหัสเทียมหรือรหัสจำลอง
    เป็นเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์โปรแกรม เป็นการทดสอบและย่อจากโครงสร้างจริงของคอมพิวเตอร์
         มีการเขียนมาในลักษณะธรรมดา

117> RAM : หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
    โครงสร้างในหน่วยความจำจะถูกเรียกหาข้อมูลคืนมา

118> Real time : เวลาจริงหรือทันที
    เป็นการประมวลผลแบบ online ซึ่งจะมีการตอบรับและประมวลผลอย่างรวดเร็ว

119> Record : ระเบียนหรือบันทึก
    เป็นการรวมข้อมูลจากฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบตัวเลขตายตัว

120> Register : เรจิสเตอร์
    เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดได้ เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ในการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณ
         ของหน่วยคำนวณ

121> Relational data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์
    เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

122> RAM : หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
    เป็นหน่วยความจำที่เก็บไว้ใน chip จะติดมากับตัวเครื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์

123> Semiconductor storage : หน่วยเก็บแบบสารกึ่งตัวนำ
    เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง

124> Serial access : การเข้าถึงโดยลำดับ
    เป็นลักษณะหน่วยความจำที่เข้าถึงโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่แน่นอนและตำแหน่งข้อมูลในหน่วย
         ความจำ

125> Time sharing : การแบ่งเวลาการใช้เวลา
    ใช้อุปกรณ์ทางด้าน Hardware โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันโปรแกรมหรือบุคคล
         ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถโต้ตอบกันได้

126> Top-down methodology : วิธีการจากบนลงล่าง
    กระบวนการทำงานที่นำงานที่ยุ่งยากมาจัดเรียงลำดับจากบนลงล่าง

127> Variable : ตัวแปร
    เก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ อ้างอิงถึงตัวอักษร จะสามารถรู้ถึงค่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้

128> Virtual storage : หน่วยเก็บเสมือน
    เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและเป็นโปรแกรมพิเศษในการทำงานส่วนหนึ่งของโปรแกรม ซึ่งจะส่งผลผ่าน
         ไปในระบบ ส่งจากหน่วยเก็บข้อมูลภายในไปแสดงผลภายนอก

129> VLSI : วงจรรวมความจุสูง
    เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็ว 100,000/วินาที เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่รวมใน chip

130> Volatile storage : หน่วยเก็บลบเลือนได้
    เป็นหน่วยความจำขนาดกลางที่สามารถลบได้

131> Winchester technology : เทคโนโลยีของวินเซสเตอร์
    เป็นชื่อที่มีให้โดยชนิดของระบบเก็บข้อมูลเป็นจานแม่เหล็กบันทึกอย่างถาวร

132> Windows : จอซ้อน หรือจอทำซ้อน
    เป็นจอภาพที่แสดงถึงสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจ สามารถเปิดหน้าต่างโปรแกรมหลายๆ
         โปรแกรมเพื่อใช้งาน

133> Word : คำ
    เป็นกลุ่มของบิตหรือตัวอักษร