เทคโนโลยีนาโน nokia morph มือถือเทคโนโลยีนาโน

13 มีค. 55     2155

 

 เทคโนโลยีนาโน

 

          เทคโนโลยีนาโน (มา จากคำว่า เทคโนโลยี + นาโน) เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสของโลกยุคปัจจุบันและจะต่อไปถึงอนาคต ซึ่งควรจะต้องกล่าวถึงพร้อมกับอีกสองคำ คือ วิทยาศาสตร์นาโน (nanoscience) และวิศวกรรมนาโน (nanoengineering) เพราะทั้งสามคำจะเกี่ยวข้องกันเสมอ เนื่องจาก เทคโนโลยี เกิดขึ้นได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่แตกฉาน เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติย่อมนำไปสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่แตกฉานมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆต่อไป เมื่อทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำไปสู่การผลิตสิ่งของเพื่อประโยชน์ ต่อมวลมนุษย์จึงเกิด วิศวกรรม เพื่อผลิตเชิงอุตสาหกรรม
         ส่วนคำว่า nano มาจากภาษากรีก nanos แปลว่า แคระ"dwarf") เป็นการเรียกชื่อย่อจาก คำเต็มว่า นาโนเมตร ซึ่งหมายถึง 1 / 1,000,000,000 เมตร (หรือ 1 ส่วน ใน 1 พันล้านส่วนของขนาด 1 เมตรหรือ 10-9 เมตร และ 10-9 เรียก ว่า นาโน ) ในการจินตนาการว่า 1 นาโนเมตร เล็กขนาดไหน ลองเปรียบเทียบกับขนาดเส้นผมซึ่งประมาณ 1/20 มิลลิเมตร ( = 50,000 นาโนเมตร) เพราะฉะนั้น 1 นาโนเมตร มีขนาดประมาณ 1/50,000 ของขนาดเส้นผม ถ้าเปรียบเทียบกับอะตอมไฮโดรเจน ซึ่งมีขนาดประมาณ 10-10เมตร (เรียกว่า 1 อังสตรอม, angstrom) จะได้ 1 นาโนเมตร เท่ากับ อะตอมไฮโดรเจน 10 ตัว เรียงกัน และถ้าเปรียบเทียบกับ DNA ที่อยู่ภายในเซลล์สิ่งที่มีชีวิต DNA มีขนาดประมาณ 2-3 นาโนเมตร ซึ่งโตกว่าอะตอมไฮโดรเจน ดังนั้น เซลล์ของสิ่งมีชีวิตจึงมีขนาดประมาณ หลายพันนาโนเมตร     มีการให้คำนิยาม เทคโนโลยีนาโน หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการจับและ/หรือจัดเรียงอะตอมทำให้เกิดวัสดุสิ่งประดิษฐ์หรือระบบที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ “The art and science of manipulating and rearranging individual atoms to create useful materials, devices, and systems” ในการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนดังกล่าวที่เกิดจากการบูรณาการส่วนประกอบที่มีขนาด เล็กมากจำเป็นต้องอาศัยวิทยาการหลายแขนง เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทัศนศาสตร์ เทคนิคการสร้างภาพ

                             เทคโนโลยีนาโน nokia morph มือถือเทคโนโลยีนาโน                                                         เทคโนโลยีนาโน nokia morph มือถือเทคโนโลยีนาโน

 

ข้อมูลจาก : blog.eduzones.com