ต้นกำเนิด ครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

9 กค. 55     2077
ต้นกำเนิด ครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

โครงงานวิทยาศาสตร์เกิดจากใคร...?
  • ทำไมเด็กต้องทำโครงงาน
  • จะเริ่มทำโครงงานได้อย่างไร
  • โครงงานช่วยพัฒนาเด็กจริงหรือไม่

ลองอ่านบทความต่อไปนี้

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เท่าที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะเป็นความต้องการของครูผู้สอนที่ต้องการจะนำไปประกวดและแข่งขัน ไม่ได้คำนึงว่าเด็กสนใจที่จะศึกษา หรือไม่   แต่ต่อไปนี้โรงเรียนที่คิดจะพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้และสนใจคิดทำโครง งานวิทยาศาสตร์ได้เอง โดยเริ่มจากปัญหาหรือข้อสงสัย แล้วพัฒนาไปสู่การทำโครงงานที่ชอบได้อย่างไร ลองศึกษาจากหนังสือกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นจาก สสวท.   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะทำให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ปัญหาที่สนใจ คิดออกแบบสำรวจ ทดลอง หรือประดิษฐ์   มีการวางแผนดำเนินงานเพื่อลงมือปฏิบัติได้อย่างมีขั้นตอนและมีระบบ บันทึกผล วิเคราะห์ผล สรุปผล  เขียนรายงาน   ตลอดจนจัดเสนอผลงานและแสดงผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การแนะนำของ อาจารย์ที่ปรึกษา    การทำกิจกรรมดังกล่าว  จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาได้    ผลการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน       อาจขยายไปถึงขั้นนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่น  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนได้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท.  มีแนวคิดพัฒนาหนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถจัดสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม  ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งจะพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความคิด   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   รวมทั้งเจตคติ   คุณธรรม   จริยธรรมและค่านิยมทางด้านวิทยาศาสตร์      ให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์       และสนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ซึ่งหนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  จะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  2550ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้       ทางสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา   ได้นำหนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไปวิจัยทดลองใช้กับนักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยสุ่มตัวอย่างโรงเรียนสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 20 โรงเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และชอบทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับดี   และเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้หนังสือกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียน สนุกในการเรียนรู้และเข้าใจ

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถคิดเรื่องและทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

ต้นกำเนิด ครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

ภาพที่1

ลองดูภาพต่อไปนี้มีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้าง


* มีผีเสื้อกี่ชนิด

* ทำไมผีเสื้อชอบเกาะตามดอกไม้

* ผีเสื้อมีวัฏจักรเป็นอย่างไร

ต้นกำเนิด ครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์ ต้นกำเนิด ครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทประดิษฐ์

* ไส้ดินสอดำนำไฟฟ้าหรือไม่

* ไส้ดินสอดำต่างยี่ห้อแต่มีขนาดเท่ากันนำไฟฟ้าได้เท่ากันหรือไม่

* ทำจักจั่นให้มีเสียงและแสงในขณะแกว่งได้อย่างไร

ลองจดคำถามที่เกิดขึ้นจากภาพที่1-ภาพ ที่ 3แล้วเลือกคำถามหรือข้อสงสัยที่สนใจมากที่สุดมา 1  คำถาม จากนั้นลองทำดู หรือสำรวจค้นคว้าหาคำตอบจากปัญหาง่ายๆไปสู่ปัญหาที่ยากถึงขั้นต้องทดลองค้น คว้าหาความรู้ วางแผนจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ การกระทำเช่นนี้ ทำให้เกิดเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นเอง ครูผู้สอนอย่าทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องยากทำให้เด็กกลัวการทำโครงงานวิทยา ศาสตร์  พยายามฝึกให้เด็กคิด และแก้ปัญหาอาจจะมา จากเรื่องที่มีในบทเรียน หรือเรื่องที่พบในชีวิตประจำวัน ก็ได้ หรืออาจจะศึกษาเรื่องที่มีคนอื่นทำไว้แล้วนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ก็ได้นะ

ที่มา : เว็บไซต์ scimath