ประวัติกระบี่กระบองเเละท่าของกระบี่กระบอง

30 มิย. 56     18037

ประวัติกระบี่กระบองเเละท่าของกระบี่กระบอง ประวัติกระบี่กระบองไทย

ความหมายและความสำคัญของกระบี่
ความหมายของกระบี่ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า
กระบี่ ๑
(กลอน) น. ลิง เช่น ขุนกระบี่มีกำลังโดดโลดโผน กระโจม
โจนจับยักษ์หักแขนขา. (รามเกียรติ์ ร. ๒). (ป., ส. กปิ).
กระบี่ ๒
น. อาวุธชนิดหนึ่ง ใบแบนยาว ปลายแหลม มีคมข้างหนึ่งหรือ
ทั้ง ๒ ข้าง ด้ามสั้น ที่ด้ามถืออาจมีโกร่งหรือไม่มีก็ได้ มีฝัก.


ในทางการออกกำลังและทางพลศึกษา กระบี่ หมายถึง การเล่นชนิดหนึ่งของกีฬากระบี่กระบอง เป็นการเล่นที่ใช้อาวุธซึ่งทำด้วยหวาย หรือไม้ หรือเหล็ก เป็นเครื่องมือในการเล่นแบบต่อสู้ระยะประชิด โดยดำเนินการเล่นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกติกา ตลอดจะประเพณีที่ดีงาม
ประวัติความเป็นมาของกระบี่กระบอง
จากการที่ในสมัยโบราณ มีศึกสงครามอยู่เป็นเนืองๆ รูปแบบการต่อสู้ในสม้ยก่อนเป็นแบบประชิดตัวตะลุมบอน อาวุธที่ใช้จึงเป็น ดาบ กระบี่ โล่ เป็นต้น ทหารไทยจึงต้องมีการฝึกฝนอาวุธเหล่านี้เพื่อให้เกิดความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ แต่หากใช้อาวุธจริงๆมาทำการฝึกฝน อาจจะมีการพลาดพลั้งถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิตได้ จึงมีการจำลองเครื่องอาวุธดังกล่าวขึ้นโดยใช้ไม้ หรือหวาย หรือหนังวัว หนังควาย เพื่อนำมาใช้ในการฝึกซ้อมแทนอาวุธจริง
ต่อมาบ้านเมืองสงบสุข ห่างหายจากการทำสงคราม การฝึกฝนของทหารก็ขาดการเอาจริงเอาจังเท่าที่ควร จึงมีการดัดแปลงการฝึกซ้อมต่อสุ้เสียใหม่ ให้สนุกสนานมากขึ้น โดยการจัดให้มีการแข่งขันประลองความสามารถกัน โดยใช้อาวุธจำลอง มีการกำหนดระเบียบ แบบแผนขึ้น เรียกว่า "ยุทธกีฬา" และต่อมาได้เพิ่มท่าร่ายรำ และสืบสานต่อกันมาจนเป็นประเพณีวัฒนธรรม และการละเล่น ในปัจจุบัน ได้ถูกจัดให้เป็นกิจกรรมทางพลศึกษาที่มีคุณค่าสูง
กระบี่กระบองในสมัยรัตนโกสินทร์
แต่เดิมกีฬากระบี่กระบองถือเป็นกีฬาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งการศึกษาการต่อสู้อยู่ในศาสตร์ 18 ประการของกษัตริย์เช่นกัน ต่อมาได้มีการแพร่หลายสู่ประชาชนอ่างกว้างขวางในตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4 ถือเป็นยุคเฟื่องฟูอย่างยิ่งเนื่องจากทรงโปรดปรานในการเล่นกระบี่กระบองอย่างมาก และมีการจัดการเล่นแสดงกันอย่างแพร่หลายในงานสมโภชต่างๆ เช่น โกนจุก บวชนาค กฐิน เป็นต้น
เมื่อมาถึงสมัยรัชการที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดการละเล่นกระบี่กระบองอย่างมาก และมีครูมวย ครูดาบที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นหลายคน ในปี พ.ศ. 2449 มีการสอนกระบี่กระบองอย่างเป็นแบบแผนขึ้นที่ สามัคคยาจารย์สมาคม โดยมี ขุนยี่สารสรรยากร หรือ ครูแสงดาบ เป็นผู้ทำหน้าที่สอน และเผยแพร่ขยายตัวออกไปอย่างมากมาย

ถือกำเนิดปูชนียบุคคล


ในสมัย รัชการที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการจัดงานกรีฑาประจำปีขึ้น ในปี พ.ศ.2460 และ พ.ศ.2462 และในการนี้ อาจารย์นาค เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา ซึ่งในวงการกระบี่กระบองได้ยกย่องให้ท่านเป็น บิดาแห่งวิชากระบี่กระบองสมัยใหม่ ได้ร่วมแสดงถวายให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรทั้งสองครั้ง


ในสมัยรัชกาลที่ 7 การเล่นกระบี่กระบองเริ่มซบเซาลง แต่มีการบรรจุวิชากระบี่กระบองเข้าไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยทหารบก เรียกว่า วิชาอาวุธโบราณ ในปี พ.ศ. 2468

และเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 8 กีฬากระบี่กระบองกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง และอาจารย์นาค เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา ได้ทำการบรรจุวิชากระบี่กระบองให้แก่นักศึกษาพลศึกษาใน พ.ศ. 2478 และต่อมาในปี พ.ศ.2479 จึงได้ทำการบรรจุวิชากระบี่กระบองเข้าไว้ในหลักสูตรของประโยคผู้สอนพลศึกษา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เมื่อมาถึง พ.ศ.2518 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ และได้มีการกำหนดให้วิชากระบี่กระบองเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษา ในรายวิชาบังคับ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และต่อมาในปี พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาฯได้ประกาศหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และได้กำหนดวิชากระบี่ 1 เป็นวิชาบังคับเรียนในช้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นับแต่นั้นมา

ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกระบี่กระบอง

  1. เป็นการฝึกศิลปะการต่อสุ้ป้องกันตัว ในยามที่เกิดอันตราย
  2. เป็นการออกกำลังกายที่ดี
  3. เสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตใจ
  4. สร้างเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจในศิลปะประจำชาติ
  5. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  6. ประหยัด
  7. เป็นวิชาที่ทรงคุณค่ายิ่ง

 

เริ่มต้นกำเนิดกระบี่กระบองที่แท้จริงนั้นไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มต้นกันตั้งแต่ครั้งไหนและใครเป็นผู้คิดค้นขึ้น  เพราะไม่สามารถค้นคว้าจากแหล่งใดได้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะท่านครูบาอาจารย์รุ่นเก่า ๆ ที่ได้เล่าเรียนและได้เคยสอนแต่ในทางปฏิบัติอย่างเดียวมิได้ห่วงใยที่จะสั่งสอน  ในทางทฤษฎีเลยฉะนั้นศิษย์จึงขาดความรู้ในด้านนี้เสียสิ้น  แต่ด้วยเหตุที่ไทย  เราเป็นนักรบแต่โบราณกาล  กระบี่กระบองซึ่งเป็นเกมของนักรบก็น่าจะได้ริเริ่มกันเป็นเวลานานแล้วด้วยเหมือนกัน  ท่านอาจารย์นาค  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  เป็นผู้หนึ่งที่ได้เล่าเรียนวิชานี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเป็นผู้ที่รักใคร่ในศิลปะวิชานี้อยู่เสมอในโอกาสที่ท่านได้เป็นอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนพลศึกษากลาง  ท่านก็ได้ทดลองสอนนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ.2478  ต่อมาจึงได้กำหนดวิชากระบี่กระบองไว้ในหลักสูตรของประโยคครูผู้สอนพลศึกษา  เมื่อปี  พ.ศ.2479  นับแต่นั้นมาได้มีผู้เล่าเรียนและสำเร็จมากขึ้นตามลำดับ  บรรดาผู้ที่เล่าเรียนสำเร็จออกไปรับราชการเป็นครูสอนวิชาพลศึกษา  ได้พยายามสอนวิชากระบี่กระบองไปเผยแพร่และเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก  จนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้บรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วไป  จึงนับได้ว่าศิลปะชิ้นนี้นอกจากจะไม่สูญหายไปจากโลกแล้วคงจะเจริญก้าวหน้าหรือแสดงถึงความเป็นเจ้าของในวิชาการแขนงนี้ได้ในอนาคต

สำหรับเครื่องกระบี่กระบองนั้นมีกระบี่  ดาบ  ง้าว  พลอง  ดั้ง  เขน  โล่และไม้สั้น  ซึ่งจำลองมาจากอาวุธจริง ๆ ก็มีกระบี่  ดาบ  ง้าวและพลองเท่านั้น

เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมดนี้  นักกระบี่กระบองมักจะเรียกว่า “เครื่องไม้” แบ่งออกเป็น  2  ชนิด คือ

  1. เครื่องไม้รำ
  2. เครื่องไม้ตี

kabee05

เครื่องไม้รำ  ได้แก่  เครื่องกระบี่กระบองซึ่งจำลองมาจากอาวุธจริง  แต่ไม่ค่อยจะเหมือนเดียว  เพราะมุ่งไปในแง่ความสวยงามมากกว่าอย่างอื่น  เมื่อเครื่องไม้นี้ประสงค์จะเอาสวยงามเป็นใหญ่แล้วอาจจะแบบบางไม่แข็งแรง  ผู้แสดงจึงต้องรำด้วยความระมัดระวังที่สุด  ไม่ยอมให้กระทบกระแทกกับวัตถุอื่นใด  ได้เลยเป็นอันขาดถ้าไม่สามารถสร้าง  เครื่องไม้รำสำหรับอาวุธบางชนิดขึ้นได้แล้วตามปกติ  เขามักจะนำอาวุธอันแท้จริงมารำแทน  ซึ่งก็นับว่างดงามและเหมาะสมดีไม่น้อย

kabee06

เครื่องไม้ตี  ได้แก่  เครื่องกระบี่กระบองซึ่งจำลองมาจากอาวุธจริง  เป็นเพียงดูพอรู้ว่าเป็นอะไรเท่านั้น  จุดมุ่งหมายของการสร้าง  คือ  ต้องการให้เบา  เหนียวและแข็งแรง  ไม่หักงอง่าย  เพื่อจะได้ใช้ตีกันอย่างทนทาน  ไม่สิ้นเปลืองและไม่เกิดอันตราย  ส่วนประกอบของกระบี่  ตัวกระบี่มักทำด้วยหวายเทศ  เพราะมีน้ำหนักเบาและเหนียว  หากหาไม่ได้มักจะใช้หวายโปร่งแทน  ยาวประมาณ  1  เมตร  โกร่งกระบี่มักทำด้วยหนังสัตว์มีไว้ป้องกันมือที่จั