คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกชื่อว่า คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกชื่ออะไร

12 กค. 55     5239

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกชื่อว่า คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกชื่ออะไร

ประวัติ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องแรก

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้อนคำสั่งเข้าไป เพื่อใช้ในงานคำนวณที่ต้องการความเร็วและความละเอียดสูง, งานปฏิบัติการทางตรรกะ, หรืองานออกแบบกราฟฟิก

คอมพิวเตอร์สามารถรับข้อมูลและคำสั่งที่ป้อนเข้ามา เก็บไว้ในหน่วยความจำ ก่อนที่จะนำไปประมวลผล ให้ได้ผลลัพธ์ ซึ่งจะนำไปเก็บในหน่วยความจำ หรือแสดงออกทางเครื่องมือแสดงผล

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ (อย่างคร่าวๆ)

สมัยก่อนประวัติศาสตร์: 500-600 ปี ก่อนค.ศ. ประเทศจีนใช้ ลูกคิด (abacus) เป็นเครื่องช่วยนับ

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1642 เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) ชาวฝรั่งเศส ประดิษฐ์เครื่องบวกและลบเลขเครื่องแรก โดยใช้ฟันเฟืองได้สำเร็จ เขาได้รับการยกย่องเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลข เครื่องแรกของโลก เรียกว่า Pascaline Calculator

ค.ศ. 1623-1662

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1673 ก็อตฟรี่ วิลเฮล์ม เลบนิซ (Gottfried Wilhelm Leibniz) ชาวเยอรมัน ผู้คิดค้นแคลคูลัส เขาได้ประดิษฐ์เครื่องบวก ลบ คูณ หาร และหารากที่สองได้อย่างอัตโนมัติ เรียกว่า วงล้อของเลบนิซ (Leibniz wheel)

ค.ศ. 1646-1716

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1822 ชาร์ลส์ แบ๊บเบจ (Charles Babbage) ชาวอังกฤษ ประดิษฐ์เครื่องจักรซึ่งสามารถคำนวณค่า ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการโพลิโนเมียล สมการผลต่าง และฟังก์ชันต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ได้ เรียกว่า Difference Engine

ค.ศ. 1791-1871

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ต่อมา ค.ศ. 1830 ได้พัฒนาความคิดต่อเนื่องไปเป็นเครื่อง Analytical Engine มีการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คือมีส่วนเก็บข้อมูล ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุม ถึงแม้ว่าจะสร้างไม่สำเร็จ แต่ชาร์ลส์ แบ๊บเบจ ก็ได้รับการยกย่องเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1843 เอดา ออกัสตา เลิฟเลซ (Ada Augusta Lovelace) ชาวอังกฤษ ซึ่งเคยร่วมงานกับ แบ๊บเบจ ได้พัฒนา Analytical Engine โดยสามารถใช้เลขฐานสองแทนฐานสิบ และเขียนโปรแกรมด้วยบัตรเจาะรูได้คนแรกของโลก เธอจึงได้รับการยกย่องเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1847 จอร์จ บูลล์ (George Boole) ชาวอังกฤษ ได้คิดค้น Boolean Algebra ในงานเขียนของเขาชื่อ The Mathematical Analysis of Logic ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานของการพัฒนาวงจรของหน่วยคำนวณ และตรรกะของคอมพิวเตอร์ โดยใช้สภาวะเปิดและปิด (1 และ 0)

ค.ศ. 1815-1864

OR

AND

NOT

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1890 เฮอร์แมน ฮอลเลอริธ (Herman Hollerith) ชาวอเมริกันได้คิดค้นเทคนิคการคำนวณแบบใหม่โดยใช้บัตรเจาะรู ทำให้สามารถประมวลผลได้เร็วกว่าการประมวลผลด้วยมือมาก ในปีค.ศ. 1896 เขาได้ก่อตั้งบริษัท The Tabulating Machine Company ซึ่งต่อมากลายเป็นบริษัทไอบีเอ็ม (International Business Machines Corporation)

ค.ศ. 1860-1929

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1946 ด.ร.จอห์น มาชลี่ และ ด.ร. จอห์น เอ็กเกิร์ต (Dr. John W. Mauchly and Dr. John P. Eckert) ชาวอเมริกัน ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องแรกของโลก ชื่อว่า ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)

ค.ศ. 1919-1995

ค.ศ. 1907-1980

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1949 ด.ร.จอห์น วอน นิวแมน (Dr. John Von Neuman) ชาวอเมริกัน และทีมงานที่พัฒนาเครื่อง ENIAC ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บโปรแกรมไว้ในเครื่อง และทำงานได้โดยอัตโนมัติ ชื่อว่า EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

ค.ศ. 1903-1957

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


ค.ศ. 1951 Eckert-Mauchly Computer Corporation ได้ออกแบบ และผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ UNIVAC (Universal Automatic Computer) เครื่องนี้มีน้ำหนักประมาณ 7 ตัน ใช้ vacuum tubes 5,000 ตัว และมีความสามารถในการคำนวณได้ 1,000 ครั้งต่อวินาที นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ถูกพัฒนาสำหรับใช้ทางธุรกิจ (the first commercial computer)

Digital Age (โลกยุคดิจิตอล)

โลกยุคดิจิตอลเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลกระทบโดยตรงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเปลี่ยนแปลงของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์เปลี่ยนไปทำให้

ขนาดของอุปกรณ์เล็กลง

ประสิทธิภาพสูงขึ้น

เช่น E-Commerce, E-Education

ที่มา : เว็บไซต์  zazana.com