แผนการจัดการเรียนรู้ การศึกษาวงจร และซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

6 พย. 55     2631

แผนการจัดการเรียนรู้ การศึกษาวงจร และซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด
1 อุปกรณ์ต่างๆในเครื่องพีซี
2 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3 การกำหนดค่า BIOS และการ Overclock
4 การจัดเตรียมฮาร์ดดิสก์
5 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
6 การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ
7 การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็น
8 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องพีซี
9 การดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
10 การสำรองและกู้ข้อมูลด้วย Norton Ghost , Acronis 
11 การใช้แผ่นแผ่น Hiren boot
12 การทำแผ่นติดตั้ง OS แบบอัตโนมัติ
13 การจัดการฮาร์ดดิสก์ด้วย PartitionMagic 8.0
14 การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา
15 ออกบริการซ่อมบำรุงในสถานศึกษา

แนวการสอน

รหัสวิชา : 4123705
การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต : 3
 
 
ภาคเรียนที่ : 2/2547
อาจารย์ผู้สอน : สมพร ชัยบัว
โปรแกรมวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาระบบ BUS (3 – BUS Architecture) โดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟสหน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น
 
จุดประสงค์ :
1. นักศึกษาสามารถเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้นได้
2. นักศึกษาสามารถเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบอาการเสียและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
อธิบายรายวิชา การวัดผลประเมินผล ทดสอบก่อนเรียน
ทดสอบก่อนเรียน

2 - 5
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
สื่อการสอน Power Point

6
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
สื่อการสอน Power Point

7
สอบ
สื่อการสอน Power Point

8 - 12
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สื่อการสอน Power Point

13-14
การติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งาน
สื่อการสอน Power Point

15
อาการ และวิธีตรวจซ่อม
สื่อการสอน Power Point

16
ทบทวนการวัดผล :
คะแนนรวม 100 คะแนน
ระหว่างภาคเรียน 70 %
ปลายภาคเรียน 30%
 

 

การประเมินผล :

80 - 100 = A
75 - 79 = B+
70 - 74 = B
65 - 69 = C+
60 - 64 = C
55 - 59 = D+
50 - 54 = D
0 - 49 = E
 
ตำราเรียนหลัก :